dr hab. Mariusz R. Drozdowski

Jesteś tutaj: Strona główna » Projekty » Ludzie » Pracownicy » dr hab. Mariusz R. Drozdowski

dr hab. Mariusz R. Drozdowski

adiunkt

m.drozdowski@uwb.edu.pl

lokalizacja: budynek WHiSM, pokój 126
dyżur w semestrze zimowym: czwartek, 8.45-9.45

ORCID: 0000-0002-2132-9687b

USOS

Informacje ogólne

Studiował historię na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W  1996 r., na podstawie rozprawy „ Wojny sprawiedliwe w świadomości braci zakonu krzyżackiego w pierwszym stuleciu jego istnienia w Prusach”, uzyskał tytuł magistra historii.

Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskał w 2005 r. w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla, na podstawie rozprawy  Religijność Kozaków zaporoskich w Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XVII wieku .

W 2016 r., na podstawie pracy My o nas i o innych. Szlachta Rzeczypospolitej wobec Kozaczyzny zaporoskiej w latach 1648-1659 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia na  Wydziale Historyczno–Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Badania

Głównym przedmiotem badań są dzieje Kozaczyzny zaporoskiej XVI–XVIII w. Ponadto ważne w nich miejsce zajmują problemy wyznaniowe w epoce nowożytnej oraz Nuncjatura Apostolska w Rzeczypospolitej w XVII w.

Najważniejsze publikacje

Monografie.

My o nas i o innych. Szlachta Rzeczypospolitej wobec Kozaczyzny Zaporoskiej w latach 1648–1659, Białystok 2015, ss. 480.

Religia i Kozaczyzna Zaporoska w Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XVII wieku, Warszawa 2008, ss. 278.

 

Redakcje naukowe:

Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, red. M. R. Drozdowski, W. Walczak, K. Wiszowata-Walczak, Białystok 2012, ss.1187.

 

Artykuły:

Ruś – Ukraina, Białoruś w Pierwszej Rzeczypospolitej, „Poznańskie Studia Slawistyczne”, 2019, nr 16, s. 341–355.

Na szlaku do Hadziacza. Szlachta koronna wobec ugody białocerkiewskiej, „Przegląd Wschodni”, t. XIV, 2019, z. 4(60), s. 1–16.

Проблема православия и церкви. Запорожские казаки в борьбе за свободу вероисповедания в период конвокации, элекции и коронации Владислава IV, [w:] Петербургский исторический журнал исследования по российской и всеобщей истории, № 1 (13) 2017, s. 79–90.

Postulaty religijne w wystąpieniach kozackich pierwszej połowy XVII wieku, „Poznańskie  Studia Slawistyczne”, 2016, nr 10, s. 85–98.

Rzeczypospolita wobec idei odnowienia unii hadziackiej w latach 1660 -1682, „Studia Polsko–Ukraińskie”, 2/2015, s.47–69.

Commonwealth’s Position towards Resumption of the Hadiach Union in 1660–1682, [w:] The Battle of Konotop 1659. Exploring Alternatives in East European History, eds. O. Rumyantsev and G. B. Bercoff, Ledizioni – Milano 2012, s. 85–99.

[współautor z T. Chynczewska-Hennel] Kozaczyzna w Rzeczypospolitej XVI–XVII w. Jeszcze jeden stan społeczeństwa staropolskiego,  „Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa”, t. 1: Społeczeństwo a polityka, Warszawa 2008, s. 165–222.

Dydaktyka

Zajęcia:

Historia wczesnonowożytna Polski i powszechna, historia architektury, dzieje Hetmańszczyzny.

Tematyka seminariów dyplomowych:

Historia wczesnonowożytna Polski i powszechna, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki politycznej, wyznaniowej, kulturowej.

Dzieje Kozaczyzny zaporoskiej XVI–XVIII w.

Staropolska sztuka wojenna.

Problemy wyznaniowe w XVI–XVII w.