dr hab. Karol Łopatecki

Jesteś tutaj: Strona główna » Projekty » Ludzie » Pracownicy » dr hab. Karol Łopatecki

Lista

 

dr hab. Karol Łopatecki

prof. UwB

k.lopatecki@uwb.edu.pl

lokalizacja: budynek WHiSM, pokój 130
dyżur w semestrze letnim: czwartek, 8.00-9.30

ORCID: 0000-0002-7921-9421

Academia

ResearchGate

USOS

Informacje ogólne

Karol Łopatecki urodzony 6 XI 1979 r. w Białymstoku. Uczęszczał do klasy o profilu matematyczno-fizycznym w III LO w Białymstoku, gdzie w 1998 r. zdał maturę. W tym roku rozpoczął studia historyczne i prawnicze na Uniwersytecie w Białymstoku. Oba kierunki ukończył z wyróżnieniem w 2003 r. Prace magisterskie pisał pod kierunkiem prof. Piotra Fiedorczyka (Wydział Prawa) i prof. Jerzego Urwanowicza (Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych). 21 II 2005 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Historii UwB. 13 X 2011 r. obronił z wyróżnieniem doktorat w Instytucie Historii UwB, w którym promotorem pracy był Jerzy Urwanowicz. 1 III 2013 r. zatrudniony został na stanowisku adiunkta w Instytucie Historii UwB. 1 IV 2016 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo, a 18 II 2019 r. został zatrudniony jako profesor Uniwersytetu w Białymstoku. Członek Komisji Lituanistycznej oraz Zespołu Historii Wojskowości działających przy Komitecie Nauk Historycznych PAN. W latach 2006-2010 członek zarządu Ośrodka Badań nad Europą Środkowo-Wschodnią, a w okresie od 2007 do lutego 2019 r. sekretarz stowarzyszenia Instytutu Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy. Od 2019 r. jest w zarządzie Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Białymstoku. Zasiada w Radzie Naukowej Biuletynu Konserwatorskiego Województwa Podlaskiego. Stypendysta fundacji z Brzezia-Lanckorońskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Badania

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii prawa, dziejów organizacji wojskowej ze szczególnym uwzględnieniem teorii zdolności finansowych państwa i rewolucji wojskowej („state capacity” and „military revolution”). Prowadzę również badania nad kartografią, a także historią regionalną Podlasia i rodu Branickich. Jestem autorem 137 artykułów oraz 15 monografii naukowych i edycji źródłowych, m.in. Organizacja, prawo i dyscyplina w polskim i litewskim pospolitym ruszeniu (do połowy XVII wieku) (2013) oraz „Disciplina militaris” w wojskach Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku (2012), współautor dwutomowej publikacji Maps and plans of the Polish Commonwealth of the 17th c. in archives in Stockholm (2011). Kieruję zespołami prowadzącymi badania w ramach projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki pt. Rewolucja militarna jako czynnik modernizacyjny skarbowości i organizacji państwa polsko-litewskiego na tle europejskim oraz Społeczne i gospodarcze znaczenie obozów i garnizonów wojskowych w państwie polsko-litewskim (XVI-XVIII wiek).

Najważniejsze publikacje

Łopatecki, Organizacja, prawo i dyscyplina w polskim i litewskim pospolitym ruszeniu (do połowy XVII wieku), Białystok 2013, ss. 660. ISBN: 978-83-64103-00-1

Łopatecki, „Disciplina militaris” w wojskach Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku, Białystok 2012, ss. 802. ISBN: 978-83-934920-1-5

Łopatecki, W. Walczak, The history of Branicki Palace until 1809. The influence of “Versailles of Podlasie” on the development of Białystok, Białystok 2015, ss. 247. ISBN: 978-83-64103-55-1

Łopatecki, W. Walczak, Maps and plans of the Polish Commonwealth of the 17th c. in archives in Stockholm, t. I-II, Warszawa 2011, ss. 332. ISBN: 978-83-626220-8-5 i 978-83-626220-9-2 

Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. I-X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2010-2017

Karol Łopatecki, The oldest North American military articles – the circumstances surrounding their enactment and their characteristics, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 72 (2020), 1, s. 285-316.

Karol Łopatecki, Two Maps of the Podlasie-Grodno Borderline from 1706, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 67 (2019), 4, s. 489-504.

Karol Łopatecki, A medal minted by the Dutch West India Company in 1637 in honour of Krzysztof Arciszewski as a cartographic source, „Polish Cartographical Review” 50 (2018), 3, s. 151-161.

Karol Łopatecki, The Military Expedition of Krzysztof Radziwiłł “Piorun” to Livonia in the Winter of 1579, „Zapiski Historyczne” 83 (2018), z. 1, s. 39-68.

Кароль Лопатецкий, Павел Крокош, Военные обозы в Российской империи, Австрии и Французском королевстве в середине XVIII в. в свете трактата Антония Леопольда Эльсница, [w:] Россия и Франция: Культурный диалог в панораме веков. Материалы Х Международного петровского конгресса, Санкт-Петербург 2018, s. 466-481

Karol Łopatecki, Military Works of Albert of Hohenzollern. Comments on the Three Manuscripts Attributed to Albert of Hohenzollern in the Years 2009–2014, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 61 (2017) Special Issue, s. 245-273

Кароль Лапатэцкі, Злачынства здрады ў Вялікім Княстве Літоўскім у XVI ст., „Беларускі Гістарычны Агляд” 22 (2015), с. 31-61

Dydaktyka

Prowadzę zajęcia z epoki nowożytnej, wojskowości oraz zagadnień prawnych (w tym historii prawa). Zapraszam na seminaria osoby zainteresowane historią prawa, wojskowością, kartografią oraz dziejami Podlasia.

Doktoranci

mgr Natalia Andrzejewska

mgr Janusz Danieluk

mgr Andrej Radaman 

mgr Piotr Wojnarowicz