mgr Andrei Radaman

Jesteś tutaj: Strona główna » Projekty » Ludzie » Doktoranci » mgr Andrei Radaman

mgr Andrei Radaman

doktorant

a.radaman@uwb.edu.pl

lokalizacja: budynek WHiSM, pokój 127

ORCID: 0000-0002-7211-124X

Academia

GoogleScholar

Informacje ogólne

Urodzony 2 I 1971 r. w Mińsku (Białoruś). W 1988 r. zdał maturę w szkole nr 78 w Mińsku. W tym roku rozpoczął studia historyczne i prawnicze w Mińskim Państwowym Instytucie Pedagogicznym (obecnie Białoruski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Maksima Tanka). Ukończył studia z wyróżnieniem w 1993 r. Pracę magisterską z historii prawa WKsL pisał pod kierunkiem dr Leokadii Mołczadskiej. Od października 1993 roku rozpoczął studia podyplomowe na Białoruskim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym. W sierpniu 1995 r. został zatrudniony na stanowisku wykładowcy katedry teorii prawa i historii na Akademii Milicji MSW Białorusi. W latach 2003–2016 starzy wykładowca katedry teorii i historii państwa i prawa na Akademii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Białorusi. W latach 2016–2018 pracownik naukowy na Wydziale Historycznym Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. W latach 2018–2020 r. pracownik naukowy w Instytucie Historii Narodowej Akademii Nauk Białorusi.

W latach 1995–1997 członek redakcji czasopisma «Беларускі гістарычны агляд» («Belaruski histaryčny ahljad», «Belarusian Historical Review»). W okresie od 2000 do 2002 r. sekretarz naukowy Centrum Studiów Prawno-Historycznych przy Międzynarodowym Stowarzyszeniu Białorutenistów. Od 2016 r. zasiada w Radzie Naukowej «Rocznika Lituanistycznego» (Warszawa). W latach 2013–2021 Członek Rady Redakcyjnej czasopisma «Герольд Litherland» (Grodno-Mińsk). Stypendysta fundacji Królowej Jadwigi (2002) oraz Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie i Instytutu Historii im. T. Manteuffla PAN (2021).

Badania

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii politycznej i historii państwa i prawa Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów epoki nowożytnej, w tym historii parlamentaryzmu, samorządu sejmikowego, edytorstwa historycznego i nauk pomocniczych historii – genealogii, prozopografii i sfragistyki. Prowadzę również badania nad historią regionalną terenów historycznego województwa nowogródzkiego WKsL i historią państwa i prawa Białorusi wieku XX.

Granty realizowane obecnie poza Uniwersytetem w Białymstoku:

2019–2023: Urzędnicy Wiel­kiego Księstwa Litewskiego. Spisy: Ziemia nowogródzka i województwo nowogródzkie XV–XVIII wiek (NPRH nr 11H 18 0370 86; kierowniki prof. IH PAN H. Lulewicz (+ 2019) i prof. dr hab. A. Rachuba, Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN)

2020–2024: Parlamentarzyści Wielkiego Księstwa Litewskiego 1566–1794 (NPRH nr 11H 18 0130 87, kierownik prof. dr hab. A. Rachuba, Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN)

Granty zakończone:

2012–2017: Akta sejmikowe Wielkiego Księstwa Litewskiego 1566–1794. Województwo nowogródzkie (NPRH nr 11H 12 0298 81; nr 0057/NPRH2/H11/81/2012; kierownik – prof. dr hab. A. Rachuba) ;

2012–2015: Od szlachty do ziemiaństwa. Geneza i trwanie na obszarach niejednolitych etnicznie dawnej Rzeczypospolitej (NPRH nr 12H 11 0016 80, kierownik – prof. K. Mikulski) ;

2009–2011: Urzędnicy Wiel­kiego Księstwa Litewskiego. Spisy: Ziemia połocka i województwo połockie XIV–XVIII wiek (NPRH nr N N108 203536; kierownik projektu śp. prof. IH PAN dr hab. H. Lulewicz)

 

