mgr Marta Kupczewska

Jesteś tutaj: Strona główna » Projekty » Ludzie » Doktoranci » mgr Marta Kupczewska

mgr Marta Kupczewska

doktorantka

Informacje ogólne

Ukończyła studia magisterskie na kierunku historia o następujących specjalnościach: nauczycielska oraz promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego (na Uniwersytecie w Białymstoku), a także dokumentalistyka konserwatorska (na Uniwersytecie Wrocławskim).

Jako uczestnik studiów doktoranckich swoją działalność naukową realizuje w ramach seminariów prowadzonych przez prof. zw. dr hab. Ewę Dubas-Urwanowicz, dr. hab. Jerzego Urwanowicza, prof. UwB i dr. hab. Karola Łopateckiego, prof. UwB na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku, oraz prof. zw. dr hab. Urszulę Augustyniak na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2007 pracownik Biblioteki Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2018 r. specjalista w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.

Badania

Zainteresowania badawcze związane są z funkcjonowaniem elit w państwie polsko-litewskim XVI i XVII wieku, ze szczególnym uwzględnieniem rodu Potockich herbu Pilawa oraz Zamoyskich herbu Jelita. Specjalizuje się ponadto w problematyce epistolografii staropolskiej, komunikacji społecznej i mobilności przestrzennej w epoce wczesnonowożytnej. Ostatnio wiele miejsca w swoich badaniach poświęca problematyce aktywności publicznej kobiet w czasach panowania w Rzeczpospolitej dwóch pierwszych królów z dynastii Wazów.

Udział w grantach i projektach badawczych:

„Społeczne i gospodarcze znaczenie obozów i garnizonów wojskowych w państwie polsko-litewskim (XVI-XVIII wiek)”, Narodowe Centrum Nauki, OPUS 16, 2019–2022 (wykonawca).

„O roli kobiet w życiu publicznym w XVII-wiecznej Rzeczypospolitej (w świetle korespondencji Katarzyny z Ostrogskich Zamoyskiej)”, Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Badania Młodych Naukowców, 2017–2018 (kierownik).

Najważniejsze publikacje

Redakcje monografii:

Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz, M. Kupczewska, K. Łopatecki, J. Urwanowicz, Białystok 2019.

Artykuły:

Kupczewska M., Od Jana Sariusza Zamoyskiego do Jana „Sobiepana” Zamoyskiego – analiza karier magnackich trzech pierwszych ordynatów zamojskich, [w:] Małe miasta. Dom polski w refleksji badawczej, red. M. Zemło, Białystok – Dynów – Supraśl 2021, s. 233-258.

Kupczewska M., Między tronem a opozycją, czyli o zawiłościach kariery polityczno-wojskowej Tomasza Zamoyskiego w latach 1618-1628, „Rocznik Tomaszowski”, 2021, t. 10, s. 53-69.

Kupczewska M., Między interesem prywatnym a dobrem publicznym – zaangażowanie wojewody kijowskiego Tomasza Zamoyskiego w organizację i przebieg kampanii chocimskiej 1621 roku, [w:] Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz, M. Kupczewska, K. Łopatecki, J. Urwanowicz, Białystok 2019, s. 331-370.

Kupczewska M., O roli kobiet w życiu publicznym w XVII-wiecznej Rzeczypospolitej (w świetle korespondencji Katarzyny z Ostrogskich Zamoyskiej), „Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych”, 2018, nr 2 (5), s. 24-51.

Kupczewska M., „Takie prywatki stoją za trochę publiki”, czyli o ochocie Tomasza Zamoyskiego służenia Rzeczpospolitej w latach 1618-1628, [w:] Między obowiązkami, przywilejami a prawem Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku: społeczeństwo w obronie państwa polsko-litewskiego, red. A. Kalinowska, A. Perłakowski, D. Rolnik, F. Wolański, Warszawa 2018, s. 377-395.

Kupczewska M., Łopatecki K., Testament Izabeli z Poniatowskich Branickiej (3 XI 1805), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 2016, z. 1, s. 103-119.

Kupczewska M., Łopatecki K., Dyspozycje majątkowe na wypadek śmierci Izabeli z Poniatowskich Branickiej,„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 2016, z. 4, s. 485-493.

Kupczewska M., Kapitał kanclerza i hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego na drodze kariery politycznej syna Tomasza, [w:] Śmierć w dziejach człowieka: nowożytność, red. M. Franz, K. Kościelniak, Z. Pilarczyk, Toruń 2016, s. 44-70.

Kupczewska M., Wpływ działalności opiekunów na dzieciństwo Tomasza Zamoyskiego, [w:] W kręgu rodziny epok dawnych: dzieciństwo, red. B, Popiołek, A, Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Warszawa 2014, s. 263-275.

Kupczewska M., Intercyza ślubna z Katarzyną księżniczką Ostrogską, między księżną Imcią Anną z Szemberka Ostrogską wojewodziną wołyńską uczynioną a Imcią Panem Tomaszem Zamoyskim wojewodą kijowskim, „Białostockie Teki Historyczne”, 2013, t. 11, s. 287-293.

Kupczewska M., Potoccy herbu Pilawa: mechanizmy kariery rodu w XVI/XVII wieku, „Przegląd Historyczny”, 2012, z. 2, s. 275-301.

Kupczewska M., Matka i syn: wpływ działalności Barbary z Tarnowskich Zamoyskiej na proces wychowania i wykształcenia Tomasza Zamoyskiego w świetle korespondencji z lat 1605-1610, „Białostockie Teki Historyczne”, 2011, t. 9, s. 41-54.

Kupczewska M., Edukacja zagraniczna Jana i Tomasza Zamoyskich: próba porównania, [w:] Człowiek w Europie: migawki z podróży człowieka poprzez dzieje, red. M. Franz, B. Siek, Toruń 2011, s. 134-147.

Kupczewska M., Działalność polityczno-wojskowa Jana, Jakuba i Stefana Potockich w okresie kampanii smoleńskiej, „Białostockie Teki Historyczne”, 2010, t. 8, s. 27-46.

Dydaktyka