dr Jacek Brzozowski

Jesteś tutaj: Strona główna » Ludzie » Pracownicy » dr Jacek Brzozowski

dr Jacek Brzozowski

Adiunkt

j.brzozowski@uwb.edu.pl

lokalizacja: budynek WHiSM, pokój 130

USOS

Informacje ogólne

Ukończył historię na Uniwersytecie w Białymstoku w 2002 roku. Pracę magisterską pt. Izba poselska i izba gmin w drugiej połowie XVI wieku. Analiza porównawcza napisał pod kierunkiem prof. Ewy Dubas Urwanowicz. W 2003 roku praca została nagrodzona (I miejsce) w konkursie organizowanym przez Fundację „Aurea Demokratia” na najlepszą pracę magisterską za lata 2002-2003 z dziedziny historii powszechnej państwa i prawa.

Od 2004 roku pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu w Białymstoku.

Uczęszczał na seminarium doktorskie prowadzone przez prof. Ewę Dubas – Urwanowicz i prof. Jerzego Urwanowicza. Pracę doktorską pt. Między Bydgoszczą a Lwowem. Zygmunt I a szlachta koronna w latach 1520 – 1540 obronił w Instytucie Historii i Nauk Politycznych UwB w 2012 roku. Recenzentami rozprawy byli prof. Teresa Chynczewska – Hennel i prof. Jan Dzięgielewski.

W lutym 2016 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie stosunków międzynarodowych w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w Warszawie. W czerwcu tego samego roku ukończył studia podyplomowe w zakresie dyplomacji kulturalnej Creative Diplomacy w Collegium Civitas w Warszawie. Staż odbył w Instytucie Adama Mickiewicza w Warszawie.

Pomysłodawca Festiwalu Dyplomatycznego im. prof. Stefana Mellera, który odbywa się na Uniwersytecie w Białymstoku od 2016 roku. Autor programu nauczania historii dyplomacji i protokołu dyplomatycznego w szkole średniej.

Członek Komisji Dydaktyki Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Instytutu Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europu, Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych.

Badania

Od 2016 roku zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach dotyczących dyplomacji publicznej, soft power, ze szczególnym uwzględnieniem kultury w relacjach międzynarodowych.

Najważniejsze publikacje

Anglia i Anglicy w świetle Merkuriusza sarmackiego z Niderlandów i Anglii z 1597 roku, w: Anglosasi, Francuzi i Polacy. Wzajemny wizerunek dawniej i dziś, red. P. Guzowski, M. Kamecka, Białystok 2005, s. 43-57.

Powstanie i funkcjonowanie oraz procedura obrad Izby Gmin w drugiej połowie XVI wieku, „Białostockie Teki Historyczne”, t. 3, 2005, s. 33-59.

Marszałek poselski w Sejmie Rzeczypospolitej Obojga Narodów a speaker i clerk w parlamencie angielskim w drugiej połowie XVI wieku, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. LIX, z. 2, 2007, s. 205-219.

(rec.) A. Odrzywolska- Kidawa, Podkanclerzy Piotr Tomicki 1515-1535. Polityk i humanista, „Białostockie Teki Historyczne”, t. 6, 2008, s. 263-271.

(rec.) M. Pilaszek, Procesy o czary w Polsce w wiekach XV-XVIII, Universitas, Kraków 2008, ss. 554, „Białostockie Teki Historyczne”, t. 7, 2008.

Teatr, muzyka i sport jako tradycyjne rozrywki angielskiej middleclass w czasie panowania Stuartów w świetle Dziennika i korespondencji Samuela Pepysa, w: Człowiek w Europie – Skąd i dokąd zmierzamy? Materiały pokonferencyjne, Gdynia 2011r.

Decretum Sacrae Regiae Mtisrationeconcionabuli anno Domini 1538.Wydawnictwo źródłowe, „Białostockie Teki Historyczne”,t. 9, 2011, 227-237.

Zygmunt I a senat koronny w latach 1506-1535, „Białostockie Teki Historyczne”, t. 9, 2011, s. 11-41.

Król, możni oraz rycerstwo wobec Kościoła i religii. Problematyka wyznaniowe na sejmach i sejmikach w czasie panowania Zygmunta I, w: Po unii – sejmiki szlacheckie w Rzeczypospolitej w XVI – XVIII wieku, Siedlce 2012, s. 393-419.

Otwartość religijna a interes państwa. Zygmunt I wobec wyznań i religii w latach 1506-1548, w: Księga pamiątkowa prof. Teresy Chynczewskiej – Hennel, Białystok 2012, ss. 657 – 683.

Na drodze do politycznej jedności. Uwagi nad działalnością polityczną rycerstwa na przełomie XV i w początkach XVI stulecia, w: Ars historiae, historia artis. Prace ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Wyrobiszowi, pod red. Ewy Dubas – Urwanowicz i Józefa Maroszka, Białystok 2012, ss. 111 -129.

Dydaktyka

Historia dyplomacji, Międzynarodowe Stosunki Kulturalne, Muzealnictwo.