mgr Janusz Danieluk

Jesteś tutaj: Strona główna » Projekty » Ludzie » Doktoranci » mgr Janusz Danieluk

mgr Janusz Danieluk

doktorant

Informacje ogólne

Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie w Białymstoku na kierunkach: historia, o specjalizacjach: nauczycielska i archiwalna (2009 r.) oraz socjologia (2011 r.). Jest uczestnikiem studiów doktoranckich (od 2018 roku). Działalność naukową realizuje w ramach seminarium doktoranckiego prowadzonego przez prof. zw. dr hab. Ewę Dubas-Urwanowicz, dr hab. Jerzego Urwanowicza, prof. UwB i dr hab. Karola Łopateckiego, prof. UwB. na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2011 roku zatrudniony w Archiwum Państwowego w Białymstoku na stanowisku archiwisty w Oddziale Ewidencji Informacji i Udostępniania.  

Badania

Zainteresowania badawcze obejmują historię regionalną, głownie dzieje byłego obwodu białostockiego w XIX wieku. Specjalizuje się w polityce własnościowej i narodowościowej Imperium Rosyjskiego po upadku powstania styczniowego ze szczególnym uwzględnieniem tzw. majątków instrukcyjnych. Prace badawcze prowadzi w oparciu o dokumentację urzędową wytworzoną m.in. przez kancelarie notarialne, rządy gubernialne, powiatowe instytucje podatkowe jak również publikowane swody prawa Imperium Rosyjskiego. Ponadto interesuje się polityką prowadzoną przez władze Drugiej Rzeczypospolitej wobec rosyjskich ziemian oraz innych właścicieli gospodarstw rolnych należących do mniejszości narodowych na terenie wschodnich województw. Prowadzi również badania analityczne i porównawcze w zakresie polityki władz państwowych wobec własności ziemskiej na terenach pogranicza polsko-białorusko-litewskiego w okresie postyczniowym oraz międzywojennym.

Udział w projektach i grantach badawczych:

Zdolności finansowe państw jagiellońskich w XVI wieku na tle porównawczym. Narodowe Centrum Nauki. Nr projektu: 2017/27/L/HS3/02242, okres realizacji grantu: 2018-2021 (wykonawca).

Najważniejsze publikacje

Monografie:

Danieluk J., Samarski B., Znani-nieznani, Białystok 2016.

 

Artykuły:

Danieluk J., Stan badań nad dokumentacją zabytków powiatu bielskiego [w:]„Miscellanea Historico-Iuridica” 2021, t. XIX, z. 2, s. 473-491.

Danieluk J., Strategie polityki narodowościowej na pograniczu polsko-litewskim. Prawne regulacje związane z obrotem nieruchomościami ziemskimi w drugiej połowie XIX wieku, [w:] Granice i pogranicza, pod red. P. Guzowskiego, M. Liedkie, W. Walczaka, Białystok 2019,
s. 125-173.

Danieluk J., Instrukcja z 23 lipca 1865 roku oraz jej zastosowanie na terenie byłego obwodu białostockiego w latach 1867-1878, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2019, t. LXXI, z. 1,
s. 127-166.

Danieluk J., Funkcjonowanie notariatu w Cesarstwie Rosyjskim na przykładzie akt zespołu Starszego Notariusza Sądu Okręgowego w Grodnie, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2018, t. XVII, z. 1, s. 267-308.

Danieluk J., Majątki instrukcyjne na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego – stan badań oraz postulaty badawcze, [w:] „Rocznik Lituanistyczny” 2017, t. 3, s. 239-257.

Danieluk J., Niemiecka rodzina na Podlasiu – dziedzictwo Artura Hasbacha (1864-1940), [w:] „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej,” 2017, tom VII, s. 467-492.

Danieluk, J. Materiały archiwalne do badań nad przebiegiem powstania styczniowego zaprezentowane na jubileuszowej wystawie Archiwum Państwowego w Białymstoku, [w:] Powstanie styczniowe w północno-wschodnim Mazowszu i Podlasiu w dokumentach archiwalnych, t. 4, Łomża 2015.

Dydaktyka