Seminaria dyplomowe – r. akad. 2021/2022

Jesteś tutaj: Strona główna » Seminaria dyplomowe – r. akad. 2021/2022

Szanowni Państwo,

przedstawiamy tematykę seminariów licencjackich i magisterskich w r. akad. 2021/2022:

Seminarium licencjackie – historia

dr hab. Piotr Guzowski

Tematyka seminarium związana jest z historią społeczną i gospodarczą oraz stosunkami wyznaniowymi nie tylko Polski, ale też Europy. Zakres chronologiczny seminarium obejmuje średniowiecze i czasy wczesnonowożytne ( do końca XVIII w.). Zajmujemy się źródłami narracyjnymi i klasycznymi metodami historycznymi, a także dokumentowymi źródłami masowymi, które opracowuje się metodami statystycznymi.
Chętnych do udziału w seminarium proszę o kontakt mailowy: guzowski@uwb.edu.pl

dr hab. Robert Suski, prof. UwB

Seminarium licencjackie Roberta Suskiego służy napisaniu przez studentów interesujących się historią starożytną pracy licencjackiej. Składa się ono z dwóch części. Pierwsza ma uczyć studentów jak szukać materiałów na interesujący ich temat, jak przygotować się do pisania pracy licencjackiej, jaka jest specyfika źródeł antycznych. Druga część to przygotowanie przez studentów samych prac licencjackich.

dr hab. Grzegorz Zackiewicz, prof. UwB

Wszystkich chętnych zapraszam na prowadzone przeze mnie w roku akademickim 2021/22 seminarium licencjackie z historii.

Problematyka seminarium zasadniczo dotyczyć będzie historii politycznej XX wieku.

Jednak w przypadku niektórych wątków tematycznych (takich jak: stosunki polsko-rosyjskie, losy Polaków na Syberii, dzieje Rosji, historia myśli politycznej, dzieje ruchów społecznych i politycznych, historia Hiszpanii, historia Francji) możliwe będzie również pisanie pracy licencjackiej z XIX wieku.

Preferowane kategorie źródeł, które stanowić będą podstawę do przygotowania pracy licencjackiej to dzienniki, pamiętniki oraz prasa. Tego rodzaju materiały są obecnie łatwo i szeroko dostępne w bibliotekach cyfrowych. Powinno to znacząco ułatwić proces przygotowywania pracy. Rzecz jasna możliwe będzie też korzystanie z innych rodzajów źródeł, tym bardziej, że archiwalia również są coraz częściej dostępne w formie on-line.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu drogą mailową:

g.zackiewicz@uwb.edu.pl

Ewentualnie możecie się też Państwo zgłaszać bezpośrednio, w piątki 8 lub 15 X o godz. 16.30 (p. 137). 

Seminarium magisterskie – historia

dr hab. Rafał Kosiński, prof. UwB

Seminarium magisterskie poświęcone jest szeroko rozumianej historii starożytnej, jak również historii Bizancjum. Obejmuje zatem zdecydowaną większość historii powszechnej, od początków dziejów antycznych po wiek XV n.e. Na seminarium poruszane są zagadnienia zarówno z historii politycznej, jak i historii społecznej, dziejów kultury oraz religii. Szczególną uwagę poświęca zagadnieniom źródłoznawczym.

dr hab. Karol Łopatecki, prof. UwB

Serdecznie zapraszam do zapisywania się w bieżącym roku akademickim na seminarium magisterskie z historii. Zajęcia będą odbywać się w poniedziałki od godz. 9.40 do 11.10 w sali 127. Bardzo proszę o wyrażenie akcesu przychodząc osobiście na dyżur seminaryjny w drodze lub ewentualnie w drodze mailowej (k.lopatecki@uwb.edu.pl).


Jako historyk prawa w szczególności zachęcam osoby chcące w swojej pracy badawczej wykorzystywać źródła normatywne. Działam w dwóch komisjach Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk: dotyczących wojskowości i badań lituanistycznych – preferowane są więc oba obszary badawcze. Dodatkowo zapraszam studentów chcących podjąć się tematyki regionalnej, historii kartografii lub geografii historycznej. Zachęcam przy tym do zgłaszania tematyki prac magisterskich, które mieścić się będą w obszarze badawczym „Pracowni Struktur Ustrojowych, Militarnych i Społecznych”.

dr hab. Joanna Sadowska, prof. UwB

 • historia Polski okresu komunizmu i transformacji ustrojowej, a w szczególności: życie codzienne, życie społeczne, działalność organizacji społeczno-politycznych, kontakty zagraniczne, Polacy za granicą, sylwetki działaczy społeczno-politycznych;
 • historia regionu Polski północno-wschodniej w XX w. – dzieje  miejscowości, społeczności lokalnych, sylwetki działaczy, historie instytucji,  itp.

