dr Piotr Łozowski

Jesteś tutaj: Strona główna » Projekty » Ludzie » Pracownicy » dr Piotr Łozowski

dr Piotr Łozowski

Adiunkt

p.lozowski@uwb.edu.pl

lokalizacja: pokój 103
dyżur w semestrze zimowym: poniedziałek, 10.00-11.30

ORCID: 0000-0001-7386-1440

Academia

USOS

Informacje ogólne

Białostoczanin i absolwent historii na Uniwersytecie w Białymstoku, której studiowanie rozpoczął w 2008 r. Pracę licencjacką o starszych cechowych w późnośredniowiecznym Krakowie napisał i obronił w 2010 r. pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa Borody, prof. UwB. Na etapie seminarium magisterskiego został uczniem prof. zw. dr hab. Cezarego Kuklo pod kierunkiem którego w 2012 r. powstała praca magisterska o aktywności gospodarczej i demografii rodzin w Starej Warszawie w pierwszej połowie XV w. Badania te uzyskały swoją rozbudowaną kontynuację w postaci napisanej pod kierunkiem prof. Cezarego Kuklo oraz dr. Piotra Guzowskiego i obronionej w 2017 r. pracy doktorskiej pt. „Rodzina w przestrzeni gospodarczej Starej i Nowej Warszawy w XV i początkach XVI wieku”. Wyniki prowadzonych badań były na bieżąco publikowane w postaci artykułów oraz stanowiły podstawę dwóch monografii: Kredyt i dom. Rynki obrotu pieniężnego i nieruchomościami w Warszawie okresu XV i początków XVI wieku oraz Rodzina w Starej i Nowej Warszawie w XV i początkach XVI wieku.

Od 2012 r. członek działającego na UwB Centrum Badań Struktur Społecznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej oraz uczestnik posiedzeń naukowych Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk.

Zatrudnienie na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych (ówcześnie Wydział Historyczno-Socjologiczny) uzyskał w 2017 r. Od 2018 r. pełni funkcję Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+. W 2020 r. został Pełnomocnikiem Dziekana ds. Promocji Wydziału oraz Pełnomocnikiem Dziekana ds. Osób Niepełnosprawnych.

Badania

W swoich badaniach koncentruję się na szeroko rozumianej problematyce społeczno-gospodarczej epoki średniowiecza. W szczególności interesują mnie procesy związane z upieniężeniem gospodarek, rozwojem rynków kredytowych, obrotu dobrami nieruchomymi, handlu, zróżnicowaniem majątkowym mieszkańców miast i wsi oraz zmiennością struktur społecznych i gospodarczych na przestrzeni wieków. Drugą przestrzeń badawczą stanowi demografia historyczna późnego średniowiecza i wczesnej nowożytności, gdzie podejmuję zagadnienia zróżnicowania struktur rodzinnych, wielkości rodzin, skali przeżywalności dzieci, długości trwania związków małżeńskich i aktywności zawodowej, sposobów zabezpieczenia bytu na starość, a także wpływu warunków środowiskowych oraz klęsk elementarnych na kondycję demograficzną rodzin.

Kierownik własnego projektu badawczego pt. „Rynek nieruchomości Starej i Nowej Warszawy w okresie późnego średniowiecza” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Uczestnik projektu badawczego pt. „Nierówności ekonomiczne w Rzeczpospolitej Obojga Narodów i ich społeczno-polityczne konsekwencje” pod kierownictwem dr. Radosława Poniata finansowanego również ze środków Narodowego Centrum Nauki. Ponadto brał udział w projekcie pt. „Atlas historyczny Polski XVI wieku – dopełnienie serii” realizowanym w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk pod kierownictwem dr. hab M. Słonia, prof. IH PAN finansowanym w ramach konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Najważniejsze publikacje

Kredyt i dom. Rynki obrotu pieniężnego i nieruchomościami w Warszawie okresu XV i początków XVI wieku, Białystok 2020, ss. 450.

Rodzina mieszczańska w Starej i Nowej Warszawie w XV i początkach XVI wieku, Białystok 2020, ss. 200 [w druku].

Bibliografia polskiej demografii historycznej po 1945 roku, opr. P. Łozowski, [w:] Struktury demograficzne rodziny na ziemiach polskich do połowy XX wieku. Przegląd badan i problemów, red. P. Guzowski, C. Kuklo, Białystok 2014, s. 157- 389.

The Social Structure of the Real Estate Market in old Warsaw in the years 1427–1527, “Economic History of Developing Regions” 0, 2018, s. 1-36.

Credit market in Old Warsaw in the 15th century, [w:] A History of Credit Markets in Central Europe: The Middle Ages and Early Modern Period, red. Slavickowa, Londyn 2020. [w druku].

Rynek nieruchomości w Starej Warszawie w latach 1427-1453, „Klio” 39, 2016, 4, s. 47-76.

Stan badań nad kobietami w miastach późnośredniowiecznych na ziemiach polskich, „Przeszłość Demograficzna Polski” 37, 2015, 1, s. 71-91.

Nieruchomość jako środek zabezpieczenia na starość w późnośredniowiecznej Warszawie, [w:] Jednostka, rodzina i struktury społeczne w perspektywie historycznej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Cezaremu Kuklo, R. Poniat, P. Łozowski, Białystok 2020. [w druku].

Struktura społeczno-gospodarcza rynku kredytowego Starej Warszawy w pierwszej połowie XV stulecia, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 75, 2016, s. 165-208.

Pieniądze bogaczy, czyli obce monety w Starej Warszawie pierwszej połowy XV stulecia, [w:] Moneta czasów kryzysu, moneta czasów pomyślności, red. B. Paszkiewicz, Nowa Sól 2015, s. 153-183.

Dydaktyka

W pracy dydaktycznej realizuje swoje zainteresowania historią społeczno-gospodarczą oraz demografią.