dr Łukasz Niewiński

Jesteś tutaj: Strona główna » Ludzie » Pracownicy » dr Łukasz Niewiński

dr Łukasz Niewiński

Adiunkt

l.niewinski@uwb.edu.pl

lokalizacja: pokój 136
dyżur w semestrze zimowym: wtorek, 18.00-18.30

ORCID: 0000-0003-0668-4645

USOS

Informacje ogólne

Zatrudnienie – Uniwersytet w Białymstoku , Wydział Historyczno-Socjologiczny 16.02.2004 r.

magister prawa (2002)

magister historii (2002)

doktor nauk humanistycznych (2011)

Tytuł pracy doktorskiej – Obozy jenieckie w wojnie secesyjnej 1861-1865

Badania

Zainteresowania badawcze:

– konflikty zbrojne USA, zwłaszcza te prowadzone w latach 1775-1865

– udział Polaków w wojnach amerykańskich

– prawo wojskowe i prawo wojny USA z lat 1775-1865

– problem flagi Konfederacji w USA

– historia sportu zawodowego w USA

– Papieska Gwardia Szwajcarska i inne formacje wojsk papieskich

– rola pocztówki jako jednego ze źródeł historycznych

Stypendia i granty:

– Stypendium naukowe w Roosevelt Study Center, Middelburg – Holandia, 5-9 lutego             2007 r.

– Grant badawczy-promotorski, Obozy jenieckie w wojnie secesyjnej (1861-1865), ID 29379, Nr rejestr. N N108 033735, 2008-2010, kierownik – Prof. zw. dr hab. H. Parafianowicz

– „Nowoczesne i efektywne kształcenie we współpracy z przedsiębiorcami” projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki – uzyskanie środków na kwerendy zagraniczne Berlin (Niemcy) i Salzburg (Austria) – 2011 r. 

– Stypendium w  ramach II edycji konkursu na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (BMN 294) – Wydziałowa Komisja ds. Finansowania Badań Młodych Naukowców Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB – kwerenda   Washington D.C sierpień 2012 r.

– Jednomiesięczne stypendium naukowe w Londynie – Fundacja z Brzezia Lanckorońskich (przy Polskiej Akademii Umiejętności) przyznane 1.08.2012 r. (na 2013 rok) – kwerenda Londyn sierpień 2013 r.

– Dwutygodniowe stypendium naukowe w Berlinie przyznane przez John Fitzgerald Kennedy Institute (Freie Universitat Berlin), przyznane 1.07.2013 – kwerenda Berlin 15-30 października 2013 r.

Najważniejsze publikacje

Monografie i redakcje monografii:

Ł. Niewiński, Obozy jenieckie w wojnie secesyjnej 1861-1865, wyd. Attyka, Warszawa 2012, ss. 378.

– Relacje polskich uczestników wojny secesyjnej, wstęp i oprac. naukowe Ł. Niewiński, wyd. NapoleonV, Oświęcim 2016, ss. 195.

– American Historical Sources to 1945, gathered and collected by Ł. Niewiński, wyd. NapoleonV, Oświęcim 2016, ss. 319.

– Ł. Niewiński, Papieska Gwardia Szwajcarska na pocztówkach, wyd. NapoleonV, Oświęcim 2017, ss. 596.

– Czas wojny, czas pokoju: Stany Zjednoczone Ameryki w XIX wieku, pod red. Łukasza Niewińskiego, t. I-V, wyd. Napoleon V, Oświęcim 2014-2018.

Artykuły

– Brygada Polska w armii Konfederacji w latach 1861-1865, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, t. XLIII, Białystok 2007, s. 223-250.

– Last Chance Peace Mission of the Civil War: The Hampton Roads Conference, [w:] Polish Perspectives on American History: Insights, Interpretations, Revisions, ed. by Halina Parafianowicz, Białystok 2013, s. 87-100.

Problem dezercji w polityce władz Skonfederowanych Stanów Ameryki (1861-1865), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Prace Historyczne” Kraków 2014, t. 141, z. 4, Stres pola bitwy od starożytności do dziś, pod red. M. Stachury, s. 871-883.

Flaga Konfederacji w świetle artykułów „The New York Times” w latach 1999-2001, [w:] Czas wojny, czas pokoju: Stany Zjednoczone Ameryki w XX i XXI wieku, t. II, pod red. Łukasza Niewińskiego, Oświęcim 2015, s. 192-203.

Papieska Gwardia Szwajcarska na łamach czasopisma „Der Schweizergardist” w latach 2007-2017, [w:] Rocznik Teologii Katolickiej 2018, tom. XVII, nr 3, s. 305-322. 

Dydaktyka

Dotychczas prowadzone zajęcia dotyczyły głównie tematyki historii Polski i powszechnej z lat 1918-1945, kwestii historycznoprawnych, prawa konfliktów zbrojnych oraz przede wszystkim tematyki amerykanistycznej, a w szczególności konfliktów zbrojnych USA, ich ustroju politycznego czy polityki zagranicznej, kwestii społecznych, a nawet historii sportu zawodowego w USA.