dr hab. Karol Łopatecki

Jesteś tutaj: Strona główna » Ludzie » Pracownicy » dr hab. Karol Łopatecki

Lista

 

dr hab. Karol Łopatecki

prof. UwB

k.lopatecki@uwb.edu.pl

lokalizacja: budynek WHiSM, pokój 130

ORCID: 0000-0002-7921-9421

Academia

ResearchGate

USOS

Informacje ogólne

Karol Łopatecki urodzony 6 XI 1979 r. w Białymstoku. Uczęszczał do klasy o profilu matematyczno-fizycznym w III LO w Białymstoku, gdzie w 1998 r. zdał maturę. W tym roku rozpoczął studia historyczne i prawnicze na Uniwersytecie w Białymstoku. Oba kierunki ukończył z wyróżnieniem w 2003 r. Prace magisterskie pisał pod kierunkiem prof. Piotra Fiedorczyka (Wydział Prawa) i prof. Jerzego Urwanowicza (Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych). 21 II 2005 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Historii UwB. 13 X 2011 r. obronił z wyróżnieniem doktorat w Instytucie Historii UwB, w którym promotorem pracy był Jerzy Urwanowicz. 1 III 2013 r. zatrudniony został na stanowisku adiunkta w Instytucie Historii UwB. 1 IV 2016 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo, a 18 II 2019 r. został zatrudniony jako profesor Uniwersytetu w Białymstoku. Członek Komisji Lituanistycznej oraz Zespołu Historii Wojskowości działających przy Komitecie Nauk Historycznych PAN. W latach 2006-2010 członek zarządu Ośrodka Badań nad Europą Środkowo-Wschodnią, a w okresie od 2007 do lutego 2019 r. sekretarz stowarzyszenia Instytutu Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy. Od 2019 r. jest w zarządzie Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Białymstoku. Zasiada w Radzie Naukowej Biuletynu Konserwatorskiego Województwa Podlaskiego. Stypendysta fundacji z Brzezia-Lanckorońskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Badania

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii prawa, dziejów organizacji wojskowej ze szczególnym uwzględnieniem teorii zdolności finansowych państwa i rewolucji wojskowej („state capacity” and „military revolution”). Prowadzę również badania nad kartografią, a także historią regionalną Podlasia i rodu Branickich. Jestem autorem 137 artykułów oraz 15 monografii naukowych i edycji źródłowych, m.in. Organizacja, prawo i dyscyplina w polskim i litewskim pospolitym ruszeniu (do połowy XVII wieku) (2013) oraz „Disciplina militaris” w wojskach Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku (2012), współautor dwutomowej publikacji Maps and plans of the Polish Commonwealth of the 17th c. in archives in Stockholm (2011). Kieruję zespołami prowadzącymi badania w ramach projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki pt. Rewolucja militarna jako czynnik modernizacyjny skarbowości i organizacji państwa polsko-litewskiego na tle europejskim oraz Społeczne i gospodarcze znaczenie obozów i garnizonów wojskowych w państwie polsko-litewskim (XVI-XVIII wiek).

Najważniejsze publikacje

Łopatecki, Organizacja, prawo i dyscyplina w polskim i litewskim pospolitym ruszeniu (do połowy XVII wieku), Białystok 2013, ss. 660. ISBN: 978-83-64103-00-1

Łopatecki, „Disciplina militaris” w wojskach Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku, Białystok 2012, ss. 802. ISBN: 978-83-934920-1-5

Łopatecki, W. Walczak, The history of Branicki Palace until 1809. The influence of “Versailles of Podlasie” on the development of Białystok, Białystok 2015, ss. 247. ISBN: 978-83-64103-55-1

Łopatecki, W. Walczak, Maps and plans of the Polish Commonwealth of the 17th c. in archives in Stockholm, t. I-II, Warszawa 2011, ss. 332. ISBN: 978-83-626220-8-5 i 978-83-626220-9-2 

Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. I-X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2010-2017

Karol Łopatecki, The oldest North American military articles – the circumstances surrounding their enactment and their characteristics, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 72 (2020), 1, s. 285-316.

Karol Łopatecki, Two Maps of the Podlasie-Grodno Borderline from 1706, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 67 (2019), 4, s. 489-504.

Karol Łopatecki, A medal minted by the Dutch West India Company in 1637 in honour of Krzysztof Arciszewski as a cartographic source, „Polish Cartographical Review” 50 (2018), 3, s. 151-161.

Karol Łopatecki, The Military Expedition of Krzysztof Radziwiłł “Piorun” to Livonia in the Winter of 1579, „Zapiski Historyczne” 83 (2018), z. 1, s. 39-68.

Кароль Лопатецкий, Павел Крокош, Военные обозы в Российской империи, Австрии и Французском королевстве в середине XVIII в. в свете трактата Антония Леопольда Эльсница, [w:] Россия и Франция: Культурный диалог в панораме веков. Материалы Х Международного петровского конгресса, Санкт-Петербург 2018, s. 466-481

Karol Łopatecki, Military Works of Albert of Hohenzollern. Comments on the Three Manuscripts Attributed to Albert of Hohenzollern in the Years 2009–2014, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 61 (2017) Special Issue, s. 245-273

Кароль Лапатэцкі, Злачынства здрады ў Вялікім Княстве Літоўскім у XVI ст., „Беларускі Гістарычны Агляд” 22 (2015), с. 31-61

Dydaktyka

Prowadzę zajęcia z epoki nowożytnej, wojskowości oraz zagadnień prawnych (w tym historii prawa). Zapraszam na seminaria osoby zainteresowane historią prawa, wojskowością, kartografią oraz dziejami Podlasia.

Doktoranci

mgr Janusz Danieluk

mgr Natalia Andrzejewska