Propozycje tematów PANELI tematycznych na PZH

Jesteś tutaj: Strona główna » Propozycje tematów PANELI tematycznych na PZH

Propozycje tematów PANELI tematycznych na PZH

1.  Mapa i (jej) granice

2. Historia jako nauka dziś

3. Społeczna historia rzeczy. Wiek XIX i XX.

4. Społeczne i gospodarcze znaczenie garnizonów i obozów wojskowych na ziemiach polskich

5. Miasta na pograniczach ziem polskich w epoce rozbiorów (1772-1818)

6. Dydaktyka historii w czasach zmiany i wobec zmiany

7.  Archiwa ludzkich historii. Działania i  ślady

8. Medycyny wczesnonowożytna jako ars, praxis i scientia: podmioty – obiekty – praktyk

9. „Dworski świat” w późnym średniowieczu i  epoce wczesnonowożytnej. Perspektywy badawcze

10. Człowiek jako (współ)twórca historii

11. Nauki historyczne wobec humanistyki cyfrowej

12. Na ratunek gospodarce: odbudowa, stabilizacja i kreowanie ścieżek rozwoju polskiej gospodarki w XIX i XX wieku

13. Od wariolizacji do szczepionki współczesnej

14. Perspektywa przestrzenna w polskich badaniach historycznych

15. Historia Wysp Brytyjskich w badaniach polskich historyków

16. Niewidzialne sieci. Twórcy techniki twórcami historii

17. Historia mówiona  w Polsce: między translacją metod a historią ratowniczą

18. Najnowsza historia powszechna w Polsce. Dorobek, kondycja i wyzwania

19. Miasto i przestrzeń miejska w XIX i XX wieku we współczesnej historiografii polskiej – najnowsze badania i nowe perspektywy badawcze

20. Czy wojna o historię? Konteksty współczesnego dyskursu o Zagładzie

21. Starożytni Grecy wobec wyzwań nowoczesności

22. Sympozjum poświęconego badaniom nad historią Kościoła w XX wieku

23. Wielkie Księstwo Litewskie:  stare tematy –  nowe podejścia

24. Historiografia regionalna-uwarunkowania teoretyczne, wyzwania metodologiczne, funkcja publiczna

25. Zjawisko inkluzji kulturowej na Bałkanach w XIX i XX wieku

26. NPH, czyli Nowoczesna Pomoc dla Historyka

27. Polska i Ukraina – na rozdroży perspektywy historycznej wspólnych dziejów

28. Biografistyka – fenomen współczesnej historiografii polskiej?

29. ŚWIATOWE BADANIA NAD DZIEJAMI ROSJI, ZWIĄZKU SOWIECKIEGO I OBSZARU POSTSOWIECKIEGO. HISTORIA I STAN OBECNY

30. MIĘDZYNARODOWE ASPEKTY BADAŃ NAD WSPÓŁCZESNĄ HISTORIĄ POLSKIEJ I ŚRODKOWOEUROPEJSKIEJ EMIGRACJI OKRESU ZIMNEJ WOJNY

31. CHRZEŚCIJAŃSTWO I POLITYKA XX WIEKU WE WSPÓŁCZESNEJ HISTORIOGRAFII ŚWIATOWEJ

32.  Stosunki polsko-żydowskie w latach 1944-1990

33.  Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w systemie władzy w Polsce w latach 1948-1990

34. Najnowsza historia powszechna w Polsce. Dorobek, kondycja i wyzwania