Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk Politycznych • Religioznawstwo – nabór czasowo zawieszony!!!

Religioznawstwo – nabór czasowo zawieszony!!!

studia I stopnia

bloki tematyczne:

  • religie we współczesnym świecie
  • religijność mieszkańców Podlasia

 

Jakie przedmioty trzeba zdać na maturze, żeby studiować RELIGIOZNAWSTWO w Instytucie Historii i Nauk Politycznych UwB?

 

Podstawą przyjęcia jest wynik egzaminu maturalnego z wybranego przez kandydata przedmiotu: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, geografia.

 

Czego nauczysz się podczas studiów?

RELIGIOZNAWSTWO adresowane jest do osób zainteresowanych zdobyciem ogólnego wykształcenia humanistycznego i wszechstronnej wiedzy w zakresie różnorodności religijnej świata, historii wspólnot wyznaniowych i  ich wpływu na wydarzenia współczesne. Studia na tym kierunku wyposażają także w wiedzę z zakresu nauk społecznych. Dają możliwość rozwijania kompetencji językowych w zakresie języków nowożytnych. Zasadnicza część planu studiów obejmuje następujące grupy przedmiotów:  Przedmioty kształcenia ogólnego, Historia i antropologia religii, Religia i teoria, Aspekty religijności w kulturze.

 

Gdzie możesz pracować po RELIGIOZNAWSTWIE?

Absolwenci RELIGIOZNAWSTWA na poziomie pierwszego stopnia będą mogli podjąć pracę, która nie wymaga tytułu zawodowego magistra. Będą oni przygotowani do podjęcia zatrudnienia w instytucjach edukacyjno-kulturalnych, organizacjach pozarządowych, muzealnictwie oraz w mediach.

 

 Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie