Seminaria dyplomowe – opisy, zakres tematyczny (2020/21)

Jesteś tutaj: Strona główna » Seminaria dyplomowe – opisy, zakres tematyczny (2020/21)

Seminaria dyplomowe – opisy, zakres tematyczny (2020/21)

Seminarium licencjackie w bieżącym roku akademickim na kierunkach Historia, Stosunki Międzynarodowe, Studia wschodnie prowadzą:

 • dr hab. Karol Łopatecki, prof. UwB

Zapraszam wszystkich zainteresowanych pisaniem prac dyplomowych z dziedziny historii ustroju i prawa oraz z szeroko pojętej wojskowości (w szczególności związanych teoriami zdolności finansowych państwa i rewolucji militarnej), a także dotyczących zagadnień regionalnych. Polecam się również w pracach wykorzystujących źródła kartograficzne.

 • dr hab. Robert Suski, prof. UwB

Seminarium ma przygotować studentów do przygotowania pracy dyplomowej. W ramach zajęć będą realizowane zajęcia dotyczące źródłoznawstwa (krytyka tekstu, numizmatyka, epigrafika), omówienie budowy pracy naukowej. Studenci będą przedstawiali konspekt swojej pracy dyplomowej

 • dr hab. Piotr Guzowski

Seminarium licencjackie poświęcone będzie różnorodnym aspektom historii gospodarczej, demografii historycznej i stosunków religijnych w średniowieczu i epoce wczesnonowożytnej. Realizowane tematy będą dotyczyły przede wszystkim historii Polski i Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

 • dr Tomasz Wesołowski

Tematyka seminarium obejmuje szeroko rozumianą historię wojskowości XX w. (na kierunku historia) oraz współczesnych sił zbrojnych i konfliktów militarnych (na kierunku stosunki międzynarodowe)

 • dr hab. Oleg Łatyszonek, prof. UwB

Historia Europy Wschodniej i Bałkanów, stosunki międzynarodowe na obszarze postsowieckim i Bałkanach, mniejszości narodowe i konflikty etniczne na świecie

 • dr hab. Oksana Voytyuk

Prace mogą obejmować tematykę szeroko pojmowanego bezpieczeństwa: Energetycznego (w tym odnawialnych źródeł energii, gazu łupkowego), Politycznego (w tym, kryzysów politycznych, terroryzmu, separatyzmu) Militarnego (w tym, armii prywatnych (PrivateMilitary and Security Companies), konfliktów międzynarodowych) Ekologicznego (w tym, bezpieczeństwa wody, wylesiania)oraz kwestii zrównoważonego rozwoju (smart-cities) Społecznego (w tym, migracji, korupcji, problemów kulturowych i religijnych) Żywnościowego (w tym, problemów głodu i niedożywienia, marnotrawienia żywności, żywności genetycznie modyfikowanej) w różnych regionach świata ze szczególnym uwzględnieniem UE oraz obszaru MENA i obszaru postradzieckiego.

 • dr Ewelina Waśko-Owsiejczuk

Tematyka seminariów dyplomowych obejmuje: politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych; bezpieczeństwo międzynarodowe (m.in. operacje zbrojne, zwalczanie terroryzmu, działalność organizacji terrorystycznych); bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne (m.in. funkcjonowanie służb specjalnych); teorię stosunków międzynarodowych.

 • dr Wojciech Walczak

1. Dyplomacja III RP 2. Dyplomacja publiczna i kulturalna (działalność Instytutów Polskich poza granicami RP) 3. Dyplomacja kulturalna III RP. 4. Polityka zagraniczna III RP.

Seminarium magisterskie:

 • prof. dr hab. Cezary Kuklo

Problematyka przygotowywanych prac dotyczy generalnie szeroko ujmowanej historii społecznej, gospodarczej i demografii historycznej w XVI-XIX stuleciu. Interesuje nas historia rodziny i roli w niej poszczególnych członków (jej gospodarstwa domowego), także kobiet i funkcjonowanie małych społeczności, jak np. wieś czy parafia. Innym obszarem zainteresowań jest kultura staropolska na tle europejskim od sacrum (duchowość, przeżycia religijne) i profanum po wrażliwość,  mentalność, światopogląd ludzi w przeszłości.

 • prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel

Zapraszam do uczestnictwa w seminarium „Historia nowożytna XVI – XVIII wiek”, w każdy czwartek od godziny 17. Zainteresowanych proszę o podanie adresu mailowego, w celu przekazania linku do ZOOMa.
Tematyka seminarium dotyczy w szerokim ujęciu problematyki narodowościowej, kulturalnej, religijnej I Rzeczypospolitej oraz jej stosunków z innymi państwami i narodami, w szczególności w aspekcie dyplomacji, zwłaszcza z Republiką Wenecji oraz Rzymem.
W chwili obecnej państwo magistranci pracują nad następującymi zagadnieniami (podaję przykładowo): „Szlachta Rzeczypospolitej wobec planów wojny z Turcja w okresie „złotego pokoju”; „Pasje artystyczne i naukowe Władysława IV”; „W obronie Konfederacji Warszawskiej – pisma polemiczne”.
Tematy przyszłych prac magisterskich proponują przede wszystkim zainteresowani. Omawiamy na początku możliwości źródłowe oraz wstępną literaturę przedmiotu, by zorientować się, czy proponowane przez Państwa zagadnienia zdołamy opracować w terminie.

