dr hab. Piotr Guzowski

Jesteś tutaj: Strona główna » Projekty » Ludzie » Pracownicy » dr hab. Piotr Guzowski

dr hab. Piotr Guzowski

prof. UwB

guzowski@uwb.edu.pl

lokalizacja: pokój 111
dyżur w semestrze zimowym: poniedziałek, 8.45-9.45; środa, 8.45-9.45.

ORCID: 0000-0002-6494-4217

Academia

USOS

Informacje ogólne

a) stopnie naukowe

1999 magisterium – praca Działalność polityczna Bernarda Maciejowskiego (promotor prof. A. Wyczański), Uniwersytet w Białymstoku

2007 doktorat – Zasoby pieniężne ludności chłopskiej na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych (XV-XVI w.) na tle europejskim (promotor: prof. dr hab. Andrzej Wyczański; recenzenci w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jan Tęgowski; prof. dr hab. Henryk Samsonowicz)

2020 habilitacja – Demografia rodziny szlacheckiej w Polsce przedrozbiorowej. Studium demograficzne, Białystok 2019 (recenzneci: prof. dr hab. Maria Koczerska, prof. dr hab. Michał Kopczyński, dr hab. Mikołaj Szołtysek)

b) zatrudnienie

1999-2007 asystent w Instytucie Historii Uniwersytetu w Białymstoku

2007-2020 -adiunkt w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych/ Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku

2017-2018 – adiunkt w Instytucie Historii im. T. Manteuffla PAN

Badania
 

Badania z zakresu historii gospodarczej, demografii historycznej, historii środowiskowej okresu preindustrialnego oraz wypływu religii na życie gospodarcze w przeszłości.. Kierowanie projektami badawczymi:

 1. Zasoby pieniężne chłopskiej ludności wiejskiej w Polsce na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych na tle europejskim (2006-2006, grant MNiSW);
 2. Studia demograficzne nad rodziną szlachecką w późnośredniowiecznej Polsce na tle europejskim (2009-2014, grant MNiSW);
 3. W poszukiwaniu transdyscyplinarnej synergii: przełomy gospodarcze Polski z perspektywy historyczno-przyrodniczej na tle europejskim, (2016-2019, grant NPRH);
 4. Religijne uwarunkowania przemian gospodarczych i demograficznych w okresie preindustrialnym na przykładzie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, (2017-2019, grant NCN);
 5. Zdolności finansowe państw jagiellońskich w XVI wieku na tle porównawczym (2018-2020, grant NCN);

 

Wykonawca w projektach:

 1. Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1626 – 1637. Edycja źródła (2005 – 2009; grant MNiSW, kierownik – Marzena Liedke);
 2. Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej – ciągłość czy zmiana? (2008-2009, grant MNiSW, kierownik projektu – Cezary Kuklo);
 3. Rodzina i jej gospodarstwo na ziemiach polskich w geografii europejskich struktur rodzinnych do połowy XX wieku (2012-2017, grant NPRH, kierownik – Cezary Kuklo);
 4. Granica wschodnia cywilizacji zachodniej w średniowieczu (do poł. XIII w.) (2012-2015, grant NPRH, kierownik – Zbigniew Dalewski);
 5. Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1638 – 1655. Edycja źródła (2013 – 2016, grant NCN, kierownik – Marzena Liedke);
 6. Kodeks Dyplomatyczny Podlasia: ziemia drohicka, mielnicka i bielska (2014-2020, grant NPRH, kierownik – Jan Tegowski);
 7. Procesy modernizacyjne w tradycyjnym społeczeństwie Europy peryferyjnej, (2015-2019, grant NCN, kierownik – Cezary Kuklo);
 8. Atlas historyczny Polski XVI wieku – dopełnienie serii, (2015-2020, grant NPRH, kierownik – Marek Słoń);
 9. Akta synodów prowincjonalnych i dystryktowych Jednoty Litewskiej. Krytyczna edycja źródeł; (2017 – 2022, grant NPRH);
 10. Rewolucja militarna jako czynnik modernizacyjny skarbowości i organizacji państwa polsko-litewskiego na tle europejskim(2017-2019, grant NCN);
 11. Społeczne i gospodarcze znaczenie obozów i garnizonów wojskowych w państwie polsko-litewskim (XVI-XVIII wiek) (2019-2021, grant NCN);
 12. Nierówności ekonomiczne w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i ich społeczno-polityczne konsekwencje (2019-2021, grant NCN);
Najważniejsze publikacje

Książki:

 • Chłopi i pieniądze na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych, Kraków 2008.
 • Demografia rodziny szlacheckiej w Polsce przedrozbiorowej. Studium demograficzne, Białystok 2019.

Artykuły:

 • Changing Economy – Models of Peasant Budgets in 15th and 16th century Poland, “Continuity and Change” 20 (2005), nr 1, s. 9-25.
 • The influence of exports on grain production on Polish royal demesne farms in the second half of the sixteenth century “Agricultural History Review” 59 (2011), s. 312-327.
 • The Origins of the European Marriage Pattern in Early Modern Period from the Perspective of Polish History, ,,Acta Poloniae Historica” 107 (2013), s. 5-44.
 • The Role of Enforced Labour in the Economic Development of Church and Royal Estates in 15th and 16th-century Poland”, w: Serfdom and Slavery in the European Economy 11th-18th centuries, red. S. Cavaciocchi, [Proceedings of Instituto Internazionale di Storia Economica F. Datini], Firenze 2014, s. 216-234.
 • Village court records and peasant credit market in fifteenth- and sixteenth-century Poland, ,,Continuity and Change” 29 (2014), nr 1, s. 115-141.
 • From King’s Finance to Public Finance. Different Strategies of Fighting Financial Crisis in the Kingdom of Poland under Jagiellonian Rule (1386-1572), w: The Financial Crises. Their Management, Their Social Implications and Their Consequences in Pre-Industrial Times, Firenze 2016, s. 451-470 (współautor: Krzysztof Boroda).
 • The Polish-Lithuanian Commonwealth as a laboratory for analysing connections between confessions, the demographic regime, and human capital, “Acta Poloniae Historica” 116 (2017), s. 249-276 (współautor: Radosław Poniat).
Dydaktyka

Prowadzi zajęcia z historii średniowiecza, nauk pomocniczych historii, źródłoznawstwa historycznego, demografii historycznej, historii gospodarczej.

 

DOKTORANCI: Monika Kozłowska-Szyc