dr hab. Krystyna Szelągowska

Jesteś tutaj: Strona główna » Projekty » Ludzie » Pracownicy » dr hab. Krystyna Szelągowska

dr hab. Krystyna Szelągowska

prof. UwB

k.szelagowska@uwb.edu.pl

lokalizacja: budynek WHiSM, pokój 126
dyżur w semestrze zimowym: poniedziałek, godz. 13.00-14.00 (plus spotkania po indywidualnym umówieniu, po kontakcie mailowym)

ORCID: 0000-0002-5195-044X

Academia

USOS

Informacje ogólne

Studia historyczne (specjalność pedagogiczna) odbyła na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przygotowała pracę magisterską pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Wawrykowej. Był słuchaczką studiów doktoranckich w Instytucie Historii  PAN, w pracowni prof. dr. hab. Andrzeja F. Grabskiego. Pracę doktorską napisała pod kierunkiem prof. Marii Wawrykowej i obroniła na Wydziale Historycznym UW (1986). Uzyskała habilitację w Instytucie Historii Uniwersytetu w Białymstoku (2012), gdzie jest zatrudniona od października 2001 roku. Od 2015 pracuje na  stanowisku profesora uczelni.

Badania

Zainteresowania badawcze skupiają się na dwóch zakresach tematycznych: historia historiografii epoki nowożytnej (XVI–XIX wiek) oraz dzieje nowożytne Skandynawii (XVI–XIX wiek), głównie Norwegii i Danii, przede wszystkim w odniesieniu do historii idei, kultury i społecznej.

3 maja 2020 roku otrzymała nagrodę im. Stanisława Sawickiego, za wybitny wkład twórczy w badanie dziejów Skandynawii XVI-XVIII wieku oraz krzewienie wiedzy w dziedzinie stosunków polsko-skandynawskich, przyznaną przez Instytut Polsko-Skandynawski.

Najważniejsze publikacje

Druki zwarte:

Wykłady z historii powszechnej dla liceów i techników, Warszawa 2003, WSiP, s. 496

My Norwegowie. Tożsamość narodowa norweskich elit w czasach nowożytnych. Kraków 2011, wyd. AVALON, s. 399

Ludvig Holberg. Uczony, pisarz, prześmiewca, Białystok 2014, wyd. Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, s. 350

We, Norwegians. The National Identity of Norwegian Elites in Early Modern Times (16th-18th century), transl. M. Junkieles, Białystok 2016, Institute for Research of European Cultural Heritage, pp.369.  

Listy z Ameryki. Z dziejów emigracji norweskiej do Stanów Zjednoczonych w XIX wieku, Białystok 2017, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, s.258.  

Historia Norwegii XIX i XX wieku (współautorstwo z Grażyną Szelągowską), Warszawa 2019, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 624. 

Artykuły:

Szkoła erudytów i początki warsztatu naukowego w historiografii Danii-Norwegii w XVIII wieku, „Historyka. Studia metodologiczne” tom 47, 2017, s.197-211.

Kryzys państwowości w połowie XVII wieku: paralela Dania – Rzeczpospolita, „Kwartalnik Historyczny”, rocznik  CXXV, nr 2, (Warszawa 2018), s. 301-335.

En polsk oversættelse of Holbergs Nils Klim, „Historisk Tidsskrift”, bd 118, h. 1, København 2018, s.113-126.

Historyk i społeczeństwo – funkcjonowanie nauki historycznej w osiemnastowiecznej monarchii duńsko-norweskiej, „Kwartalnik Historyczny”, rocznik CXXVI, nr 1, (Warszawa 2019), s. 5-37.    

 

W przygotowaniu:

Arilda Huitfeldta szlachecka wizja dziejów narodowych Danii (Roczniki Historyczne)

 

Dydaktyka

Na Uniwersytecie w Białymstoku prowadzi zajęcia z zakresu historii historiografii i metodologii, historii polskiej i powszechnej XIX wieku, zajęcia fakultatywne z historii i współczesnej  Skandynawii. Na Uniwersytecie Warszawskim prowadzi wykłady z historii Finlandii na tle dziejów regionu. Jest międzynarodowym egzaminatorem International Baccalaureate Organization (Międzynarodowa Matura).

 

Doktoranci:

Mgr Magdalena Gąsowska

 

Materiały do zajęć

1. Przemiany ludnościowe

2. Gospodarka

3. Przemiany społeczeństwa

4. Przemiany XIX-wiecznego państwa

5. Historia historiografii

Bobrzy‰ski

Braudel

Buckle

Dàugosz

Gibbon

Humboldt

Lelewel

Liwiusz

Lorenzo Valla

Marks

Monteskiusz

Ranke

Thietmar

Wolter

Tukidydes