dr hab. Joanna Sadowska

Jesteś tutaj: Strona główna » Ludzie » Pracownicy » dr hab. Joanna Sadowska

dr hab. Joanna Sadowska

prof. UwB

sadowska@uwb.edu.pl

lokalizacja: budynek WHiSM, pokój 123
dyżur w semestrze zimowym: czwartek, 11.15-12.45

ORCID: 0000-0002-0868-4529

ResearchGate

USOS

Informacje ogólne

magisterium: 1992, Uniwersytet Warszawski, magister historii

doktorat: 1999, Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, rozprawa nt. „Jędrzejewiczowska reforma oświaty w latach 1932-1933”, promotor prof. Andrzej Garlicki.

habilitacja: 2011, Instytut Studiów Politycznych PAN, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, temat pracy: „Sercem i myślą związani z Partią”: Związek Młodzieży Socjalistycznej (1957–1976). Polityczne aspekty działalności

Praca naukowa

  • od 1992 – Uniwersytet Warszawski Filia w Białymstoku/Uniwersytet w Białymstoku
  • 1992-1995 – Wydział Pedagogiki i Psychologii
  • od 1995: Instytut Historii/Instytut Historii i Nauk Politycznych/Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych

Pełnione funkcje:

  • w latach 2008-2012 – kierownik Studiów Podyplomowych w IHiNP
  • 2012-2016 – prodziekan ds. nauki Wydziału Historyczno-Socjologicznego
  • 2016-2019 – dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego
  • 2019-2020 – dziekan Wydziału Historii i Stosunków  Międzynarodowych
  • od 2019 – kierownik Pracowni Historii Współczesnej i Dydaktyki Historii
  • członkostwo w Polskim Towarzystwie Historycznym i Polskim Towarzystwie Nauk Politycznych
  • członkostwo w redakcji  „Studiów Podlaskich”
Badania

Wczesne zainteresowania badawcze dotyczyły życia społeczno-politycznego II Rzeczypospolitej, a w szczególności systemu szkolnictwa oraz mniejszości narodowych. W późniejszym okresie przesunęły się ku czasom tzw. Polski Ludowej i problemom relacji państwo-społeczeństwo, politycznej socjalizacji młodego pokolenia oraz kontaktów polsko-radzieckich. Inny nurt prowadzonych badań to historia Białegostoku i regionu po II wojnie światowej, w różnych jej aspektach.

Najważniejsze publikacje

Ku szkole na miarę Drugiej Rzeczypospolitej. Geneza, założenia i realizacja reformy Jędrzejewiczowskiej, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2001.

 „Sercem i myślą związani z Partią”: Związek Młodzieży Socjalistycznej (1957-1976). Polityczne aspekty działalności, Warszawa: Wydawnictwo Trio, 2010.

Białystok za Gomułki i Gierka (1956-1980) [w:] Historia Białegostoku pod red. A. Dobrońskiego,  Białystok: Fundacja Sąsiedzi,  2012, s. 505-555.

Kres świata białostockich Żydów, Białystok:  Galeria im. Slendzińskich, Muzeum Wojska, 2013. (współautor).

Społeczność żydowska w Białymstoku w latach 1944-1950, „Kwartalnik Historii Żydów”  2015, nr 3, s. 515-531.

Nieoficjalna strona wizyt obywateli PRL w ZSRR. Zarys problematyki [w:] Historia kluczem zrozumienia współczesnych relacji międzysąsiedzkich, red. T. Maresz,  K. Grysińska-Jarmuła, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016, s. 168-180.

The Socialist Youth Union (1957-1976) – Polish Counterpart of Komsomol, „Respectus Philologicus” 2016, nr 30, s. 147-156.

Fenomen „Telewizyjnej Listy Przebojów”: grodzieńscy fani polskiej muzyki, „ Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2018, z. 2,s. 77-93

Żydzi w Białymstoku po II wojnie światowej jako przykład społeczności zanikającej, „Przeszłość Demograficzna Polski” 2018, nr 40, 2018, s. 273-300.

Rozkład systemu komunistycznego a nieformalne relacje obywateli Polski i ZSRR Zarys problematyki [w:] Dezintegracja i upadek ZSRR w perspektywie ćwierćwiecza, red. E. Lesiewicz, P. Stachowiak, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2019, s. 151-163.

Dydaktyka

Zajęcia na kierunkach historia oraz stosunki międzynarodowe – wykłady z zakresu historii najnowszej, warsztatu historyka oraz seminaria licencjackie i magisterskie o tematyce historii Polski, w tym Białostocczyzny po II wojnie światowej oraz sytuacji międzynarodowej w tym okresie

 

DOKTORANCI

mgr Damian Marculewicz