Jubileusz 45-lecia pracy naukowej profesora Cezarego Kukli

Jesteś tutaj: Strona główna » Jubileusz 45-lecia pracy naukowej profesora Cezarego Kukli

Jubileusz 45-lecia pracy naukowej profesora Cezarego Kukli to bardzo ważne wydarzenie na mapie czasu naszego Wydziału.

Profesor Cezary Kuklo to wybitny naukowiec widoczny również w skali światowej.

Podczas uroczystości głos zabrali m.in.


JM Rektor UwB prof. dr hab. Robert Ciborowski,
Dziekan Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych
UwB dr hab. Tomasz Mojsik,
Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego prof. dr hab.
Krzysztof Mikulski,
Przewodniczący Komitetu Nauk Historycznych Polskiej
Akademii Nauk prof. dr hab. Tomasz Schramm.
dr hab. Piotr Guzowski, prof. UwB
dr Radosław Poniat

Spotkanie poprowadził dr Piotr Łozowski.


Kilka informacji na temat Pana Profesora

Uczeń prof. Andrzeja Wyczańskiego, studiował historię w filii UW w
Białymstoku i 1977 r. uzyskał magisterium. W 1987 r. otrzymał stopień
doktora nadany przez Wydział Historyczny UW na podstawie pracy Rodzina i
społeczeństwo południowych dzielnic Warszawy w XVIII wieku. Struktury
demograficzne. Ta sama Rada nadała mu stopień doktora habilitowanego w
1998 r. na podstawie dorobku i rozprawy Kobieta samotna w społeczeństwie
miejskim u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej. Studium
demograficzno-społeczne, Białystok 1998. W 2010 r. otrzymał tytuł
profesora. W dniu 24.06.2021 uzyskał tytuł doktora honoris causa
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Odbył międzynarodowe staże z zakresu demografii historycznej w EHESS w
Paryżu – 1981 i historii gospodarczej w Instituto Internazionale di
Storia Economica w Prato – 1989. Stypendysta rządu Republiki Francuskiej
– EHEES/Université de Paris-Sorbonne – Paris IV – 1992.

Członek delegacji polskiej na X i XI Międzynarodowy Kongres Historii
Gospodarczej (Louvain 1990, Mediolan 1994) i na XVIII i XIX
Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych (Montreal 1995, Oslo 2000).

Zastępca redaktora naczelnego ,,Przeszłość Demograficzna Polski”;
członek redakcji ,,Kwartalnik Historyczny”, ,,Roczniki Dziejów
Społecznych i Gospodarczych”, ,,Społeczeństwo Staropolskie. Seria nowa”,
,,Biuletyn Historii Pogranicza”. Członek Rady Redakcyjnej ,,Przegląd
Historyczny”, ,,Studia Demograficzne” i Rad Naukowych ,,Kultúrne
Dejiny”, ,,Czasy Nowożytne” (2009–2019), ,,Komunikaty
Mazursko-Warmińskie”, ,,Rocznik Białostocki”, ,,Rocznik Lubelskiego
Towarzystwa Genealogicznego”, ,,Studia Podlaskie” oraz serii
wydawniczych ,,Między Wschodem a Zachodem”, ,,Rodzina Dawna. Studia
historyczno-antropologiczne”.

Sekretarz naukowy Instytutu Historii UW Filia w Białymstoku 1979-1981;
kierownik Studium Zaocznego, tamże 1981-1984; wicedyrektor, tamże
1991-1999; dyrektor Instytut Historii UwB 1999-2000; wiceprzewodniczący
Rady Naukowej, tamże 2000-2008; przewodniczący Rady Naukowej, tamże
2008-2019; kierownik Zakładu, obecnie Katedry Historii Struktur
Demograficznych, Gospodarczych i Religijnych. Członek Rady Dyscypliny
historia i Rady Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych.

Organizator i dyrektor Centrum Badań Struktur Demograficznych i
Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej
funkcjonującego na Wydziale od 2013.

Członek Senatu Uniwersytetu w Białymstoku w kadencji 2016-2020 i od
2020.

Członek Senackiej Komisji ds. Kadry naukowej i Zatrudnienia od 2012,
następnie jej przewodniczący 2016-2019; przewodniczący Ogólnouczelnianej
Komisji Oceniającej 2019- 2000.

Członek Zespołu Badawczego nad System Informatycznym dla Badań
Społeczno-Demograficznych Instytutów Historii PAN i UW Filii w
Białymstoku 1979-1986; członek Zespołu Badawczego ,,Historia Polski w
liczbach’’ GUS 1989-1996 i 2009-2018;

Organizator i dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w
Białymstoku 2000-2012.

Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Historycznych PAN od 2016 (członek od
2011, w tym jego Sekretarz Naukowy 2011-2015); członek Komitetu Nauk
Demograficznych PAN od 2003 (w tym prezydium 2011-2019).

Przewodniczący Sekcji/Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk
Demograficznych PAN 2000-2019; obecnie przewodniczący Komisji Historii
Struktur Demograficznych i Społecznych Komitetu Nauk Historycznych PAN
od 2020.

Członek Komisji Historii Kobiet KNH PAN 1997-2019; Zespołu Historii
Miast, tamże 2011-2019, a także członek: Zespołu ds. kategoryzacji
czasopism z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych Wydziału I PAN
na kadencję 2011-2014; Zespołu ds. publikacji humanistycznych i
społecznych, tamże na kadencję 2015-2018. Członek Komisji Nauk
Humanistycznych Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w
Olsztynie od 2016.

Członek Rady Naukowej Instytutu Historii PAN w Warszawie od 2019.

Ekspert Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej 2001-2009; ekspert
Polskiej Komisji Akredytacyjnej od 2010; członek Polskiej Komisji
Akredytacyjnej 2012-2015; członek Rady Doskonałości Naukowej od 2019.

Członek: Biura Wykonawczego Międzynarodowej Komisji Demografii
Historycznej CISH 2000-2010; Międzynarodowej Komisji Demografii
Historycznej CISH od 1981; Francuskiego Tow. Demografii Historycznej od
1981; Włoskiego Tow. Demografii Historycznej od 2001; Association for
History and Computing od 1994; Poznańskiego Tow. Przyjaciół Nauk od
2004.

Członek Komitetu Organizacyjnego odpowiedzialnego za przygotowanie XXIII
Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych Poznań 2020 od 2015.

Wiceprezes Pol. Tow. Historycznego od 2015; członek od 1977; Zarządu
Głównego od 2006; Sekretarz Generalny 2012-2014; Prezes Oddziału PTH w
Białymstoku 2004-2011.

Przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej od 2001 i
Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej od 2014.

Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne
zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej (2019), a także
Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi (2006, 2011), Srebrną Odznaką
,,Zasłużony Białostocczyźnie (1998), Medalem ,,Pro Memoria” (2006),
Medalem KEN (2008), Odznaką Honorową ,,Za Zasługi dla Statystyki RP”
(2000, 2014), Medalem ,,Zasłużony dla Olimpiady Historycznej” (2015),
Odznaką Honorową ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2018).