Demografia historyczna

Jesteś tutaj: Strona główna » Projekty » Demografia historyczna

Badania z zakresu demografii historycznej mają w Białymstoku już długą tradycję. Ich początku można szukać już w latach 70., gdy na seminarium prof. Andrzeja Wyczańskiego powstawać zaczęły prace magisterskie dotyczące kwestii takich jak funkcjonowanie rodziny chłopskiej czy struktura społeczeństwa staropolskiego. Z seminarium tego wywodzi się prof. Cezary Kuklo, który w kolejnych publikacjach analizował funkcjonowanie rodziny w osiemnastowiecznej Warszawie (poświęcony temu był doktorat nagrodzony w 1990 przez Association Internationale d’Histoire Economique), sytuacji kobiet samotnych w społeczeństwie staropolskim, ludziom starym. Z czasem tematykę demograficzną podejmować zaczęli także inni badacze zatrudnieni w Białymstoku, co doprowadziło do powstania licznego zespołu o międzynarodowym znaczeniu. Prof. Marzena Liedke bada demografię elit Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony, dr Piotr Guzowski demografię szlachty i chłopów, dr Radosław Poniat funkcjonowanie dołów społecznych w XVIII i XIX w., dr Piotr Łozowski rodzinę mieszczańską na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych. Do tego doliczyć też trzeba aktywność badawczą osób niezatrudnionych wprawdzie na uniwersytecie, ale uczestniczących w projektach i seminariach naukowych oraz doktorantów przygotowujących prace o tematyce demograficznej.

O osiągnięciach grupy białostockiej świadczy zarówno jego pozycja instytucjonalna (prof. Kuklo jest od lat przewodniczącym Zespołu Demografii Historycznej PAN, zarówno on jak i kilku innych pracowników wchodzi lub wchodziło w skład redakcji „Przeszłości Demograficznej Polski” – kluczowego czasopisma dziedzinowego), jak i jej osiągnięcia naukowe. Książka Cezarego Kuklo „Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej” stanowi podstawowy podręcznik akademicki do demografii historycznej, często cytowany w Polsce i poza nią. Członkowie grupy publikują w ważnych czasopismach: „History of the Family”, „Journal of Family History”, „Historická demografie”, „European Journal of Population”, zdobywają granty z NCN i NPRH, prezentują wyniki badań na konferencjach międzynarodowych.

Cechą charakterystyczną badań prowadzonych w Białymstoku jest ich szeroki zakres chronologiczny (od średniowiecza do XIX wieku) oraz terytorialny (obok Podlasia i Mazowsza, także Wielkie Księstwo Litewskie, Małopolska i Wołyń). Obok klasycznych tematów poruszanych przez demografów historycznych: struktury ludności, procesów demograficznych, funkcjonowania rodzin i gospodarstw domowych, wiele uwagi poświęca się tu związkom między demografią a gospodarką, geografią i środowiskiem naturalnym.

Projekty
Ludzie
Piotr Guzowski
Cezary Kuklo
Marzena Liedke
Piotr Łozowski
Radosław Poniat
Dydaktyka
Aktywność badawcza pracowników wydziału przekłada się też na jego ofertę dydaktyczną.

Studentom historii oferowane są zajęcia z demografii historycznej oraz historii rodziny. Tematyka demograficzna podejmowana jest również na seminariach dyplomowych.

Najważniejsze publikacje

P. Guzowski, Rodzina szlachecka w Polsce przedrozbiorowej. Studium demograficzne, Białystok 2019.

C. Kuklo, The Population of the Holy Cross Parish in Warsaw in the 18th Century, Białystok 2016.

M. Liedke, Rodzina magnacka w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII wieku. Studium demograficzno-społeczne, Białystok 2016.

Studies on family and household in in preindustrial Poland, red. Piotr Guzowski, Cezary Kuklo, Białystok 2015.

Struktury demograficzne rodziny na ziemiach polskich do połowy XX wieku. Przegląd badań i problemów, red. Piotr Guzowski, Cezary Kuklo, Białystok 2014.

R. Poniat, Służba domowa w miastach na ziemiach polskich od połowy XVIII do końca XIX wieku, Warszawa 2014.

C. Kuklo, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009.

C. Kuklo, Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej. Studium demograficzno-społeczne, Białystok 1998.

C. Kuklo, Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie, Białystok 1991.