prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz

Jesteś tutaj: Strona główna » Projekty » Ludzie » Pracownicy » prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz

prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz

prof. zw. UwB

m.dajnowicz@uwb.edu.pl

lokalizacja: budynek WHiSM, pokój 126
dyżur w semestrze zimowym: poniedziałek, 16.00-16.30

ORCID: 0000-0001-6124-9983

Academia

ResearchGate

USOS

Informacje ogólne

Studia historyczne ukończyłam na Uniwersytecie w Białymstoku. Uzyskałam tam także stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii (2001 r.). Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii Polski i powszechnej XIX i XX wieku uzyskałam na Uniwersytecie Opolskim (2009 r.). Tytuł profesora nauk humanistycznych uzyskałam w 2019 r. Jestem kierownikiem Zakładu Historii Kultury, Myśli i Ruchów Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku, członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, Towarzystwa Kultury Języka, Stowarzyszenia Stypendystów ,,Polityki”, prezesem Instytutu Studiów Kobiecych.

Opublikowałam jako autor, współautor i redaktor ponad 130 prac naukowych z zakresu historii społecznej i politycznej, dziejów prasy, ruchów społecznych, myśli politycznej, tematyki kobiecej.

Pełnię funkcję Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (od 2018 r.).

Badania

Staże naukowe i dydaktyczne

 • 2015 Niemcy, Marburg, Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung – Institut der Leibniz-Gemeinschaft
 • 2014 Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. Roberta B. Zajonca
 • 2014 Litwa, Kowno, Vilnius University, Kaunas Faculty of Humanities, Department of Philosophy and Culture Studies
 • 2013 Holandia, Amsterdam, Aletta E-Quality, Institute for Women’s History
 • 2013 Włochy, Macareta, Universita degli Studi di Macerata, Department of Education, Cultural Heritage and Tourism
 • 2013 Łotwa, Ryga, State Education Development Agency, Ministry of Education and Science of the Republic of Latvia
 • 2012, 2011 Litwa,Vilnius University, Gender Studies Centre
 • 2011 Holandia, Haga, Huygens ING, Third COST WWIH, Training School
 • 2004 Warszawa, Polska Akademia Nauk, Instytut Historii

Granty

 • 2019 – 2021 projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu DIALOG (koordynator projektu i kierownik merytoryczny)
 • 2018 – 2021 projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Opus 13 (kierownik zespołu naukowego)
 • 2016 – 2019 grant Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ Akcja: Capacity Building in Higher Education (kierownik merytoryczny polskiego zespołu eksperckiego)
 • 2015 stypendium Herder Scholarships – Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung – Institut der Leibniz-Gemeinschaft (Niemcy, Marburg)
 • 2014 stypendium Fundacji z Brześcia Lanckorońskich Polskiej Akademii Nauk Polskiej Akademii Umiejętności (Wielka Brytania, Londyn)
 • 2013 stypendium na opracowanie innowacyjnego projektu badawczego w ramach projektu realizowanego przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie „Bring. Nauki społeczne dla gospodarki”
 • 2013 stypendium Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Łotwa, Ryga)
 • 2011 – 2015 projekt badawczy własny Narodowego Centrum Nauki
 • 2011 – 2013 udział w międzynarodowym projekcie European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research Action IS0901, członek Management Committee of Action IS0901
 • od 2011 stypendium LLP-Erasmus (Litwa, Wilno, Kowno; Holandia, Amsterdam; Włochy, Macareta; Portugalia, Bragança)
 • 2007 – 2008 stypendium habilitacyjne Rektora Uniwersytetu w Białymstoku
 • 2006, 2004 stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
 • 2002 stypendium Polityki w ramach programu dla młodych naukowców „Zostańcie z nami”
 • 1999 – 2001 stypendium Komitetu Badań Naukowych

Członkostwo w organizacjach naukowych i stowarzyszeniach

 • Komisja Historii Kobiet Polskiej Akademii Nauk, członek
 • Polskie Towarzystwo Historyczne, członek
 • International Federation for Research in Women’s History, Russian National Committee, członek
 • Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, członek
 • Towarzystwo Kultury Języka, członek
 • Instytut Studiów Kobiecych, prezes
 • Stowarzyszenie Stypendystów Tygodnika „Polityka”, członek
Najważniejsze publikacje
 • Drobna szlachta ziemi łomżyńskiej na przełomie XIX i XX wieku, Łomża 2002, ss. 269.
 • Orientacje polityczne ludności polskiej północno-wschodniej części Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX wieku, Białystok 2005, ss. 354.
 • Raporty polityczne Sergiusza Wittego. Wybory do I Dumy Państwowej i Rady Państwa w Królestwie Polskim i części Kraju Zachodniego, Kraków 2009, ss. 106.
 • Poglądy ideowe i działalność polityczna elit (nie)prowincjonalnych Narodowej Demokracji zachodniej części województwa białostockiego (1919-1939), Warszawa 2015, ss. 293.
 • (współaut.) Słownik biograficzny kobiet kultury: Białystok i województwo podlaskie, cz. I, Białystok 2017, ss. 167.
 • (współaut.) Słownik biograficzny kobiet kultury: Białystok i województwo podlaskie, cz.II, Białystok 2018, ss. 152.
Dydaktyka

Historia

 • Historia Polski i powszechna XIX i XX wieku
 • Historia polityczna XX wieku
 • Historia regionalna
 • Historia kobiet
 • Dzieje inteligencji polskiej
 • Dzieje mediów

Politologia

 • Elity polityczne XIX i XX wieku
 • Myśl polityczna
 • Doktryny polityczne
 • Systemy polityczne
 • Ruchy społeczne i polityczne

Wykłady monograficzne

 • Kobiety w życiu publicznym Polski i Europy
 • Oblicze społeczne i polityczne Europy

DOKTORANCI

mgr Justyna Zajko-Czochańska

mgr Waldemar Barszczewski

mgr Agnieszka Zaniewska

mgr Karol Straczyński