dr hab. Piotr Chomik

Jesteś tutaj: Strona główna » Projekty » Ludzie » Pracownicy » dr hab. Piotr Chomik

dr hab. Piotr Chomik

prof. UwB

chop@uwb.edu.pl

lokalizacja: pokój 110
dyżur w semestrze zimowym: środa, godz. 13.30-14.30

ORCID: 0000-0001-5535-2319

USOS

Informacje ogólne
Badania

Aktualnie prowadzone badania to: Dzieje Kościoła prawosławnego w Polsce po II wojnie światowej; Pozostałe zainteresowania badawcze: Dzieje i kultura Kościoła prawosławnego w Rzeczpospolitej w czasach nowożytnych;  Miejsce w państwie i społeczeństwie Kościoła prawosławnego na obszarze Rosji, Białorusi i Ukrainy; Narody i religie na obszarze postradzieckim; Religie i ich udział we współczesnych relacjach międzynarodowych.

Najważniejsze publikacje

Chomik, The Orthodox Church in the Bialystok Region (1981-1989), Sobornost incorporating Eastern Churches Review, 41:1, 2019, s. 39-68;

Chomik, ks. R. A. Płoński, ks. M. Ławreszuk, Sobór Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, Białystok 2018, ss. 176;

Chomik, Cerkiew i władcy. Kościół prawosławny w Wielkim Księstwie Litewskim od połowy XV do końca XVI wieku, w:Inter Regnum et Ducatum. Studia ofiarowane Profesorowi Janowi Tęgowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. P. Guzowskiego, M. Liedke, K. Borody, Białystok 2018, s.93-110;

Chomik, O bóstwach żeńskich w mitologii germańskiej i hinduizmie, „Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych”, 2018 1(4), s. 137-153;

Chomik, Początki Bractwa Prawosławnego Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku (1986-1989), Białystok, 2017, ss.170;

Chomik, Kościół Prawosławny w PRL. Stan badań i problemy badawcze, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VII, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017;

Chomik, H. Głogowska, S. Iwaniuk, O. Łatyszonek, E. Mironowicz, Z. Misiuk, H. Siemianczuk, Historia Białorusinów Podlasia, Białystok 2016, ss. 538;

Chomik, Pomiędzy Polską, Niemcami a Rosją. Przyczynek do dziejów mazurskich filiponów, Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej 51, 1, 2016, s. 207-222;

Chomik, Tematyka polityczna na łamach „Czasopisu” – miesięcznika społeczno-kulturalnego mniejszości białoruskiej w Polsce w latach 2007–2013, w: Polityka i politycy w prasie XX I XXI wieku, pod red. M. Dajnowicz i A. Miodowskiego, Białystok 2016, s. 77-90;

Chomik, Cerkiew prawosławna w Polsce i krajach sąsiednich: od przeszłości do współczesnych problemów bezpieczeństwa, Białystok, 2015, ss. 226.

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dotyczą kwestii religijnych i wyznaniowych w dziejach świata oraz we współczesności, a także kulturowych i cywilizacyjnych problemów bezpieczeństwa.