Najważniejsze publikacje

Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego: spisy, t. V: Ziemia połocka i województwo połockie XIV–XVIII wiek, red. H. Lulewicz, oprac. H. Lulewicz, A. Rachuba, A. Haratym, A. Macuk i A. Radaman przy współpracy W. Hałubowicza i P.P. Roma­niuka, Warszawa 2018, 305, [1] s.; t. VIII : Ziemia brzeska i województwo brzeskie XIV–XVIII wiek, red. A. Rachuba, oprac. H. Lulewicz, T. Jaszczołt, A. Radaman, A. Rachuba, P.P. Romaniuk, A. Macuk, A. Danilczyk, A. Haratym, Warszawa 2020, 405 s.; t. IX : Województwo mścisławskie XVI–XVIII wiek, red. A. Rachuba, oprac. H. Lulewicz, T. Jaszczołt, A. Radaman, A. Rachuba, P.P. Romaniuk, A. Macuk, A. Haratym, A. Danilczyk, Warszawa 2019, 262 s.

Сістэматызацыя права ВКЛ і пытанне паправы Трэцяга статута ВКЛ на сойміках Новагародскага ваяводства ў 1587–1632 гг., “Часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Гісторыя”, 2018, nr 2, s. 21–31 [w języku białoruskim].

История белорусской государственности, т. 1: Белорусская государственность: от истоков до конца XVIII века, ред. Ольга Левко, Валентин Голубев, Минск 2018, s. 364–384 (§ 5.1. Образование Речи Посполитой. Государственно-политическая система ВКЛ), s. 443–466 (§ 5.7. Развитие правовой системы. Статут 1588 г.) [w języku rosyjskim].

Павятовыя соймікі Новагародскага ваяводства Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага напярэдадні кракаўскага ардынарнага сойма Рэчы Паспалітай абодвух народаў 1603 г. [w:] Вялікае Княства Літоўскае: палітыка, эканоміка, культура, cz. 1, укладальнік А. Скеп’ян; рэдкалегія: У. Гусакоў [і іншыя], Mińsk 2017, s. 221–252 [w języku białoruskim].

Патранальна-кліентальныя адносіны ў Новагародскім павеце і іх уплыў на палітыку і дзейнасць органаў шляхецкага самакіравання ў другой палове XVI – пачатку XVII ст. [w:] Магнацкі двор і сацыяльнае ўзаемадзеянне (XV–XVIII стст.), рэд. А. Янушкевіч, Mińsk 2014, s. 252–294 [w języku białoruskim].

Шляхта Новагародскага павета ў паспалітым рушэнні ВКЛ 1567 года [w:] Studia z dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego (XVI–XVIII w.), red. S. Górzyński, M. Nagielski, Warszawa 2014, s. 337–381 [w języku białoruskim, we współautorstwie z dr A. Januszkiewiczem].

Ухваленне мясцовых падаткаў на сойміках і шляхецкіх з’ездах Но­вага­родскага ваяводства ВКЛ у другой палове XVI – пачатку XVII ст., “Беларускі гістарычны часопіс”, 2013, nr 9, s. 22–33. [w języku białoruskim].

Samorząd sejmikowy w powiatach województwa nowogródzkigo Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1565–1632 [w:] Praktyka życia publicznego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVI–XVIII wieku, red. U. Augustyniak i A.B. Zakrzewski, Warszawa 2010, s. 55–103.

Uchwała sejmikowa powiatu nowogródzkiego z 1568 r. a system finansowania posłów sejmowych Wielkiego Księstwa Litewskiego [w:] Litwa w epoce Wazów. Prace ofiarowane H. Wisnerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. W. Kriegseisen i A. Rachuba, Warszawa 2006, s. 145–153.

Віленскі земскі прывілей 1565 г. вялікага князя літоўскага Жыгімонта Аўгуста, “Беларускі гістарычны агляд”, т. 12: 2005, сш. 1–2 (22–23), s. 132–161 [w języku białoruskim, starobiałoruskim].

Rejestr senatorów i posłów na sejmie walnym warszawskim 9 lutego – 21 marca 1600 r., “Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, t. MCCLXVII: 2004, Prace Historyczne, z. 131, s. 89–107 (we współautorstwie z prof. UJ M. Ferencem).

Інструкцыя сойміка Новагародскага павета паслам на элекцыйны сойм 1587 г., “Беларускі гістарычны агляд”, т. 10: 2003, сш. 1–2 (18–19), s. 163–174 [w języku białoruskim, starobiałoruskim].

Dydaktyka