dr Paweł Szadkowski

Jesteś tutaj: Strona główna » Projekty » Ludzie » Pracownicy » dr Paweł Szadkowski

dr Paweł Szadkowski

asystent

p.szadkowski@uwb.edu.pl

lokalizacja: budynek WHiSM, pokój 127
dyżur dydaktyczny w semestrze zimowym: poniedziałek, 10.00-11.00

ORCID: 0000-0002-9089-5041

Informacje ogólne

Urodzony 1 IX 1990 r. we Wrocławiu. W 2014 r. obronił pracę magisterską „Hiszpańska myśl wojskowa w XVI wieku” w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Następnie 9 XII 2020 r. obronił pracę doktorską „Weterani i inwalidzi wojenni w społeczeństwie hiszpańskim w pierwszej połowie XVII wieku”, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Maronia w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Praca została wyróżniona. 1 X 2021 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku.

 Od 2016 r. członek Hiszpańskiego Stowarzyszenia Historyków Wojskowości (Asociación Española de Historia Militar). W 2017 r. laureat stypendium Casa de Velázquez. Laureat stypendium Hispanex. W 2019 r. zrealizował staż naukowy na Universidad Complutense de Madrid w ramach programu Narodowego Centrum Nauki „Etiuda 6”.

Badania

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół społecznych aspektów historii wojskowości w epoce wczesnonowożytnej, w szczególności na sytuacji weteranów, inwalidów oraz rodzin żołnierzy. Interesują mnie także interdyscyplinarne badania nad piśmiennictwem żołnierzy (autobiografiami, poezją, traktatami), przekształcenia w społecznej strukturze armii zachodnioeuropejskich oraz prawodawstwo wojskowe, ze szczególnym uwzględnieniem początków prawa humanitarnego. W swojej pracy w teorii i praktyce poruszam także temat zastosowania metod przekładoznawstwa w warsztacie pracy historyka i jestem autorem przekładów książek historycznych oraz artykułów poświęconych tej tematyce.

Najważniejsze publikacje

Szadkowski P., The Polish Presence in the Spanish Military in in 16th and 17th century, [w:] E. García Hernán (red.), The Polish Presence in the Spanish Military, Madrid 2020.

Szadkowski P., Alonso de Contreras i jego autobiografia: między autokreacją a izolacją weteranów w XVII-wiecznym społeczeństwie hiszpańskim, „Historyka Studia Metodologiczne” 49, 2019, s. 201-237.

Szadkowski P., Razones tan justas: el Estado español y los soldados viejos en la primera mitad del siglo XVII, [w:] Los Habsburgo y Europa: soldados y ejércitos (Siglos XVI y XVII), red. M. de P. Pi Corrales, Madrid 2019, s. 195-225.

Szadkowski P., Weterani wojny Hiszpanii z Francją i Katalonią (1635-1659) w starciu z administracją hiszpańską, „Przegląd Historyczny” 109, 2018, s. 39-71.

Szadkowski P., Staropolskie i hiszpańskie piśmiennictwo wojskowe XVI wieku w kontekście teorii rewolucji militarnej. Próba porównania, „Kwartalnik Historyczny” 125, 2018, s. 597-631.

Szadkowski P., Entre traducción y la historia. El enfoque funcionalista en el trabajo del historiador en el ejemplo de la traducción del tratado Discurso sobre la forma de reducir la disciplina militar a mejor y antiguo estado, „Estudios Hispánicos” 24, 2016, s. 125-140.

Szadkowski P., O stopniach, stanowiskach i terminologii wojskowej doby wczesnonowożytnej. Przekład i interpretacja w pracy historyka na przykładzie rozważań o XVI-wiecznej armii hiszpańskiej, [w:] Społeczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej w epoce wczesnonowożytnej. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Krystynowi Matwijowskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, red. J. Maroń, F. Wolański, L. Ziątkowski, Wrocław 2016, s. 193-207.

Dydaktyka