Szanowni Państwo, Drodzy Użytkownicy Repozytorium Cyfrowego Poloników!

Repozytorium powstało w 2010 r. dzięki dofinansowaniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Naszym zamiarem było umieszczanie tu przede wszystkim skanów/zdjęć rękopisów poloników pozyskanych z archiwów poza granicami Polski. Jako stowarzyszenie nie możemy osiągać zysku, funkcjonujemy więc jako non profit, opierając się jedynie na dotacji, dzięki czemu wszyscy Czytelnicy mogą korzystać z zasobów repozytorium bezpłatnie.

Repozytorium działa na starym oprogramowaniu dLibry (wersja 4.0). Często się zawiesza i wtedy korzystanie z biblioteki jest utrudnione, a czasami wręcz niemożliwe. Stąd podjęliśmy kroki, by repozytorium unowocześnić. Dodatkowo postanowiliśmy też zasoby biblioteki uzupełnić o nowe dokumenty. W tym celu wystąpiliśmy do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 3 wnioskami o sfinansowanie unowocześnienia repozytorium i jego rozbudowę. Chcieliśmy przede wszystkim umieścić nowe skany/zdjęcia dokumentów pochodzących z Riksarkivet w Sztokholmie, Państwowego Centralnego Archiwum Historycznego we Lwowie, Państwowego Centralnego Archiwum Historycznego w Mińsku, Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu i z wielu innych archiwów, w których znajdują się dokumenty dotyczące historii Rzeczypospolitej.

Wykonywaliśmy rocznie ponad 300 000 zdjęć/skanów, oczywiście nie wszystkie od razu udało się zamieścić w Internecie, niektóre wymagały opisu (co wynikało z umowy z archiwum lub z instytucją dotującą), ale stopniowo miały być umieszczane w systemie open access.

Niestety negatywne decyzje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące wniosków o dofinansowanie skutkują tym, że nie będzie możliwości dalszego rozszerzania zbiorów, a także unowocześnienia repozytorium. Brak wsparcia finansowego ze strony ministra uniemożliwia dalsze funkcjonowanie tej inicjatywy. Zespół oceniający uznał, że np. jeśli chodzi o zbiory poloników ze Szwecji, to ich „znaczenie dla nauki i jej dziedzictwa nie jest duże”, natomiast zbiory z archiwum bernardyńskiego ze Lwowa mają wg zespołu „małe znaczenie dla upowszechniania nauki”.

Jedynym ratunkiem dla repozytorium jest ponowna prośba do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o rozważenie finansowego utrzymania i rozwoju naszej biblioteki cyfrowej. Dlatego chcemy prosić Państwa o poparcie „Petycji do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie rozwoju i utrzymania Repozytorium Cyfrowego Poloników”. Petycja zostanie wysłana do Ministra Nauki i Sz. W. w treści wymienionej poniżej oraz z Państwa danymi (imię, nazwisko, reprezentowana instytucja).

Petycja

do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie rozwoju i utrzymania Repozytorium Cyfrowego Poloników

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

My, niżej podpisani, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie inicjatywy Instytutu Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy w sprawie utrzymania, unowocześnienia i dalszego rozwoju biblioteki cyfrowej pod nazwą „Repozytorium Cyfrowe Poloników” (www.repcyfr.pl).

Repozytorium Cyfrowe Poloników gromadzi zbiory kopii elektronicznych dokumentów (poloników) znajdujących się w zasobach archiwów poza granicami Polski. Działa od 1 grudnia 2010 r. i od tego czasu zyskało wielu czytelników. O skali oddziaływania świadczy liczba prawie 3 milionów wejść rocznie na stronę repozytorium, które jest przecież ukierunkowane wyłącznie na źródła, nie na książki.

Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy w trakcie tych 10 lat dzięki wsparciu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego mógł podpisać umowy z wieloma archiwami zagranicznymi, m.in. z Archivio Segreto Vaticano w Watykanie, Riksarkivet w Sztokholmie, Państwowym Centralnym Archiwum Historycznym we Lwowie, Państwowym Centralnym Archiwum Historycznym w Mińsku, Instytutem Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu, Państwowym Centralnym Archiwum Historycznym w Wilnie i in. Dzięki środkom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostały wykonane liczne kopie cyfrowe, które planujemy w przyszłości (za zgodą właścicieli dokumentów) umieszczać w Internecie w systemie open access. Oczywiście dzięki porozumieniu z naczelnym dyrektorem Archiwów Państwowych możemy kopie tych dokumentów przekazywać również do archiwów państwowych, ale obecnie bardziej powszechną metodą korzystania ze źródeł jest jednak model otwartej biblioteki elektronicznej opierającej się na open access.

Ostatnie decyzje, które dotyczą odrzucenia wniosków zgłoszonych do konkursu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”, wydane dla Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz właściciela repozytorium – Instytutu Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy mogą spowodować zawieszenie współpracy z archiwami zagranicznymi, a także zaprzestanie działalności i funkcjonowania biblioteki cyfrowej.

Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, który jest instytucją non profit, bez dotacji nie będzie w stanie dalej utrzymywać repozytorium.

Dlatego jako czytelnicy i korzystający z zasobów Repozytorium Cyfrowego Poloników apelujemy do Pana Ministra o podjęcie kroków, które umożliwią utrzymanie repozytorium, jego rozwój i usprawnienie działania, a także wzbogacenie o kolejne dokumenty, które na co dzień trudno jest pozyskać za granicą.

Administratorem Państwa danych jest Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, ul. Radzymińska 16 lok. 015, 15-863 Białystok

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, ul. Radzymińska 16 lok. 015, 15-863 Białystok, dalej jako Instytut w celu złożenia petycji do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Instytut, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe złożenie petycji do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Instytut będzie realizował obowiązki informacyjne wobec Państwa oraz wobec organu nadzoru wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Instytut zapewnia odpowiednie udokumentowanie dla potrzeb wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa. Instytut we własnym zakresie wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa, a w razie konieczności dokonuje oceny skutków dla ochrony danych. Instytut będzie odpowiedzialny wobec Państwa za umożliwienie wykonywania Państwa praw. Niezależnie od tego ustalenia mogą Państwo wykonywać swoje prawa również wobec Instytutu. W takim przypadku Instytut zrealizuje Państwa żądanie. Wszystkie te żądania będą mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Instytutu (ul. Radzymińska 16 lok. 015, 15-863 Białystok) lub mailowo na adres poczty elektronicznej: ibndke@gmail.com.

Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Instytutu usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe.

Instytut we własnym zakresie odpowiada za zastosowanie odpowiednich mechanizmów ochrony w przypadku ewentualnych transferów danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W takim wypadku Instytut zapewni możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem, nie będą zautomatyzowane.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Instytut nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa żądania usunięcia danych osobowych.