prof. dr hab. Cezary Kuklo

Jesteś tutaj: Strona główna » Projekty » Ludzie » Pracownicy » prof. dr hab. Cezary Kuklo

prof. dr hab. Cezary Kuklo

prof. zw. UwB

c.kuklo@uwb.edu.pl

lokalizacja: budynek WHiSM, pokój 103
dyżur w semestrze zimowym: poniedziałek, 13.00-15.00

ORCID: 0000-0002-6068-4278

USOS

Informacje ogólne

Uczeń prof. Andrzeja Wyczańskiego, studiował historię w filii UW w Białymstoku i 1977 r. uzyskał magisterium. W 1987 r. otrzymał stopień doktora nadany przez Wydział Historyczny UW na podstawie pracy Rodzina i społeczeństwo południowych dzielnic Warszawy w XVIII wieku. Struktury demograficzne. Ta sama Rada nadała mu stopień doktora habilitowanego w 1998 r. na podstawie dorobku i rozprawy Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej. Studium demograficzno-społeczne, Białystok 1998. W 2010 r. otrzymał tytuł profesora. W dniu 24.06.2021 uzyskał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Odbył międzynarodowe staże z zakresu demografii historycznej w EHESS w Paryżu – 1981 i historii gospodarczej w Instituto Internazionale di Storia Economica w Prato – 1989. Stypendysta rządu Republiki Francuskiej – EHEES/Université de Paris-Sorbonne – Paris IV – 1992.   

Członek delegacji polskiej na X i XI Międzynarodowy Kongres Historii Gospodarczej (Louvain 1990, Mediolan 1994) i na XVIII i XIX Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych (Montreal 1995, Oslo 2000).

Zastępca redaktora naczelnego ,,Przeszłość Demograficzna Polski”; członek redakcji ,,Kwartalnik Historyczny”, ,,Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, ,,Społeczeństwo Staropolskie. Seria nowa”, ,,Biuletyn Historii Pogranicza”. Członek Rady Redakcyjnej ,,Przegląd Historyczny”, ,,Studia Demograficzne” i Rad Naukowych ,,Kultúrne Dejiny”, ,,Czasy Nowożytne” (2009–2019), ,,Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, ,,Rocznik Białostocki”, ,,Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego”, ,,Studia Podlaskie” oraz serii wydawniczych ,,Między Wschodem a Zachodem”, ,,Rodzina Dawna. Studia historyczno-antropologiczne”.

Sekretarz naukowy Instytutu Historii UW Filia w Białymstoku 1979-1981; kierownik Studium Zaocznego, tamże 1981-1984; wicedyrektor, tamże 1991-1999; dyrektor Instytut Historii UwB 1999-2000; wiceprzewodniczący Rady Naukowej, tamże 2000-2008; przewodniczący Rady Naukowej, tamże 2008-2019; kierownik Zakładu, obecnie Katedry Historii Struktur Demograficznych, Gospodarczych i Religijnych. Członek Rady Dyscypliny historia i Rady Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych.

Organizator i dyrektor Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej funkcjonującego na Wydziale od 2013.

Członek Senatu Uniwersytetu w Białymstoku w kadencji 2016-2020 i od 2020.

Członek Senackiej Komisji ds. Kadry naukowej i Zatrudnienia od 2012, następnie jej przewodniczący 2016-2019; przewodniczący Ogólnouczelnianej Komisji Oceniającej 2019- 2000.

Członek Zespołu Badawczego nad System Informatycznym dla Badań Społeczno-Demograficznych Instytutów Historii PAN i UW Filii w Białymstoku 1979-1986; członek Zespołu Badawczego ,,Historia Polski w liczbach’’ GUS 1989-1996 i 2009-2018;

Organizator i dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku 2000-2012.

Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Historycznych PAN od 2016 (członek od 2011, w tym jego Sekretarz Naukowy 2011-2015); członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN od 2003 (w tym prezydium 2011-2019).

Przewodniczący Sekcji/Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN 2000-2019; obecnie przewodniczący Komisji Historii Struktur Demograficznych i Społecznych Komitetu Nauk Historycznych PAN od 2020.

Członek Komisji Historii Kobiet KNH PAN 1997-2019; Zespołu Historii Miast, tamże 2011-2019, a także członek: Zespołu ds. kategoryzacji czasopism z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych Wydziału I PAN na kadencję 2011-2014; Zespołu ds. publikacji humanistycznych i społecznych, tamże na kadencję 2015-2018. Członek Komisji Nauk Humanistycznych Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie od 2016.

Członek Rady Naukowej Instytutu Historii PAN w Warszawie od 2019.

Ekspert Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej 2001-2009; ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej  od 2010; członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej 2012-2015; członek Rady Doskonałości Naukowej od 2019.

