dr hab. Robert Suski

Jesteś tutaj: Strona główna » Ludzie » Pracownicy » dr hab. Robert Suski

dr hab. Robert Suski

prof. UwB

r.suski@uwb.edu.pl

lokalizacja: budynek WHiSM, pokój 126
dyżur w semestrze zimowym: środa, 15.00-16.30

ORCID: 0000-0001-5227-2743

Academia

USOS

Informacje ogólne

Urodziłem się w 1973 r. w Warszawie. Uczęszczałem do szkół: Szkoły podstawowej nr. 126 im. Adama Asnyka w Warszawie w latach 1981 do 1988 i XX Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Warszawie w latach 1988 do 1992. Od 1992 do 1997 roku studiowałem historię w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 1997 roku obroniłem pisaną pod kierunkiem pani prof. dr hab. Ewy Wipszyckiej pracę magisterską pt. Galeriusz. Biografia polityczna. Otrzymałem dyplom z wyróżnieniem.

W 2005 r. przedstawiłem na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego dysertację doktorską pt. Konsolidacja Cesarstwa Rzymskiego za panowania Aureliana 270-275 napisaną pod kierunkiem prof. E. Wipszyckiej. Po zdaniu egzaminów doktorskich i otrzymaniu pozytywnych recenzji Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego 30 listopada 2005 nadała mi stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. W 2008 r. moja rozprawa doktorska ukazała się drukiem wydana przez wydawnictwo Avalon.

23 kwietnia 2015 Rada Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku nadała mi stopień doktora habilitowanego. Podstawy wszczęcia przewodu habilitacyjnego była publikacja Jowisz, Jahwe i Jezus. Religie w Historia Augusta (wydawnictwo Sub Lupa, Warszawa 2014).

W 1997 r. rozpocząłem pracę w Instytucie Historii Uniwersytetu w Białymstoku w charakterze asystenta. Od 2007 r. Byłem zatrudniony na stanowisku adiunkta. Od 2018 roku jestem zatrudniony na stanowisku profesora uniwersytetu w Białymstoku.

Badania

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się na badaniu historii Cesarstwa Rzymskiego w późnym antyku, w III i IV wieku, oraz późnoantycznej historiografii. Jestem autorem trzech książek: Konsolidacja Cesarstwa rzymskiego za panowania Aureliana 270-275 (Kraków 2008), Jowisz, Jahwe, Jezus (Warszawa 2014), Galeriusz. Cesarz, wódz i prześladowca (Warszawa 2016). W tej chwili kończę przygotowywać dwie kolejne monografie: Orozjusz i jego źródła. Wybrane aspekty, oraz Odajnat i wojny rzymsko perskie w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych III wieku. Jestem też jednym z autorów przygotowywanego komentarza do Historia adversus paganos Orozjusza. W swoich badaniach sporo miejsca poświęciłem odtwarzaniu historii politycznej podczas kryzysu w III wieku w państwie rzymskim i tetrarchii, oraz historiografii: przede wszystkim badaniom nad Historia Augusta, czy późnorzymskimi brewiariami. Interesuje się badaniami nad historią kobiet w antyku.

Najważniejsze publikacje

Cesarz, wódz i prześladowca, Kraków : Homini, 2016, ss. 405.

Jowisz, Jahwe i Jezus : religie w Historia Augusta, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2014, ss. 471.

Dexippus and the repelling of the gothic invasion in the years 267-268. A new piece of evidence (Codex Vindobonensis Hist. Gr. 73, Ff. 192v-193r) with an explanation of an error committed by the author of the Historia Augusta (Ha Gall. 13, 7), „Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum” 2017, t. CIV, s. 302–316.

The Titles „Dacicus Maximus” and „Carpicus Maximus” in the Imperial Propaganda of the Third and the First Half of the Fourth Century, „Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum” 2013, t. 100, nr 1, s. 139–159.

Emperor Aurelian and the Solar Eclipse of 272, „Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum” 2012, T. 99, nr 2, s. 359–363.

Coinage and Imperial Propaganda in the Third Century on the Example of the Usurper Iulianus’ Issues (283?), „Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum” 2010, t. 97, nr 1, s. 63–77.

Charyzmatyczna legitymizacja władzy cesarskiej podczas rządów cesarzy illyryjskich, „Przegląd Historyczny” 2008, t. 99, s. 1–16.

The Assumption of the Title Persicus Maximus by Probus and the Date of the Saturninus’s revolt, „Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum” 2007, t. 94, s. 281–293.

Aurelian, Club and Herodotus. The Weapons of troops from Palestine in the Battle of Emesa (272 AD), „Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum” 2007, t. 94, s. 121–133.

Aluzja do rebelii Eugeniusza czy ukłon wobec aspiracji rzymskiej elity. Nowa interpretacja mowy Maeciusa Faltoniusa Nicomachusa (Hist. Aug. Tac. 6, 1-9), „Res Historica” 2015, nr 39, s. 9–31.

Wczesna kariera Aureliusza Wiktora i świadectwo Ammianusa Marcellinusa (Amm. 21.10.6), „Res Historica” 46, 2018, 71–84.

Dydaktyka

Prowadzę zajęcia ćwiczenia z historii starożytnej, oraz wykład  z historii starożytnego Rzymu, a także seminaria dotyczące historii antycznej. Ponadto zajęcia z historii sztuki, antropologii sztuki (na filozofii).