dr Małgorzata Ocytko

Jesteś tutaj: Strona główna » Projekty » Ludzie » Pracownicy » dr Małgorzata Ocytko

dr Małgorzata Ocytko

starszy wykładowca

m.ocytko@uwb.edu.pl

lokalizacja: budynek WHiSM, pokój 117, 123
dyżur w semestrze zimowym: środa, godz. 16.30-17.30

USOS

Informacje ogólne

Absolwentka kierunku historia na Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku – seminarium z historii Wielkiego Księstwa Litewskiego u prof. Stanisława Alexandrowicza;

doktorat napisany pod kierunkiem prof. Jerzego Tomaszewskiego (obrona w 2000 r.) na temat środowiska politycznego białoruskiej chadecji w Polsce w okresie międzywojennym.

W latach 2001 – 2019 (z przerwą w l. 2003-2004):

– Kierownik Studiów Podyplomowych w Instytucie Historii,

a następnie

– zastępca Dyrektora Instytutu Historii i Nauk Politycznych ds. dydaktyki.

W roku akademickim 2019/2020:

– prodziekan Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych ds. dydaktyki.

Od 1 października 2020 r.: Kierownik Studiów Podyplomowych na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych.

Inicjatorka niektórych i współautorka prawie wszystkich programów studiów na kierunkach prowadzonych w IH/ IHiNP/ WHiSM, jakie powstały w ciągu niespełna ostatnich dwóch dekad.

 

Stowarzyszenia: Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Białymstoku,  Komisja Dydaktyczna PTH; Białoruskie Towarzystwo Historyczne w Białymstoku.

Badania

W zakresie dwóch obszarów tematycznych:

– historia pogranicza polsko-białoruskiego;

– edukacja historyczna.

Najważniejsze publikacje

MONOGRAFIE:

            „Krynica”. Ideologia i przywódcy białoruskiego katolicyzmu, Białystok 2001.

ARTYKUŁY:

            Cele polityki edukacyjno-kulturalnej UE a specyfika białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce w perspektywie integracji ze Wspólnotą – zagrożenie czy szansa na zachowanie tożsamości?, [w:] Edukacja w procesie integracji europejskiej, red. Konopka H., Białystok 2003, s. 96-101.

            Wzajemne postrzeganie Białorusinów i Polaków w praktyce edukacyjnej, [w:] Tematy polsko-białoruskie. Historia. Literatura. Edukacja, red. Traba R., Olsztyn 2003, s. 239-262.

            Białoruska społeczność w Pradze w okresie międzywojennym. Stan badań [w:] Repatriacje i migracje ludności pogranicza w XX wieku. Stan badań oraz źródła do dziejów pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego, red. Kietliński M.,  Śleszyński W., Białystok 2004, s. 19-24.

            Problem Białorusinów-katolików w diecezji wileńskiej w okresie ordynariatu biskupa Jerzego Matulewicza  (1918-1925) [w:]  Kościoły a państwo na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim. Źródła i stan badań, red. Kietliński M., Sychowicz K., Śleszyński W., Białystok 2005, s. 250-263.

            System pomocy stypendialnej dla młodzieży z obszaru byłego Cesarstwa Rosyjskiego kształcącej się w Czechosłowacji w okresie międzywojennym [w:] Narody i polityka. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Tomaszewskiemu, red. A. Grabski, A. Markowski, Warszawa 2010, s. 121-130;

            Białorusini i Ukraińcy w koncepcji polityki wschodniej państwa czechosłowackiego w 1918 roku [w:] Rok 1918 w Europie Środkowo-Wschodniej, red. D. Grinberg, J. Snopko, G. Zackiewicz, Białystok 2010, s. 268-275;

            Wielokulturowość pogranicza polsko-białorusko-litewskiego w edukacji historycznej na przełomie XX/XXI w. [w:] Nauczanie historii jako powrót do źródeł, red. G. Pańko, J. Wojdon, Olsztyn 2010, s. 195-215;

              Edukacja obywatelska w koncepcji oświatowej Unii Europejskiej oraz projektach działaczy Komisji Edukacji Narodowej [w:] Komisja Edukacji Narodowej z perspektywy XXI wieku w 240. Rocznicę utworzenia pod red. E.J. Kryńskiej, M. Głoskowskiej – Sołdatow, Białystok 2014, ss. 127-142.

Dydaktyka

historia XX wieku; dydaktyka historii; historia pogranicza polsko-białorusko-litewskiego