Członek: Biura Wykonawczego Międzynarodowej Komisji Demografii Historycznej CISH 2000-2010; Międzynarodowej Komisji Demografii Historycznej CISH od 1981; Francuskiego Tow. Demografii Historycznej od 1981; Włoskiego Tow. Demografii Historycznej od 2001; Association for History and Computing od 1994; Poznańskiego Tow. Przyjaciół Nauk od 2004.

Członek Komitetu Organizacyjnego odpowiedzialnego za przygotowanie XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych Poznań 2020 od 2015.

Wiceprezes Pol. Tow. Historycznego od 2015; członek od 1977;  Zarządu Głównego od 2006; Sekretarz Generalny 2012-2014;  Prezes Oddziału PTH w Białymstoku 2004-2011.

Przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej od 2001 i Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej od 2014.

Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej (2019),  a także Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi (2006, 2011), Srebrną Odznaką ,,Zasłużony Białostocczyźnie (1998), Medalem ,,Pro Memoria” (2006), Medalem KEN (2008), Odznaką Honorową ,,Za Zasługi dla Statystyki RP” (2000, 2014), Medalem ,,Zasłużony dla Olimpiady Historycznej” (2015), Odznaką Honorową ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2018).

Badania

W badaniach koncentruje się na problematyce demografii historycznej i historii społeczno-gospodarczej przede wszystkim epoki staropolskiej. W sposób szczególny w polu jego zainteresowań znajduje się historia rodziny i jej gospodarstwa domowego, a także historia kobiet i ludzi starych.

Kierownik kilku grantów polskich i członek grantu międzynarodowego Unii Europejskiej (Srevant Project HPSE-CT 2001-50012).

Nagrodzony w 1990 r. I nagrodą w międzynarodowym konkursie na najlepszą pracę doktorską z zakresu historii gospodarczej ogłoszonym przez Association Internationale d’Histoire Economique, Louvain, Belgia (Okres: historia nowożytna XVI-XVIIIw.). Następnie w 1999 r. nagrodą indywidualną Ministra Edukacji Narodowej za rozprawę habilitacyjną oraz w 2012 r. nagrodą Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN w dziedzinie demografii za książkę Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009.  Nagradzany również nagrodami naukowymi i organizacyjnymi Rektora UW ds. Filii w Białymstoku i Rektora Uniwersytetu w Białymstoku.  

Najważniejsze publikacje

Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie, Białystok 1991

Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej.   Studium demograficzno-społeczne, Białystok 1998

Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009

The Population of the Holy Cross Parish in Warsaw in the 18th Century, Białystok 2016

[współautor: W. Gruszecki] Informatyczny System Rekonstrukcji rodzin, Gospodarstw Domowych i Społeczności Lokalnych w Polsce przedrozbiorowej, Białystok 1994     

[współautorzy: J. Łukasiewicz, C. Leszczyńska] Historia Polski w liczbach. T. 3: Polska w     Europie – History of Poland in Numbers. Vol. 3: Poland in Europe, Warszawa 2014

[współautorzy: P. Guzowski, R. Poniat] O historii integralnej w ujęciu Andrzeja Wyczańskiego, Białystok 2015

Studies of family and household in preindustrial Poland, ed. P. Guzowski, C. Kuklo, Białystok 2015

Rodzina i jej gospodarstwo na ziemiach polskich w geografii europejskich struktur rodzinnych do połowy XIX wieku, red. P. Guzowski, C. Kuklo, Białystok 2019

Dydaktyka

Dydaktyka/Zajęcia

Demografia historyczna, Nowe idee w historiografii społecznej i gospodarczej, historia ustrojów państwowych, historia ustrojów państwowych i administracji, proseminarium nomograficzne z historii nowożytnej, zajęcia terenowe, seminarium licencjackie i magisterskie

Tematyka seminariów dyplomowych

Historia społeczna i gospodarcza, historia rodziny i gospodarstwa domowego, historia kobiet, funkcjonowania społeczności parafialnych, staropolski ogląd świata, kształtowanie się nowoczesnego społeczeństwa polskiego  

Doktoranci

Promotor czterech doktoratów: dr Małgorzaty Kameckiej (2007); dra Łukasza Lubicz-Łapińskiego (2011), dra Radosława Poniata (2012) i dra Piotra Łozowskiego (2018).

Recenzent w postępowaniach o nadanie tytułu profesora – 6, stopnia doktora habilitowanego – 16 i doktora – 19.

Promotor doktoratu honoris causa prof. Ewy Wipszyckiej w UwB oraz recenzent w trzech postępowaniach o nadanie tytułu doktora honoris causa: prof. Andrzejowi Janowi Zakrzewskiemu (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Januszowi Maksymiukowi (UwB) i prof. Krzysztofowi Mikulskiemu (UMCS)  

Aktualnie pod opieka naukową:

mgr Jerzy Autuchiewicz

mgr Łukasz Baranowski

mgr Jakub Dobrzyński

mgr Magdalena Dzienis-Todorczuk

mgr Katarzyna Lipska

mgr Paweł Niziołek