  Dnia 14 października seminarium nie odbędzie się.

dr hab. Jan Snopko, prof. UwB

Tematyka seminarium

 • Historia XIX – pierwszej połowy XX wieku
 • zagadnienia społeczno-polityczne,
 • życie codzienne, obyczajowość
 • Historia wojskowości XIX-XX w.
 • polskie powstania narodowe,
 • walka o niepodległość Polski 1914-1920 (polskie formacje wojskowe, wojna polsko-sowiecka),
 • służba Polaków w armii rosyjskiej 1874-1917
 • I wojna światowa i okupacja niemiecka na ziemiach polskich,

Oprócz wymienionych możliwe do realizacji są oczywiście także inne tematy z okresu XIX-XX w. Zapraszam – w poniedziałki,  godz. 15.00 – 16.30,  pokój 137 (ewentualnie inny termin do uzgodnienia)snopko@uwb.edu.pl

prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz

Zapraszam na seminarium mgr. Osoby zainteresowane proszę o kontakt mailowy (m.dajnowicz@uwb.edu.pl):

tematyka:

– historia kobiet XIX i XX w.
– historia prasy
– historia polityczna i społeczna XIX i XX w.
– historia kultury XIX i XX wieku

Seminarium licencjackie – stosunki międzynarodowe   

dr Justyna Olędzka

Wszystkich zainteresowanych tematyką prowadzonego przez mnie seminarium licencjackiego zapraszam na spotkanie 14 października o godzinie 16.45 w sali nr 108.

Tematyka seminarium licencjackiego:
1/Obszar poradziecki: polityka wewnętrzna państw (m.in. polityka językowa,  polityka historyczna, przemiany ustrojowe państw obszaru poradzieckiego) oraz stosunki międzynarodowe w regionie.
2/Przywództwo polityczne i jego legitymizacja
3/Pamięć i polityka historyczna
4/Komunikowanie polityczne
5/Teoria i praktyka inżynierii społecznej
6/Niedemokratyzmy
7/ Propaganda i dezinformacja

dr hab. Artur Pasko, prof. UwB

Na seminarium licencjackim realizowanym w ramach stosunków międzynarodowych proponuję studentom podejmowanie tematów związanych z problemami sportu w stosunkach międzynarodowych, funkcjonowaniem organizacji międzynarodowych oraz aktywnością wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej na przełomie XX i XXI w.

dr Wojciech Walczak                                                              

Szanowni Państwo, w bieżącym roku akademickim będę prowadził seminarium licencjackie w dniu (roboczy termin) 11 października 2021 r. (wtorek) o godz. 9,40 w s. 130. Spotkanie będzie dotyczyło ustalenia terminów spotkań, tak by były dogodne wszystkim zainteresowanym.
Proponowana tematyka seminarium:
a) stosunki Rzeczpospolitej z innymi państwami po 1989 r.
b) polityka kulturalna III RP, działalność instytutów polskich za granicą
c) dyplomacja Rzeczypospolitej,
d) stosunki Polska-Stolica Apostolska

Serdecznie zapraszam

dr Beata Goworko-Składanek

Zagadnienia z zakresu problemów społecznych, przestępczości, bezpieczeństwa, demokracji, praw człowieka w tym praw kobiet, dzieci, osób starszych, na obszarze państw poradzieckich oraz Unii Europejskiej.
Pozdrawiam

Seminarium magisterskie – stosunki międzynarodowe

dr hab. Piotr Chomik prof. UwB

pierwsze spotkanie seminarium odbędzie się 20 października o godz. 18.30 p. 110.

Tematyka seminarium magisterskiego:

 • współczesne problemy polityczne, społeczne, narodowościowe, religijne na obszarze postradzieckim;
 • współczesne problemy wielkich religii świata (chrześcijaństwo, islam, judaizm, hinduizm, buddyzm);
 • relacje międzyreligijne we współczesnym świecie;
 • pogranicza religijne i wyznaniowe w Europie Środkowo-Wschodniej;
 • religia w stosunkach międzynarodowych, związki polityki z religią;
 • inne – mające związek z problematyką narodowościową i religijną we współczesnym świecie;

prof. dr hab. E. Mironowicz, prof. UwB

Stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej
Polityka zagraniczna państw poradzieckich
Propaganda w polityce międzynarodowej

dr hab. Oksana Voytyuk

Tematyka seminarium to kwestie związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem w tym:
– bezpieczeństwo energetyczne (problemy dostaw ropy i gazu, problemy surowcowe, odnawialne źródła energii i ich przyszłość),
– bezpieczeństwo ekologiczne w tym: problemy wody, deforestacja, ocieplenie klimatu.
– bezpieczeństwo żywnościowe, w tym – klęski głodu, niedobory żywności.
– bezpieczeństwo w regionie MENA i na obszarze postradzieckim.
Ponadto, może to być tematyka związana z:
– migracjami we współczesnym świecie,
– problemami granic,
– konfliktami i sporami granicznymi we współczesnym świecie.
– smart-cities i zrównoważonym rozwojem miast.

Prof. dr hab. Wojciech Śleszyński

Tematyka seminarium magisterskiego (na stosunkach międzynarodowych) dotyczyć będzie dziejów i współczesnych relacji w Europie Wschodniej, a szczególnie na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w XX i XXI wieku, z uwzględnieniem takich kwestii jak: stosunki międzynarodowe; kwestia bezpieczeństwa; mniejszości narodowe; konflikty etniczne; relacje państwo-obywatel. Badać będziemy też współczesność Polaków i Polonii na Wschodzie oraz współczesną pamięć o polskich zesłanych i deportowanych na Sybir.

Seminarium odbywać się będzie w środy godz. 18.30-20.00

Prof. dr hab. Halina Parafianowicz

Seminarzystów zapraszamy 13 października, pokój 136.