 • prof. dr hab. Halina Parafianowicz

Na seminariach podejmowana jest problematyka historii powszechnej XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem polityki zagranicznej Polski, historii Europy Środkowo-Wschodniej i stosunków międzynarodowych w okresie międzywojennym oraz dziejów społeczno-politycznych Stanów Zjednoczonych. Ważnym obszarem zainteresowań badawczych Seminarzystów jest również biografistyka oraz szeroko rozumiana problematyka kobieca, zwłaszcza aktywność publiczna i polityczna kobiet.

 • prof. dr hab. Wojciech Śleszyński

Dzieje pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego w XX i XXI wieku; stosunki międzynarodowe; kwestia bezpieczeństwa; mniejszości narodowe; konflikty etniczne; relacje państwo-obywatel. Historia i współczesność Polaków i Polonii na Wschodzie. Losy obywateli polskich zesłanych i deportowanych na Sybir w XX wieku.

 • prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz

Zagadnienia, które mogą być opracowywane w postaci prac mgr.:

– historia kobiet od XIX w. do współczesności

– historia regionalna od XIX w. do współczesności

– z zakresu historii prasy

– dziedzictwo kulturowe i zabytkowe województwa podlaskiego

 • prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz

Preferowany zakres tematów seminaryjnych:

 1. Polityka zagraniczna państw obszaru postradzieckiego
 2. Stosunki Polski z państwami Europy Wschodniej i Środkowej
 3. Stosunki międzynarodowe w regionie Kaukazu
 4. Problem bezpieczeństwa państw Europy Wschodniej i Azji Centralnej
 5. Konflikty międzynarodowe i etniczne na obszarze postradzieckim
 6. Problemy etniczne w Europie Wschodniej i Środkowej
 7. Rola propagandy w stosunkach międzynarodowych
 • dr hab. Joanna Sadowska, prof. UwB

Kierunek: HISTORIA

Proponuję przygotowanie prac z zakresu historii najnowszej, a w szczególności z dziejów Polski powojennej – okresu PRL  i transformacji ustrojowej  (kwestie społeczne, relacje władza-społeczeństwo, przemiany kulturowe itp.), a także  historii regionalnej  i lokalnej.

Kierunek: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

W ramach seminarium mogą być przygotowywane prace  dotyczące  okresu  zimnej wojny, rozpadu bloku wschodniego i transformacji ustrojowej oraz  bieżącej sytuacji politycznej w świecie (np. roli wybitnych jednostek, ruchów społecznych i  organizacji zasięgu międzynarodowym, polityki zagranicznej Polski, sytuacji Polaków zagranicą).

Mile widziane będą własne propozycje seminarzystów, wynikające z zainteresowań.

 • dr hab. Rafał Kosiński, prof. UwB

Seminarium magisterskim prowadzone przez dra hab. Rafała Kosińskiego, prof. UwB
Na seminarium przygotowuje się prace magisterskie dotyczące dziejów antycznych oraz historii Bizancjum z dowolnej dziedziny, a więc zarówno z historii politycznej, społecznej, wojskowej, jak i historii religii. Prace magisterskie mogą dotyczyć również szeroko rozumianego dziedzictwa antyku i Bizancjum późniejszych dziejach (dotyczy to zarówno historii kultury, jak i myśli politycznej)

 • dr hab. Marzena Liedke, prof. UwB

Realizowane będą tematy dotyczące stosunków religijnych i kulturowych w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (w Koronie i w Wielkim Księstwie Litewskim), tożsamości mieszkańców tych ziem, zagadnień dotyczących funkcjonowania rodziny (m.in. relacji i roli małżonków, pozycji kobiety i dzieci)a także, ogólnie – historii społecznej, demografii historycznej oraz historii gospodarczej oraz wzajemnych wpływów religii, gospodarki i kultury.

 • dr hab. Krzysztof Buchowski, prof. UwB

Seminarium poświęcone jest szeroko rozumianym relacjom Polski z sąsiadami, państwami europejskimi i pozaeuropejskimi. Oprócz powyższego preferowana tematyka to historia  Litwy i stosunków polsko-litewskich od XIX do XXI w., dzieje i współczesne problemy państw i narodów Europy środkowej i wschodniej, a także Turcji. Na seminarium powstają także prace dotyczące różnorodnych zagadnień politycznych, stosunków społeczno-kulturalnych i ekonomicznych w wybranych regionach świata.