mgr Monika Kozłowska-Szyc

Jesteś tutaj: Strona główna » Ludzie » Pracownicy » mgr Monika Kozłowska-Szyc

mgr Monika Kozłowska-Szyc

Asystent

m.kozlowska-szyc@uwb.edu.pl

lokalizacja: pokój 122
dyżur w semestrze zimowym: poniedziałek, 16.30

ORCID: 0000-0003-4182-2206

Academia

USOS

Informacje ogólne

 

Ukończyła studia licencjackie na kierunkach: historia (specjalizacja: archiwistyka) i międzynarodowe stosunki gospodarcze (specjalność: handel międzynarodowy) oraz studia magisterskie z zakresu historii (specjalność: historia społeczna). Od XII 2019 r. zatrudniona na etacie asystenta w Zakładzie Historii Struktur Demograficznych i Gospodarczych.

Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem dra hab. Piotra Guzowskiego pt. Wpływ zmian klimatu na gospodarkę wiejską Królestwa Polskiego w XVI–XVIII w.

Od 2020 r. sekretarz redakcji Studiów Podlaskich.

Badania

Główny obszar zainteresowań badawczych stanowi historia społeczno-gospodarcza epoki wczesnonowożytnej. Wiele miejsca w badaniach poświęcone jest problemowi wpływu klimatu i środowiska naturalnego na gospodarkę wiejską Rzeczpospolitej przedrozbiorowej. Ponadto koncentruje się także na historii regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Białegostoku oraz aktywności ekonomicznej mieszkańców miast podlaskich.

Udział w grantach i projektach badawczych:

„Mała epoka lodowcowa a kryzys gospodarczy w Polsce wczesnonowożytnej”, Narodowe Centrum Nauki, Preludium 16, 2019–2022 (kierownik)

„Religijne uwarunkowania przemian gospodarczych i demograficznych w okresie preindustrialnym na przykładzie Rzeczypospolitej Obojga Narodów”, Narodowe Centrum Nauki, 2018–2019 (wykonawca)

„W poszukiwaniu transdyscyplinarnej synergii: przełomy gospodarcze Polski z perspektywy historyczno-przyrodniczej na tle europejskim”, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, 2016–2019 (wykonawca)

„Wysokość plonów rolnych w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w okresie małej dywergencji”, wsparcie finansowe młodych naukowców na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB, 2018–2019 (kierownik)

Najważniejsze publikacje

Kozłowska-Szyc M., The credit market of small peripheral Polish towns in early modern period, w: A History of Credit Markets in Central Europe: The Middle Ages and Early Modern Period, ed. Slavickowa, Londyn 2020.

Kozłowska-Szyc M., Wysokość plonów rolnych w dobrach królewskich dawnej Polski w latach 1564–1665, „Studia Geohistorica” 7, 2019, s. 17–29

Stało się to przy obecności naszego urzędu miejskiego… Białostocka księga miejska z lat 1744–1794, wstęp M. Kozłowska, oprac., M. Kozłowska, Ł. Baranowski, przy współudziale J. Grodzkiego, Białystok 2018.

Guzowski P., Kozłowska M., Wysokość plonów rolnych jako wskaźnik zmian klimatu w okresie staropolskim, w: Natura Homnes. Studia z historii środowiskowej, t.1: Historia – Klimat – Przyroda. Perspektywa antropocentryczna, red. P. Oliński, W. Piasek, Toruń 2018, s. 35–47.

Kozłowska M., Rynek kredytowy w XVIII-wiecznym Białymstoku w świetle analizy ksiąg miejskich, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 68, 2017, s. 199­–222.

Kozłowska M., Rynek obrotu nieruchomościami w Białymstoku w XVIII wieku, „Studia Podlaskie” 25, 2017, s. 103–127.

Dydaktyka

Prowadzi zajęcia z zakresu historii regionalnej i społeczno-gospodarczej oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych.