mgr Jakub Grodzki

Jesteś tutaj: Strona główna » Projekty » Ludzie » Doktoranci » mgr Jakub Grodzki

mgr Jakub Grodzki

Doktorant

jakub@grodzki.org

lokalizacja: pokój 122

ORCID: 0000-0003-1330-1497

Academia

Informacje ogólne

W 2014 r. ukończył studia licencjackie na kierunku historia (specjalizacja: archiwistyka). Temat pracy dyplomowej: Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Bielsku Podlaskim w latach 1944–1947, promotor: dr Łukasz Niewiński.

W 2016 r. obronił tytuł magistra z zakresu historii (specjalność: historia społeczna). Tytuł pracy: Wtórny materiał piśmienniczy w aktach KPMO w Bartoszycach i KPMO w Bielsku Podlaskim,  promotor: dr hab. Krzysztof Filipow, prof. UwB.

Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską: Materialne podstawy funkcjonowania Jednoty Litewskiej w XVII wieku, pod kierunkiem dr hab. Marzeny Liedke, prof. UwB.

Jest współpracownikiem Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu w Białymstoku. Zatrudniony na stanowisku archiwisty w Oddziałowym Archiwum IPN w Białymstoku.

Badania

 a) zainteresowania badawcze: 

  • historia gospodarcza ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów finansowania Jednoty Litewskiej w XVII wieku
  • historia kościoła ewangelicko-reformowanego w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII wieku
  • archiwistyka, z naciskiem na badanie wtórnie wykorzystywanych akt w referatach powojennych struktur państwa polskiego
  • działalność Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Bielsku Podlaskim w początkowych latach funkcjonowania.

 b) udział w grantach i zrealizowane staże

Uczestnictwo w zewnętrzny grancie naukowym finansowanym ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki; tytuł projektu: Akta synodów prowincjonalnych i dystryktowych Jednoty Litewskiej. Krytyczna edycja źródeł; pełniona funkcja w projekcie: wykonawca; okres uczestnictwa w projekcie: od października 2017 r.; kierownik projektu: dr hab. Marzena Liedke.

Staż w Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich w Wilnie (23.07.2018 r. – 24.09.2018 r.).

Najważniejsze publikacje

Grodzki J., Zasób Banku Ziemskiego Prus Wschodnich, jako wtórne materiały piśmiennicze wykorzystane do stworzenia dokumentacji KPMO w Bartoszycach w latach 1945–1947, „Biuletyn Historii Pogranicza” 2017, nr 17, s. 87–94.

 „Stało się przy obecności naszego urzędu miejskiego…” Białostocka księga miejska (1744–1794), wstęp M. Kozłowska, oprac. M. Kozłowska. Ł. Baranowski przy współudziale J. Grodzkiego, Białystok 2018.

Grodzki J., Czynniki wpływające na organizację dystryktu podlaskiego Jednoty Litewskiej w pierwszej połowie XVII w., w: Granice i pogranicza, red. P. Guzowski, M. Liedke, W. Walczak, Białystok 2019, s. 47–61.

Dydaktyka