Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • I stopień, 3 rok SM Zagadnienia na zaliczenie z przedmiotu: Współczesne stosunki międzynarodowe w wybranym regionie świata – Bałkany NOWY TERMIN


I stopień, 3 rok SM Zagadnienia na zaliczenie z przedmiotu: Współczesne stosunki międzynarodowe w wybranym regionie świata – Bałkany NOWY TERMIN

I stopień, 3 rok SM

Zagadnienia na zaliczenie z przedmiotu:

Współczesne stosunki międzynarodowe w wybranym regionie świata – Bałkany

Prowadzący: dr hab. Oleg Łatyszonek, prof. UwB

Zaliczenie: egzamin pisemny-test Zaliczenie odbędzie się 14 czerwca o godzinie 16.00 w Auli.

 

 1. Granice Bałkanów.
 2. Struktura etniczna Bałkanów.
 3. Kwestia albańska i macedońska na początku XX w.
 4. Wojny bałkańskie.
 5. Polityka państw centralnych na Bałkanach przed I wojną światową.
 6. Dążenia Rosji na Bałkanach przed I wojną światową.
 7. I wojna światowa na Bałkanach.
 8. Królestwa Serbów, Chorwatów i Sloweńców do Królestwa Jugosławii.
 9. II wojna światowa. Agresja Włoch przeciwko Albanii i Grecji.
 10. II wojna światowa. Przewrót w Jugosławii. Inwazja niemiecka.
 11. II wojna światowa. Okupacja, kolaboracja, opór. Ludobójstwo w Wolnym Państwie Chorwackim.
 12. Ład powojenny: Grecja krajem Zachodu, Bułgaria Wschodu. Jugosławia Tity jako „państwo niezaangażowane”. Prochińska polityka Albanii.
 13. Początek rozpadu Jugosławii. Niepodległość Chorwacji, Słowenii i Macedonii. Zbrojna secesja serbskiej Krajiny i Slawonii z Chorwacji.
 14. Niepodległość Bośni i Hercegowiny. Konflikt zbrojny. Interwencja NATO i układ z Dayton.
 15. Kwestia albańska. Interwencja NATO i secesja Kosowa. Problem Tetowa w Macedonii. Porozumienie ochrydzkie.
 16. Ostateczny rozpad Jugosławii: Serbia i Czarnogóra.
 17. Spór grecko-macedoński.

 

Literatura podstawowa:

Bujwid-Kurek E., Państwa pojugosłowiańskie, Kraków 2008.

Brzeziński A. M., Grecja, Warszawa 2002.

Czekalski T., Albania, Warszawa 2003.

Gibas-Krzak D., Serbsko-albański konflikt o Kosowo w XX wieku. Uwarunkowania- przebieg-konsekwencje, Toruń 2009.

Jackowicz J., Polityka zagraniczna współczesnej Bułgarii, Warszawa 1995.

Kuczyński M,, Krwawiąca Europa. Konflikty zbrojne i punkty zapalne w latach 1990–2000: tło historyczne i stan obecny, Warszawa 2001.

Kuczyński M., Ray-Ciemięga M., Bałkański syndrom: konflikty zbrojne w byłej Jugosławii 1991–1999, wojna w Kosowie, udział wielonarodowych siłpokojowych NATO w utrzymaniu pokoju na Bałkanach 1993–2000, Warszawa 2000.

Stawowy-Kawka Irena, Historia Macedonii, Wrocław 2000.

Tanty M., Bałkany XX wieku, Warszawa 2003.

Waldenberg Marek, Rozbicie Jugosławii. Od separacji Słowenii do wojny kosowskiej, Warszawa 2003.

Walkiewicz Wiesław, Jugosławia. Byt wspólny i rozpad, Warszawa 2000.

Walkiewicz Wiesław, Jugosławia. Państwa sukcesyjne, Wyd. TRIO 2009.

 

Literatura uzupełniająca:

Bałkany. Etnokulturowe podłoże konfliktów, red. W. Konarski, A. Koseski, Pułtusk 2006,

Bonarek J., Czekalski T., Sprawski S.,  Turlej S., Historia Grecji, Kraków 2005.

Eberhardt Piotr, Przemiany demograficzno-etniczne na obszarze Jugosławii w XX wieku, Lublin 2005.

Luković M. D., Kryzys kosowski oczyma Serbów. Bezpośrednie przyczyny, korzenie historyczne, przebieg i konsekwencje, Belgrad 2000.

Kubiak K., Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne na świecie, Warszawa 2005.

Stawowy-Kawka Irena, Rola porozumienia ochrydzkiego w stabilizacji sytuacji politycznej na Bałkanach, [w:] Między wielką polityką a narodowym partykularyzmem, red. J. Kiwerska, B. Koszela, Poznań 2002.

Szymczak T., Jugosławia państwo federacyjne, Łódź 1982.

Todorova Maria, Bałkany wyobrażone, Wołowiec 2008.

Waldenberg Marek, Rozbicie Jugosławii: jugosłowiańskie lustro międzynarodowej polityki. T. 1–2, Wydanie Wyd. 2, rozsz., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005.

Wasilewski T., Felczak W., Historia Jugosławii, Wrocław 1985.

Zacharias Michał Jerzy, Komunizm – federacja – nacjonalizmy. System władzy w Jugosławii 1943-1991. Powstanie – przekształcenia – rozkład, Warszawa 2004.

Znamierowska-Rakk Elżbieta, Federacja Słowian południowych w polityce Bułgarii po II wojnie światowej, Warszawa 2005.

 Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie