Konkurs na stanowisko asystenta

Jesteś tutaj: Strona główna » Konkurs na stanowisko asystenta

Dziekan Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku ogłasza konkurs w Katedrze Stosunków Międzynarodowych na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie historia

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. z późn. zm. (Dz. U. 2018, poz. 1668.) oraz w Statucie Uniwersytetu w Białymstoku (Uchwała nr 2455 Senatu UwB z dnia 26 czerwca 2019 r.).

1.Warunki konkursu:

 1. a) Wymagania podstawowe:

– magisterium lub doktorat z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych (preferowane są dyscypliny historia i nauki o polityce),

– dorobek i zainteresowania badawcze w zakresie historii i nauk o polityce, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków międzynarodowych w Europie Środkowej i Wschodniej;

 1. b) Kryteria dodatkowe:

– doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów grantowych w kierownika lub wykonawcy,

– dobra znajomość języka angielskiego i rosyjskiego,

– doświadczenie we współpracy międzynarodowej,

– doświadczenie publikacyjne w znaczących wydawnictwach i czasopismach w danej dziedzinie (historia i nauki o polityce); w szczególności będą brane pod uwagę publikacje w czasopismach znajdujących się w bazach Scopus, Web of Science itp.

 1. Procedura oceniania:
 2. Ocena złożonych dokumentów przez komisję konkursową,
 3. Wyłonienie najlepszych kandydatów spełniających warunki opisane w wymogach konkursowych,
 4. Wygłoszenie przez najlepszych kandydatów wykładu na forum wydziału (w formie zdalnej, na platformie Zoom lub innej),
 5. Podjęcie ostatecznej decyzji i ogłoszenie wyniku konkursu.

Wymagane dokumenty:

– życiorys naukowy

– podanie skierowane do JM Rektora,

– odpis dyplomu magisterskiego / dyplomu doktorskiego,

– udokumentowanie dorobku badawczego w zakresie konkursu (wersja elektroniczna publikacji, numer projektu i dane kierownika projektu grantowego)

– spis publikacji,

– kwestionariusz osobowy,

– inne ważne informacje i dokumenty wykazujące zainteresowania i kwalifikacje osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

– oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie w Białymstoku po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet w Białymstoku będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy,

– oświadczenie o spełnieniu przez kandydata wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

– zgoda na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu na stanowisko asystenta na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych  Uniwersytetu w Białymstoku. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie”.

Dokumenty należy złożyć:              

w Sekretariacie Dziekana Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu
w Białymstoku, 15 – 420 Białystok, ul. Pl. Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, pok. 100,
w terminie do dnia 20 listopada 2020 r. Wersję elektroniczną całej dokumentacji i publikacji należy przesłać na adres: dean@uwb.edu.pl.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 18 grudnia 2020 roku.

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uniwersytet w Białymstoku ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pomocą e-mail: iod@uwb.edu.pl
 3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przeprowadzenie konkursu na wskazane stanowisko.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. N21, poz. 94 z późn. zm.) oraz Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu.
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 7. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Wymogi konkursu