Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Strona główna

Stosunki międzynarodowe

studia I stopnia

bloki tematyczne do wyboru:

  • bezpieczeństwo międzynarodowe
  • stosunki międzynarodowe w mediach
  • na styku cywilizacji łacińskiej, bizantyńskiej i muzułmańskiej
  • amerykanistyczna

 

studia II stopnia

bloki tematyczne do wyboru:

  • ewolucja konfliktów międzynarodowych
  • wschodnie pogranicze Unii Europejskiej
  • Bliski Wschód i Afryka Północna (MENA)
  • oblicza cywilizacyjne obszaru postradzieckiego
  • bezpieczeństwo międzynarodowe i zarządzanie kryzysowe w XXI wieku

 

Jakie przedmioty trzeba zdać na maturze, żeby studiować STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE w Instytucie Historii i Nauk Politycznych UwB?

Podstawą przyjęcia jest wynik egzaminu maturalnego z wybranego przez kandydata przedmiotu: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, geografia.

 

Czego nauczysz się podczas studiów?

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE to nowoczesny kierunek, uwzględniający przemiany i wymagania współczesnego świata. Adresowane są do osób o interdyscyplinarnych zainteresowaniach, zafascynowanych bieżącymi wydarzeniami politycznymi postrzeganymi w szerokim kontekście przemian cywilizacyjnych, kulturowych, ekonomicznych, religijnych etc. Są syntezą takich kierunków jak politologia, ekonomia, prawo, socjologia, historia. Ich zaletą jest szerokie społeczno-humanistyczne wykształcenie. Dają możliwość rozwijania kompetencji językowych w zakresie języków nowożytnych.

 

Gdzie możesz pracować po STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH?

Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji państwowej i samorządowej. Może znaleźć zatrudnienie w placówkach współpracujących z zagranicą oraz organizacjach i instytucjach międzynarodowych. Absolwenci wybierający specjalizację bezpieczeństwo międzynarodowe są przygotowani do pracy w instytucjach bezpieczeństwa. Po specjalizacji stosunki międzynarodowe w mediach mogą pracować w redakcjach zajmujących się problematyką międzynarodową, biurach prasowych instytucji prowadzących współpracę międzynarodową. Absolwenci specjalizacji na styku cywilizacji łacińskiej, bizantyjskiej i muzułmańskiej mogą znaleźć zatrudnienie w placówkach zajmujących się współpracą transgraniczną, badaniem i promowaniem kultury Europy Środkowo-Wschodniej oraz turystyką. Po specjalizacji amerykanistycznej absolwent może podjąć pracę w firmach i instytucjach współpracujących z partnerami USA.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie