dr hab. Maciej Karczewski

Jesteś tutaj: Strona główna » Projekty » Ludzie » Pracownicy » dr hab. Maciej Karczewski

dr hab. Maciej Karczewski

prof. UwB

m.karczewski@uwb.edu.pl

lokalizacja: budynek WHiSM, pokój 136
dyżur w semestrze letnim: poniedziałek, 15.30-16.30      

ORCID: 0000-0002-6043-8472

Academia

ResearchGate

USOS

Informacje ogólne

 magister – 1992 r., Katedra Archeologii Polski i Powszechnej Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, archeologia Polski i powszechna. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Jana Kowalczyka: „Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich i na Pojezierzu Ełckim. Wyniki poszukiwań archeologicznych wokół torfowisk Łajty, Nietlice, Czarne Łąki i Gawliki Wielkie”. Nagroda J.M. Rektora UMCS w Lublinie za wyróżniające wyniki osiągnięte w czasie studiów.

doktor – 2000 r., Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, archeologia. Rozprawa doktorska przygotowaną pod kierunkiem prof. Wojciecha Nowakowskiego: „Osadnictwo kultury bogaczewskiej w południowej części Krainy Wielkich Jezior Mazurskich w okresie wpływów rzymskich”.

hablitacja – 2013 r., Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, archeologia. Rozprawa habilitacyjna: „Archeologia środowiska zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego na pojezierzach”.

Data podjęcia pracy na stanowisku naukowo-dydaktycznym na Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku (od 1997 r. Uniwersytet w Białymstoku): 1993 r.

Profesor uczelni od 2018 r.

Członkostwo w stowarzyszeniach:

– European Archaeologists Association,

– Association for Environmental Archaeology,

– Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich,

– Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej,

– Komisja Nauk Humanistycznych przy Oddziale PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie (członek prezydium).

– Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej (sekretarz)

Badania

Specjalności badawcze: interdyscyplinarne badania w zakresie: archeologii bałtyjskiej, archeologii osadnictwa, archeologii środowiska, archeologii nieodległej przeszłości, w tym archeologii I i II wojny światowej oraz archeologii cmentarzy historycznych, historia badań archeologicznych i muzealnictwa archeologicznego na obszarze dzisiejszej Polski północno-wschodniej, Litwy i Białorusi, badania nad dziedzictwem kulturowym i pamięcią historyczną.

Granty i stypendia naukowe:

1997-1999: kierownik interdyscyplinarnego projektu badawczego sfinansowanego przez Komitet Badań Naukowych nr 1H01G 04513 Uwarunkowania środowiskowe osiedla plemienia Galindai odkrytego w Paprotkach Kolonii, stanowisko 41, woj. suwalskie.

2004: stypendium Deutsches Historisches Institut Warschau na kwerendy archiwalne i bibliograficzne w archiwach i bibliotekach Berlina, w ramach projektu pt. “Historia mazurskiego Heimatmuseum. Kolekcja archeologiczna Vaterlndische Gedenkhalle der Feste Boyen w Giżycko (Ltzen)”.

2004: stypendium konferencyjne Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej na udział w konferencji pt. „Old Norse religion in long-term perspectives”, Lund, Sweden, June 3-7, 2004.

2005-2007: kierownik interdyscyplinarnego projektu badawczego sfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji pt. Sacrum et Natura. Wyniki badań cmentarzyska kultury bogaczewskiej w Paprotkach Kolonii w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich.

2007: stypendysta i kierownik projektu sfinansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu „NOVUM”, pt. „Datowanie radiowęglowe szkieletów koni z cmentarzyska z okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów w Paprotkach Kolonii”.

2007: wykonawca i koordynator w projekcie sfinansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ratownicze badania wykopaliskowe oraz opracowanie wyników i konserwacja materiałów zabytkowych z cmentarzyska z okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów w Paprotkach Kolonii, stan. 1, woj. warmińsko-mazurskie”.

2008: wykonawca i koordynator w projekcie sfinansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Inwentaryzacja zabytków archeologicznych metodą Archeologicznego Zdjęcia Polski na terenie województwa podlaskiego”.

2010-2014: wykonawca w międzynarodowym projekcie sfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach program: Seventh Framework Programme – IDEAS – ERC – 2010 – stg (ERC propos al No 263735 – TEC), pt. „The Ecology of Crusading”.

