Polacy i osoby polskiego pochodzenia z Królestwa Polskiego w armii i flocie rosyjskiej w latach 1914–1915

Jesteś tutaj: Strona główna » Projekty » Projekty » Wojskowość » Polacy i osoby polskiego pochodzenia z Królestwa Polskiego w armii i flocie rosyjskiej w latach 1914–1915
Akta synodów prowincjonalnych i dystryktowych Jednoty Litewskiej. Krytyczna edycja
źródeł
Akta synodów prowincjonalnych i dystryktowych Jednoty Litewskiej. Krytyczna edycja
źródeł

Polacy i osoby polskiego pochodzenia z Królestwa Polskiego w armii i flocie rosyjskiej w latach 1914-1915. Skala uczestnictwa, piastowane funkcje, udział w wojnie i poniesione straty

prowincjonalnych i dystryktowych Jednoty Litewskiej. Krytyczna edycja
źróde

Nr projektu: 2015/19/B/HS3/01947

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj projektu: Opus

Kierownik: dr hab. Stanisław Czerep, prof. UwB / dr hab. Jan Snopko, prof. UwB

Wysokość finansowania: 339.308 zł

Rozpoczęcie: 2016

Opis

Celem prowadzonych badań jest ustalenie rozmiarów i znaczenia polskiej obecności żołnierzy z Królestwa Polskiego w armii i flocie rosyjskiej w latach 1914-1915. Cel ten będzie realizowany poprzez ustalenie wysokości kontyngentu Polaków i osób polskiego pochodzenia z Królestwa Polskiego, którzy służyli w siłach zbrojnych Rosji w latach 1914 -1915. Określenie stosunku Polaków do służby i poznanie losów rekrutów polskich przymusowo wcielonych do armii, a także losów oficerów ochotniczo wstępujących do armii i floty. Istotne będzie także zbadanie i określenie stosunku Rosjan (przełożonych, szeregowych żołnierzy i ogółu społeczeństwa) do wojskowych polskiego pochodzenia. Opracowanie wykazu stanowisk zajmowanych przez Polaków i osoby polskiego pochodzenia w armii i flocie rosyjskiej, szkolnictwie wojskowym, przemyśle zbrojeniowym, Ministerstwie Wojny, Ministerstwie Dworu Imperialnego 1914-1915. Ustalenie zakresu wpływu Polaków i osób pochodzenia polskiego na tworzenie, modernizację i siłę bojową armii i floty rosyjskiej. Udział w walkach, motywacja. Ustalenie imiennych strat żołnierzy z Królestwa Polskiego zabici, ranni, zmarli z ran, w niewoli, zaginęli bez wieści1914-1915.

W celu realizacji zamierzonego zadania konieczne będzie przeprowadzenie obszernych kwerend archiwalnych i bibliotecznych w ośrodkach zagranicznych oraz krajowych. Zespół badawczy planuje wykonać analizę niewykorzystanego dotąd materiału źródłowego, znajdującego się w archiwach rosyjskich (Moskwa, Sankt-Petersburg),Litwy, Białorusi oraz krajowych – Centralne Archiwum Wojskowe i Archiwum Akt Dawnych w Warszawie i archiwa terenowe zawierające akta wytworzone w guberniach Królestwa Polskiego przez rosyjskie Komisje do Spraw Powinności Wojskowej, Komitety Pomocy Rodzinom Wcielonych do Wojska (Białystok, Kielce, Lublin, Łódź, Radom, Siedlce).. Poza tym w badaniach zostanie uwzględniony najnowszy stan wiedzy dotyczącej tej tematyki, jak wynika z analizy literatury przedmiotu, przede wszystkim obcojęzycznej.

Realizacja projektu badawczego umożliwi wyjaśnienie jednego z kluczowych zagadnień w polskich dziejach porozbiorowych jaką była obecność Polaków w szeregach armii rosyjskiej. Powstanie opracowanie obrazujące przebieg służby Polaków i osób polskiego pochodzenia z Królestwa Polskiego w armii i flocie rosyjskiej w latach 1914-1915.Opracowany zostanie, wykaz stanowisk zajmowanych przez Polaków i osoby pochodzenia polskiego w armii i flocie rosyjskiej 1914-1915. Jednym z największych osiągnięć będzie imienna lista strat żołnierzy z Królestwa Polskiego (polegli, ranni, zaginieni, w niewoli) odbywających służbę w armii i flocie rosyjskiej1914-1915. Opracujemy bazę danych w wersji elektroniczne jstrat żołnierzy z Królestwa Polskiego z armii i floty rosyjskiej w latach 1914-1915. Dotychczas nikt się nie podjął tego zadania, ponieważ jest ono bardzo trudne do zrealizowania i pracochłonne.

Wykonawcy

Stanisław Czerep

Jan Snopko

Wystąpienia

+

Publikacje

+