dr hab. Rafał Kosiński

Jesteś tutaj: Strona główna » Projekty » Ludzie » Pracownicy » dr hab. Rafał Kosiński

Lista

 

dr hab. Rafał Kosiński

prof. UwB

r.kosinski@uwb.edu.pl

lokalizacja: budynek WHiSM, pokój 126
dyżur w semestrze zimowy: środa, 18.15-19.15

ORCID: 0000-0003-1245-6729

Academia

USOS

Informacje ogólne

Wykształcenie:

1994-1999 studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie zakończone obroną pracy magisterskiej pt.: Święty Mąż w chrześcijańskiej stolicy. Hypatios z Rufinian i początki monastycyzmu konstantynopolitańskiego.

1999-2003 studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie zakończone obroną w 2003 roku pracy doktorskiej pt.: Święci mężowie wobec władz państwowych i kościelnych. U początków monastycyzmu konstantynopolitańskiego (V w. po Chr.); praca doktorska została opublikowana polsku: ΗΑΓΙΟΣΥΝΕ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ. Konstantynopolitańscy święci mężowie i władza w V wieku po Chr., Warszawa 2006, a następnie po angielsku: Holiness and Power. Constantinopolitan Holy Men and Authority in the 5th Century, Berlin – Boston 2016.

2011 uzyskanie stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na podstawie monografii: Emperor Zeno. Religion and Politics, Cracow 2010.

2012 uzyskanie tytułu profesora Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Zatrudnienie:

2019-nadal – pracownik Zakładu Historii Kultury, Myśli i Ruchów Społecznych

2015-2019 – kierownik Zakładu Historii Starożytnej i Bizancjum na Uniwersytecie w Białymstoku,

2012-nadal profesor Uniwersytetu w Białymstoku,

2005-2012 adiunkt na Uniwersytecie w Białymstoku

Badania

granty:

Grant Ministra Nauki N N108 325737: Polityka religijna cesarza Zenona Izauryjczyka, 2009-2011

Grant Narodowego Centrum Nauki NCN 2015/17/B/HS3/00506: Przygotowanie opatrzonej wstępem oraz komentarzem historycznym bilingwicznej (w dwóch wersjach: grecko-angielskiej oraz grecko-polskiej) edycji dzieł „Historia Kościoła” Jana Diakrinomenesa oraz Teodora Lektora, 2016-2019

Najważniejsze publikacje

Hagiosyne kai eksousia. Konstantynopolitańscy święci mężowie i władza w V wieku po Chr., Warszawa 2006, ss. 271. (Archiwum Filologiczne 56); wydanie angielskie: Holiness and Power. Constantinopolitan Holy Men and Authority in the 5th Century, Berlin – Boston 2016, ss. XIV + 270.

The Life of Nestorius as seen in Greek and Oriental sources, [w:] Continuity and Change. Studies in Late Antique Historiography, ed. Dariusz Brodka and Michał Stachura, Electrum 13, Kraków 2007, s. 155-170.

Leo II – some chronological questions, “Palamedes” 3 (2008), s. 209-214.

Dzieje Akacjusza, patriarchy Konstantynopola w latach 471-489, „U schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze” 9 (2010), s. 63-97.

The Emperor Zeno. Religion and Politics, Cracow 2010, ss. 289. (Byzantina et Slavica Cracoviensia 6)

Peter the Fuller, Patriarch of Antioch (471-488), “Byzantinoslavica” 68 (2010), s. 49-73.

Euphemios, Patriarch of Constantinople in the Years 490-496, “Jahrbuch der Österreichisches Byzantinistik” 62 (2012), s. 57-79.

The date of the Martyrdom of Simeon bar Sabba’e and the persecution of Christians in Persia under Shapur II, “Zeitschrift für Antikes Christentum” 21.3 (2017), s. 496-519.

The Role of Christianity in the Relations between the Roman Empire and Persia in the First Half of the 4th Century. A Few Comments with Reference to Karin Mosig-Walburg’s Article, “Wizantijskij Wremiennik” 102 (2018), s. 96-103.

Historie Kościoła Jana Diakrinomenosa i Teodora Lektora, przekład, wstęp i komentarz Rafał Kosiński, Adrian Szopa i Kamilla Twardowska, Kraków 2019.

Dydaktyka

Zajęcia z historii starożytnej i historii Bizancjum, ze szczególnym uwzględnieniem historii Kościoła oraz źródłoznawstwa tych epok.

Doktoranci

mgr Krzysztof Kossakowski