2011-2014: wykonawca w projekcie sfinansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Moduł 1.1, pt. „Miejsca pamięci poległych 1914-1918 na terenie Polski północno-wschodniej.”

2014-2018: ekspert  w projekcie sfinansowanym w ramach programu Sonata Bis Narodowego Centrum Nauki, pt. „Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie. Materialne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury (1914-2014)”.

2015: Stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami na przygotowania książki pt. Muzeum w Mieście Lötzen. Historia i zbiory (1916-1944).

2015-2018: wykonawca w projekcie zrealizowanego w ramach konkursu: The Joint Programming Initiative in Cultural Heritage and Global Change, Heritage Plus ze środków Unii Europejskiej, pt. Heritage and Threat.

2016: kierownik projektu badawczego nr 73132/15, sfinansowanego przez Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, pt. „Rozpoznanie i dokumentacja stanowisk archeologicznych na obszarze pola bitwy „Oblężenie Twierdzy Osowiec 1914-1915 r.”

2018: kierownik projektu badawczego nr 3581/18/FPK/NID, sfinansowanego przez Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, pt. „Rozpoznanie i dokumentacja stanowisk archeologicznych na obszarze pola bitwy „Oblężenie Twierdzy Osowiec 1914-1915 r. – kontynuacja”.

2017-2019: kierownik projektu sfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu DIALOG, nr decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 0017/DLG/2017/10, pt. Pamięć o Niepodległej. Badania nad dziedzictwem kulturowym i upamiętnianiem odzyskania przez Polskę niepodległości na obszarze północno-wschodniego Mazowsza oraz ich wykorzystanie dla nauki, kultury, edukacji, gospodarki i społeczeństwa.

Najważniejsze publikacje

Karczewski M., Źródła archeologiczne do badań nad zasiedlaniem Krainy Wielkich Jezior Mazurskich w okresie wpływów rzymskich, Olsztyn 2001.

Karczewski M., Archeologia środowiska zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego na pojezierzach, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań-Białystok 2011.

Karczewski M., Robbery or Ritual Activities? Searching for Reinterpretation and Genesis of the “Robbed Barrows” of the Sudovian Culture, „Archaeologia Baltica, vol. 23, 2016, s. 112-128.

Karczewski M., Muzeum w Mieście Lötzen. Historia i zbiory (1916-1944), Seria: Archeologia pamięci, t. III, Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, Białystok 2017.

Karczewski M., Types of landscapes in the Masuria Lakeland (NE Poland) in the Roman Period. Methods and results of study, [w:] P. Łuczkiewicz (ed.), Landschaft und Siedlungen. Archäologische Studien zur vorrömischen Eisenzeit und älteren Kaiserzeit im Mittel- und Südost-Europa, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020, s. 108-129.

Jarzebowski M., Pluskowski A., Nowakiewicz T., Karczewski M., Recognizing the Prussian Landscape, [in:] Environment, Colonization, and the Baltic Crusaders States, Terra Sacra I, A. Pluskowski ed., Breplos Publisher, London 2019, s. 425-455.

Karczewska M., Karczewski M., Cmentarz wielowyznaniowy na wzgórzu św. Marii Magdaleny w Białymstoku. Historia miejsca, Poznań-Białystok 2012.

Karczewska M., Karczewski M., Cmentarz ewangelicki przy ulicy Młynowej w Białymstoku. Tom I. Historia miejsca, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Białystok-Poznań 2013.

Karczewska M., Karczewski M., Pro Patria. Miejsca pamięci I wojny światowej na przedpolu Twierdzy Osowiec, Seria: Archeologia pamięci, t. 1, Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, Białystok 2015.

Karczewska M., Karczewski M., Miejsca pamięci czynu niepodległościowego na północno-wschodnim Mazowszu, Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, seria Archeologia Pamięci t. VI, Białystok 2019.

Pluskowski A., Jarzebowski M. Karczewska M., Karczewski M., Sites in Prussia. The Historical and Archaeological Background, [in:] Environment, Colonization, and the Baltic Crusaders States, Terra Sacra I, A. Pluskowski ed., Breplos Publisher, London 2019, s. 257-292.

Dydaktyka

Tematyka zajęć dydaktycznych: archeologia pradziejowa, wczesnośredniowieczna i historyczna, archeologia konfliktów, historia kultury materialnej, ochrona i antropologia krajobrazu kulturowego, dokumentacja i ochrona zabytków.