dr hab. Marzena Liedke

Jesteś tutaj: Strona główna » Ludzie » Pracownicy » dr hab. Marzena Liedke

dr hab. Marzena Liedke

prof. UwB

mliedke@uwb.edu.pl

lokalizacja: budynek WHiSM, 114
dyżur Prodziekan ds. Dydaktycznych: poniedziałek, godz. 8.45-9.45, środa godz. 8.45-9.45

ORCID: 0000-0002-4054-098X

Academia

USOS

Informacje ogólne
a) stopnie naukowe

1992 – magisterium  Przemiany językowe i kulturalne szlachty ruskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego 1569-1596. Przyczynek do dziejów kształtowania się narodu szlacheckiego Rzeczypospolitej, promotor: prof. dr hab. Stanisław Alexandrowicz

2003 – doktorat na podstawie pracy: Wpływ wyznań reformacyjnych na ruską magnaterię i szlachtę Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI i pierwszej połowie XVII wieku (do końca panowania Zygmunta III Wazy) – promotor: prof. dr hab. Stanisław Alexandrowicz; recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Wasilewski; prof. dr hab. Andrzej Wyczański; Uniwersytet w Białymstoku

2016 – habilitacja na podstawie monografii: Rodzina magnacka w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI – XVIII w. Studium demograficzno – społeczne, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Białystok 2016.

b) zatrudnienie

1994 – asystentka w Instytucie Historii Filii Uniwersytetu w Białymstoku (od 1997 Uniwersytetu w Białymstoku)

2005 – adiunkt w Instytucie Historii UwB

2018 – profesor UwB

Kierownik Zakładu Historii Struktur Demograficznych i Gospodarczych w Katedrze   Historii Struktur Demograficznych, Gospodarczych i Religijnych (kier. Prof. dr hab. C. Kuklo)

Obecnie prodziekan Wydziału Historii i Stosunków międzynarodowych UwB.

Badania

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół demografii historycznej (demografia rodziny magnackiej w Wielkim Księstwie Litewskim, stosunki ludnościowe Wielkiego Księstwa Litewskiego); stosunków religijnych i kulturowych w Wielkim Księstwie Litewskim i w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (szczególnie historia reformacji w Wielkim Księstwie Litewskim; problematyka związana z tożsamością mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego); historii społecznej i gospodarczej (wpływ religii na relacje społeczno – gospodarcze); edytorstwa historycznego i nauk pomocniczych historii.

 

Granty realizowane obecnie:

Kierownik grantu:

Akta synodów prowincjonalnych i dystryktowych Jednoty Litewskiej. Krytyczna edycja źródeł (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki)

 

Wykonawca w grantach:

Religijne uwarunkowania przemian gospodarczych i demograficznych w okresie preindustrialnym na przykładzie Rzeczypospolitej Obojga Narodów (NCN, 2017 – 2019; kierownik: dr P. Guzowski)

Zdolności finansowe państw jagiellońskich w XVI wieku na tle porównawczym(NCN, 2018-2020; kierownik: dr Piotr Guzowski)

Kodeks dyplomatyczny Podlasia: ziemia drohicka, mielnicka i bielska; Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (grant MNiSW 2014 – 2019; kierownik: prof. dr hab. Jan Tęgowski)

Poza UwB:

 Atlas Historyczny Polski – dopełnienie serii (kierownik: dr hab. Marek Słoń)

 

Granty zakończone:

Grant promotorski (KBN): kierownik prof. dr hab. S. Alexandrowicz: Wpływ wyznań reformacyjnych na ruska magnaterię i szlachtę Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI i pierwszej połowie XVII w. (do końca panowania Zygmunta III Wazy)

 

Kierownik grantów:

Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1626 – 1637. Edycja źródła (MNiSW)

Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1638 – 1655. Edycja źródła (NCN)

 

Wykonawca w grantach:

Kultura pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości (kierownik: prof. dr hab. A. Nowicka – Jeżowa (Uniwersytet Warszawski, Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”; NPRH);

 Rodzina i jej gospodarstwo na ziemiach polskich w geografii europejskich struktur rodzinnych do połowy XX w. (kierownik: prof. dr hab. C. Kuklo, U w B; grant NPRH);

Najważniejsze publikacje

Od prawosławia do katolicyzmu. Ruscy możni i szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec wyznań reformacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2004, s. 313 (+ mapa).

Rodzina magnacka w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI – XVIII w. Studium demograficzno – społeczne, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Białystok 2016.

Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1626 – 1637, wstęp i oprac. M. Liedke, P. Guzowski, Wydawnictwo Semper, Warszawa 2011, s. 201 (+mapa)

Stosunek Piotra Skargi do niekatolików w badaniach historyków polskich, „Studia Bobolanum” 2 (2013), s. 177–203.    

Bezowocne starania. Korespondencja Jana Kalwina z Zygmuntem Augustem, Jakubem Uchańskim, Janem Tarnowskim i Mikołajem Czarnym Radziwiłłem  [w:] Ewangelicyzm reformowany w Pierwszej Rzeczypospolitej. Dialog z Europą i wybory aksjologiczne w świetle literatury i piśmiennictwa XVI – XVII wieku, red. D. Chemperek, Warszawa 2015, ss. 17–57.

Zróżnicowanie wyznaniowe a postawy prokreacyjne magnaterii Rzeczypospolitej w XVI i pierwszej połowie XVII w., „Przeszłość Demograficzna Polski” 39 (2017), s. 47–61.

Problemy finansowe ewangelickiej Jednoty Litewskiej w pierwszej połowie XVII wieku, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, 78 (2017), s. 95–130. (z P. Guzowskim)

Death of magnate: life expectancy of magnatery in the Polish – Lithuanian  Commonwealth versus demography of western European elites in early modern ages, “Przeszłość Demograficzna Polski”, 2019, nr 41, s. 57–79.

Family Strategies of Magnate Houses of the Polish-Lithuanian Commonwealth in the 16th-18th Centuries. Political Program and Demographic Results – “Historicka Demografie”, 2020, nr 44, z. 1, s. 1–18.

Влияние Реформации на этнокультурную самоидентификацию руси Великого княжества Литовского : роль кальвинистской общины w: Религия и русь, XV–XVIII вв. (Post-Древняя Русь: у истоков наций Нового времени), red. А. В. Доронин, РОССПЭН, Москва 2020, s. 216–227.

The Lithuanian Evangelical Reformed Church as Credit Institution in the 17th Century (z P. Guzowskim) w: A History of Credit Markets in Central Europe: the Middle Ages and Early Modern Period, red. R. Zaoral, P. Slavickova (Routledge, 2020), s. 219–230.  (z P. Guzowskim)

 

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dotyczą głównie tematyki źródłoznawczej, nauk pomocniczych historii (zwłaszcza genealogia, heraldyka, neografia staropolska, paleografia ruska), edytorstwa źródeł historycznych, międzynarodowych stosunków kulturalnych

DOKTORANCI: mgr Jakub Grodzki