dr Piotr Łozowski laureatem Stypendium Ministra Edukacji i Nauki

Jesteś tutaj: Strona główna » dr Piotr Łozowski laureatem Stypendium Ministra Edukacji i Nauki

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych
naukowców jest najbardziej prestiżowym stypendium w polskiej nauce i zarazem
najtrudniejszym do otrzymania. Stypendium przyznawane jest za dorobek i
działalność naukową. Otrzymało je 215 naukowców z całej Polski z 47
dyscyplin, w tym 6 historyków.
W procesie weryfikacji brane są pod uwagę: ranga publikacji (szczególnie premiowane są publikacje zagraniczne), udział w projektach badawczych i aktywność międzynarodowa.

Dr Piotr Łozowski swoich badaniach koncentruje się na szeroko rozumianej
problematyce społeczno-gospodarczej epoki średniowiecza. W szczególności
interesuje się procesami związanymi z upieniężeniem gospodarek, rozwojem
rynków kredytowych, obrotu dobrami nieruchomymi, handlu, zróżnicowaniem
majątkowym mieszkańców miast i wsi oraz zmiennością struktur społecznych
i gospodarczych na przestrzeni wieków.

Drugą przestrzeń badawczą stanowi demografia historyczna późnego
średniowiecza i wczesnej nowożytności, gdzie podejmuje zagadnienia
zróżnicowania struktur rodzinnych, wielkości rodzin, skali
przeżywalności dzieci, długości trwania związków małżeńskich i
aktywności zawodowej, sposobów zabezpieczenia bytu na starość, a także
wpływu warunków środowiskowych oraz klęsk elementarnych na kondycję
demograficzną rodzin.

Kierował własnym projektem badawczym pt. „Rynek nieruchomości
Starej i Nowej Warszawy w okresie późnego średniowiecza” finansowanego
przez Narodowe Centrum Nauki.

Uczestnik projektu badawczego pt. „Nierówności ekonomiczne w
Rzeczpospolitej Obojga Narodów i ich społeczno-polityczne konsekwencje”
pod kierownictwem dr. Radosława Poniata finansowanego również ze środków
Narodowego Centrum Nauki. Ponadto brał udział w projekcie pt. „Atlas
historyczny Polski XVI wieku – dopełnienie serii” realizowanym w
Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk pod
kierownictwem dr hab. M. Słonia, prof. IH PAN finansowanym w ramach
konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.