WILNO I JEGO
WSPÓLNOTY W XIII-XXI W.:
SIEDEM STULECI HISTORII
WSPÓŁŻYCIA W MIEŚCIE

Jesteś tutaj: Strona główna » WILNO I JEGOWSPÓLNOTY W XIII-XXI W.:SIEDEM STULECI HISTORIIWSPÓŁŻYCIA W MIEŚCIE

Międzynarodowa konferencja naukowa WILNO I JEGOWSPÓLNOTY W XIII-XXI W.: SIEDEM STULECI HISTORII WSPÓŁŻYCIA W MIEŚCIE
Ku uczczeniu 700-lecia pierwszej wzmianki o Wilnie w źródłach historycznych

25–27 października 2023 r.
Muzeum narodowe pałac władców
Wielkiego Księstwa Litewskiego
(Wilno, Plac Katedralny 4)

Przewidziane są następujące bloki tematyczne:

 1. Jubileusz 700-lecia (1323–2023 r.): upamiętnienie historii Wilna i
  kształtowanie pamięci o niej, zapotrzebowanie społeczeństwa na historię
  miasta, wyzwania i tendencje związane z jej popularyzacją, dzieje
  powstawania „historii Wilna” i prac syntetycznych na temat miasta.
 2. „Wilno przed Wilnem“: najstarsze znaleziska archeologiczne na terytorium
  miasta (od epoki kamienia do XIV w.: pozostałości po pierwszych
  mieszkańcach, dawne osady, fortyfikacja).
 3. Wilno wielowyznaniowe: znaczenie listów wielkiego księcia litewskiego
  Giedymina z 1323 r. dla rozwoju miasta i zwiększenia liczby mieszkańców;
  pogańscy mieszkańcy Wilna i najwcześniejsi osadnicy przybysze
  chrześcijańscy (początki wspólnoty ruskich prawosławnych, przybycie
  pierwszych niemieckich katolików); wspólnoty chrześcijańskie (katolików,
  prawosławnych, unitów, ewangelików) i niechrześcijańskie (muzułmanów,
  żydów) oraz formy ich współżycia.
 4. Wilno wielonarodowe: historia wspólnoty litewskiej, polskiej, ruskiej, rosyjskiej,
  żydowskiej, niemieckiej, włoskiej, tatarskiej i innych narodowości;
  przejawy nacjonalizmu; reglamentacja praw mniejszości narodowych.
 5. Różnorodność społeczna wilnian: szlachta i rzemieślnicy, duchowni i
  studenci, zepchnięci na margines i przybysze; sociotopografia miasta.
 6. Regulacja prawna wspólnot i oddzielnych grup, konflikty, reprezentacja
  w samorządzie miasta, działalność grup i partii politycznych.
 7. Codzienność wilnian: odżywianie, warunki sanitarne, choroby i medycyna,
  poziom dobrobytu, mieszkanie, pochówek, święta.
 8. Wspólnoty Wilnian w środowisku kulturowym miasta: edukacja, sztuka,
  literatura, itp.


Tematy referatów prosimy wysłać do 31 stycznia 2023 r. na adres 700konferencija@gmail.com

Oficjalne języki konferencji – litewski i polski. Przewidziane jest tłumaczenie
symultaniczne. Przewidujemy możliwość przedstawienia posteru (w językach
litewskim, polskim lub angielskim). W oparciu o wygłoszone w czasie konferencji
referaty, organizatorzy planują wydanie zbioru artykułów w publikacji naukowej.

Organizatorzy konferencji:
INSTYTUT HISTORII LITWY (dr. Mindaugas Klovas, dr. Jolita Sarcevičienė)
(główny organizator)
MUZEUM NARODOWE PAŁAC WŁADCÓW WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO
(Gintautas Striška, Rasa Gliebutė)
WYDZIAŁ HISTORYCZNY UNIWERSYTETU WILEŃSKIEGO (prof. dr. Jurgita Verbickienė)
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU (dr. hab. Bernadetta Manyś)
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU (prof. dr. hab. Tomasz Kempa)
WYDZIAŁ HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU (dr. hab. Krzysztof Buchowski)
MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE W WARSZAWIE (dr. Kamil Frejlich)