dr hab. Adam Miodowski

Jesteś tutaj: Strona główna » Ludzie » Pracownicy » dr hab. Adam Miodowski

dr hab. Adam Miodowski

prof. UwB

adam.miodowski@uwb.edu.pl

lokalizacja: budynek WHiSM, pok. 126

dyżur w semestrze zimowym:

poniedziałek, 11.00-11.30  oraz wtorek, 7.30-8.00

ORCID: 0000-0002-2623-955X

Academia

ResearchGate

USOS

Informacje ogólne

magisterium pod kierunkiem prof. Adama Cz. Dobrońskiego – Instytut Historii FUWwB, 1994

doktorat pod kierunkiem prof. Adama Cz. Dobrońskiego – Instytut Historii UwB, 2000

habilitacja – Instytut Historii i Nauk Politycznych UwB, 2013

 

Początek zatrudnienia w Instytucie Historii UwB – 1994.

 

Przynależność do stowarzyszeń:

  • Polskie Towarzystwo Historyczne
  • Białostockie Towarzystwo Naukowe
  • Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych
Badania

Zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim na historii politycznej i wojskowej XIX i XX wieku.

Równoległym polem zainteresowań są prasoznawstwo i historia kobiet. To ostatnie znajduje swoje uzewnętrznienie poprzez uczestnictwo w realizacji grantu NCN pt. Liga Kobiet w terenie. Działalność organizacji i realia jej funkcjonowania na szczeblu regionalnym i lokalnym w rzeczywistości Polski Ludowej (1945-1989) – Nr 2017/25/B/HS3/02015.

W wymiarze terytorialnym prowadzone badania ukierunkowane są na Europę Środkowo-Wschodnią, przede wszystkim Polskę, jak też na przestrzeń małej ojczyzny wyznaczonej granicami współczesnego województwa podlaskiego.

Najważniejsze publikacje

Wychodźcze ugrupowania demokratyczne wobec idei polskiego wojska w Rosji w latach 1917-1918, Białystok: Wydawnictwo Libra, 2002, ss. 304.

Przewłaszczenia dóbr dojlidzkich na tle kampanii politycznej przełomu lat 1921/1922, Białystok: Wydawnictwo Libra, 2003, ss. 202.

Związki Wojskowych Polaków w Rosji (1917-1918), Białystok: Wydawnictwo Libra, 2004, ss. 203.

Polityka wojskowa radykalnej lewicy polskiej (1917-1921), Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2011, ss. 476.

Wspólnota doświadczeń i odrębność historii ziem województwa podlaskiego. Wybrane zagadnienia z XIX i XX- wiecznych dziejów Białostocczyzny, Suwalszczyzny i Łomżyńskiego, Białystok: Wydawnictwo Prymat, 2016, ss. 239.

Polish revolutionary formations in the Red Army structures (1918-1921), Białystok: Wydawnictwo Prymat, 2017, ss. 245.

Local conditions for the activities of the League of Women structures in the Lower Silesia during the Stalinist period, „Społeczeństwo i Polityka”, 2018, nr 4, s. 137-155.

Деятельность организаций объединенных в Международной демократической федерации женщин в аспекте публикаций ежемесячника „Praca Kobiet” (март-декабрь 1946), „Журнал Белорусского государственного университета. История” 2019, № 2, c. 71-83. [translit. Deyatel’nost’ organizatsiy ob”yedinennykh v Mezhdunarodnoy demokraticheskoy-federatsii zhenshchin v aspekte publikatsiy yezhemesyachnika „Praca Kobiet” (mart-dekabr’ 1946), „Zhurnal Belorusskogo gosudarstvennogo universiteta. Istoriya” 2019, nr 2, s. 71-83.]

Rozwój dolnośląskich i zachodniopomorskich struktur Społeczno-Obywatelskiej Ligi Kobiet w świetle publikacji „Naszej Pracy” z lat 1947-1949 [W:] Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Polityka w prasie kobiecej, red. M. Dajnowicz, A. Miodowski, Białystok 2019, s. 167-183.

Działalność zagranicznych ruchów kobiecych w świetle publikacji „Pracy Kobiet” – organu prasowego Społeczno-Obywatelskiej Ligi Kobiet (marzec-grudzień 1946), „Rocznik Historii Prasy Polskiej”, 2020, nr 1, s. 97-112.

Dydaktyka

Prowadzenie zajęć seminaryjnych, proseminaryjnych i konwersatoryjnych z zakresu historii XIX i XX w.

Tematyka seminariów dyplomowych: historia powszechna, Polski i Podlasia w XIX i XX w.