Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk Politycznych • Zakład Historii Średniowiecza i Nauk Pomocniczych Historii (do końca XVIII wieku)

Zakład Historii Średniowiecza i Nauk Pomocniczych Historii (do końca XVIII wieku)

Zakład Historii Średniowiecza i Nauk Pomocniczych Historii (do końca XVIII wieku)

med-logo2

 

Succumbit enim dicendis intellectus, intellectui sermo et rem u test uerba non explicant

Wśród opowiadania bowiem zawodzi rozum, zrozumieniu nie dopisuje mowa, a słowa nie wyjaśniają rzeczy zgodnie z tym co zaszło.

[Mistrz Wincenty tzw. Kadłubek, Kronika polska]

Badania

Prof. Jan Tęgowski – nauki pomocnicze historii: genealogia średniowieczna i wczesnonowożytna Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rusi (dynastyczna), edytorstwo źródeł, heraldyka.

Prof. Z. Dalewski – kultura polityczna średniowiecza;ideologia, rytuały i symbolika władzy.

Dr Marzena Liedke – możnowładztwo, szlachta i mieszczaństwo Wlk. Ks. Litewskiego w późnym średniowieczu i okresie wczesnonowożytnym, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii kulturalnych, wyznaniowych, politycznych, tożsamości, a także demograficznych; nauki pomocniczych historii -genealogia, neografia staropolska i chronologia.

Dr Krzysztof Boroda – historia gospodarcza Europy od Antyku po czasy współczesne, geografia gospodarcza świata, metrologia i chronologia; geografia gospodarcza Polski w XIV-XVI.

Dr Piotr Guzowski -historia społeczna i gospodarcza oraz stosunki wyznaniowe w Polsce i Europie późnego średniowiecza i początków epoki nowożytnej; historia średniowiecznej Anglii i Normandii.

Inna działalność Zakładu

Konferencje zorganizowane przez członków zakładu:

  • Po tym, jak ludzie przestali być szczęśliwi. Człowiek a miary czasu i przestrzeni w przeszłości, Białystok, 26-27 października 2006 r.
  • Reformacja w Rzeczypospolitej: kultura, polityka, gospodarka, Białystok 25-26 maja 2006 r.
  • Granice i pogranicza. Mikrohistorie, Białystok 18 – 19 września 2008 r.
  • „Rynki lokalne i regionalne od XIV do XVIII wieku” maj 2009 (dr K. Boroda, dr P. Guzowski)

Konferencje planowane:

Przydatne informacje i linki

tablica transliteracyjna dla słowiańskich alfabetów cyrylickich (białoruskiego, bułgarskiego, macedońskiego, rosyjskiego, serbsko–chorwackiego i ukraińskiego) – plik pdf

 Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie