Studia Podlaskie

Jesteś tutaj: Strona główna » Studia Podlaskie

 

Studia Podlaskie są rocznikiem wydawanym od 1986 roku przez środowisko historyczne związane z Filią UW, a obecnie UwB. W chwili obecnej wydawcą jest Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych. 

Studia Podlaskie mają charakter czasopisma ogólnohistorycznego i publikują prace z całego zakresu chronologii, ale szczególną rolę w czasopiśmie od zawsze odgrywały badania regionalne i związane z Podlasiem. 

Na łamach czasopisma publikowane są oryginalne artykuły naukowe, materiały źródłowe, recenzje książek, omówienia i sprawozdania naukowe – w języku polskim oraz w językach kongresowych.

Wszystkie zgłoszenia są recenzowane metodą “podwójnie ślepej” recenzji.

Redaktorem naczelnym czasopisma jest do końca tego roku dr hab. G. Zackiewicz, prof. UwB, a od przyszłego roku dr hab. T. Mojsik, dziekan Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych.

ISSN 0867–1370

Indeksacja: BazHum, CEJSH, Index Copernicus, Repozytorium UwB

strona internetowa: https://historia.uwb.edu.pl/studia-podlaskie/

 

Harmonogram publikacji

„Studia Podlaskie” ukazują się jako rocznik. Artykuły i recenzje przyjmowane są na bieżąco.

Aktualny numer

Studia Podlaskie, 2020, tom XXVIII
PAMIĘCI PROFESORA MICHAŁA GNATOWSKIEGO (1934–2020) PIERWSZEGO REDAKTORA „STUDIÓW PODLASKICH”

Spis treści/Content

I. ARTYKUŁY

Margriet Gosker, Anna Maria van Schurman (1607–1678). A learned maid and her quest for authentic spirituality
Gintautas Sliesoriūnas, Historiografia litewska o układzie kiejdańskim (1655 r.)
Sławomir Karp, Jan Emanuel Karp (ok. 1706–1737), wojski grodzieński. Nota biograficzna
Norbert Szklarzewski, Nota pokojowa Państw Centralnych z grudnia 1916 r. i odpowiedź Ententy w opiniach ówczesnej prasy krakowskiej
Piotr Grudka, Piotr Kendziorek, Spór intelektualistów bolszewickich z Karlem Kautskim o znaczenie i konsekwencje rewolucji październikowej. Casus pracy Lwa Trockiego „Terroryzm i komunizm” (1920)
Jarosław Wasilewski, Wystąpienia chłopskie w północnych gminach powiatu suwalskiego w 1935 r.
Łukasz Radulski, Koszary i infrastruktura szkoleniowa Podlaskiej Brygady Kawalerii 1937–1939. Wybrane aspekty
Tomasz Danilecki, Między nonkonformizmem a konformizmem, czyli o postawach sprzeciwu wobec systemu autorytarnego na przykładach życiorysów przywódców rolniczej „Solidarności” województwa białostockiego z lat osiemdziesiątych XX wieku

II. MATERIAŁY

Paweł Kornacki, Mord przy Łukowskiej 9. Przyczynek do dziejów agentury niemieckiej w Białymstoku w czasie II wojny światowej

III. AUTOREFERATY

Przemysław Sianko, Granica mazowiecko-litewska do 1569 r. Kształtowanie się, rola społeczna

IV. ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

Marek Białokur, Nie było miejsca na kompromis. Uwagi w związku z książką: Ryszard Kaczmarek, Powstania śląskie 1919–1920–1921. Nieznana wojna polsko-niemiecka, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019
Rafał Michliński, Z dziejów wojny polsko-sowieckiej. Uwagi na temat książki: Karol Taube, Figle diablika błot pińskich: ze wspomnień marynarza, ed. i red. Artur Gajewski, Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2018
Michał Kozłowski, Marek Świerczek, Największa klęska polskiego wywiadu. Sowiecka operacja dezinformacyjna „Trust” 1921–1927, Fronda, Warszawa 2020
Damian Marculewicz, Marek Wierzbicki, Człowiek z Polski. Prezydent RP Kazimierz Sabbat (1913–1989) i polska emigracja niepodległościowa, Instytut Pamięci Narodowej, Lublin 2019
Norbert Szklarzewski, Krzysztof Marchlewicz, U szczytu potęgi. Wielka Brytania w latach 1815–1914, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019

V. KRONIKA NAUKOWA

Magdalena Gąsowska, III Spotkanie członków Zespołu i współpracowników Ośrodka Badań Historii Kobiet: źródła i metody badań historii kobiet, Białystok 7–8 luty 2020 r.

VI. IN MEMORIAM

Daniel Boćkowski, Michał Gnatowski (1934–2020)

Redakcja i Rada Naukowa

Redakcja:
Krzysztof Buchowski
Mariusz R. Drozdowski
Wiktor Horobec
Monika Kozłowska-Szyc (sekretarz redakcji)
Eugeniusz Mironowicz
Artur Pasko
Joanna Sadowska
Jan Snopko (zastępca redaktora)
Robert Suski
Grzegorz Zackiewicz (redaktor naczelny)

 

 

 

 

 

 

 

Rada Naukowa:
Wiktor Brechunenko (Kijów)
Adam Czesław Dobroński (Białystok)
Małgorzata Fidelis (Chicago)
Walancin Hołubiew (Mińsk)
Edmund Jarmusik (Grodno)
Eriks Jekabsons (Ryga)
Elżbieta Kaczyńska (Warszawa)
Jan Kofman (Warszawa)
Rafał Kosiński (Białystok)
Cezary Kuklo (Białystok)
Adam Manikowski (Warszawa)
Mikałaj Miazha (Homel)
Rimantas Miknys (Wilno)
Halina Parafianowicz (Białystok)
Gintautas Sliesoriūnas (Wilno)
Jan Tęgowski (Toruń)
Jerzy Urwanowicz (Białystok)
Jonas Vaičenonis (Kowno)
Barbara Stępniewska-Holzer (Warszawa)
Wojciech Śleszyński (Białystok)
Oleksandr Zaytsew (Lwów)

 

Kodeks etyczny
 1. Redakcja „Studiów Podlaskich” przyjmuje wyłącznie teksty o charakterze naukowym, nigdzie wcześniej nie publikowane. Prosimy autorów o wypełnienie stosownego „Oświadczenia autora” (dostępne na stronie internetowej „Studiów Podlaskich”). Bez tego typu deklaracji teksty nie będą przyjmowane.
 2. Oczekujemy, że przesłane do „Studiów Podlaskich” materiały nie zostały równocześnie złożone w innym miejscu i nie są obecnie poddawane ocenie przez inne czasopismo.
 3. Informujemy, że każdy przesłany tekst zostanie poddany recenzji wewnętrznej przez członków redakcji „Studiów Podlaskich” oraz recenzji przynajmniej dwóch recenzentów zewnętrznych. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji będzie przyjęty do druku.
 4. Od autorów wymagane jest ujawnienie wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod etc. wykorzystanych przy przygotowaniu publikacji).
 5. Redakcja winna też otrzymać informacje o źródłach finansowania publikacji, tj. wkładzie finansowym instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.
 6. W przypadku zamieszczenia fotografii, ryciny, mapy lub innego materiału graficznego (o ile prawa autorskie nie wygasły) wymagamy od autora zgłoszonego tekstu uzyskania zgody autora/właściciela zamieszczanych ilustracji, fotografii, map etc.
 7. Redakcja „Studiów Podlaskich” informuje, że ghostwriting oraz guest autorship będą traktowane jako przejawy nierzetelności naukowej.
 8. Redakcja „Studiów Podlaskich” będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamanie zasad etyki obowiązującej w nauce. Stwierdzone przypadki będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe etc.)
Zasady recenzowania tekstów
 1. Zgłoszone do publikacji prace poddawane są wstępnej ocenie przez Redakcję „Studiów Podlaskich”. Po akceptacji kierowane są do recenzentów zewnętrznych.
 2. Każdy artykuł winien posiadać dwie recenzje sporządzone przez niezależnych od siebie, posiadających co najmniej stopień doktora, recenzentów wywodzących się spoza redakcji „Studiów Podlaskich” i spoza środowiska naukowego autora recenzowanej pracy.
 3. Każda recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu pracy do publikacji lub o jej odrzuceniu.
 4. Każda recenzja winna by zakończona podpisem autora wraz z datą przekazania recenzji redakcji czasopisma.
 5. Każdy recenzent winien podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem (formularz jest przesyłany recenzentowi):
  • bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt)
  • relacje podległości zawodowej
  • bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji
 6. Nazwiska recenzentów będą publikowane na stronie papierowej i elektronicznej czasopisma.
 7. Recenzent winien poinformować redakcję o wszelkich przejawach nierzetelności naukowej w recenzowanym artykule, zwłaszcza łamanie i naruszanie zasad etyk obowiązujących w nauce.
 8. Zasady dotyczące recenzowania opracowane zostały w zgodzie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Recenzenci

TOMY XXVI–XXVIII/ 2018–2020

Kazimierz Baran
Tomasz Błaszczak
Teresa Chynczewska-Hennel
Arkadiusz Czwołek
Adam Cz. Dobroński
Małgorzata Dowlaszewicz
Marek Dutkiewicz
Daniel Grinberg
Piotr Guzowski
Jan Halberda
Eriks Jekabsons
Marek Kietliński
Jan Kofman
Rafał Kosiński
Piotr Kroll
Andrzej Lechowski

Karol Łopateck
Ewa Maj
Marcin Markiewicz
Elmantas Meilus
Dorota Michaluk
Jan Jerzy Milewski
Grzegorz Motyka
Mirosław Nagielski
Kamil Piskała
Radosław Poniat
Przemysław P. Romaniuk
Aleksander Srebrakowski
Jerzy Urwanowicz
Joanna Usakiewicz
Oksana Voytiuk
Marcin Zaremba

Dla autorów
 1. Informacje wstępne:
  1. Prosimy, aby dostarczony tekst był odpowiednio sformatowany:
   • czcionka – 12 (Times New Roman), interlinia – 1,5;
   • maksymalna długość tekstu (wraz z przypisami i spacjami): 40 000 znaków;
   • tytuł artykułu wyśrodkowany, czcionka 14 pkt. pogrubiona.
  2. Do tekstu należy dołączyć:
   • nr ORCID autora/autorów;
   • abstrakt (do 500 znaków);
   • streszczenie (do 1000 znaków);
   • słowa kluczowe (4-6);
   • bibliografię załącznikową;
   • informacje o autorze/autorach (250-300 znaków).
 2. Cytowanie źródeł:
  1. źródła cytujemy zwykłą czcionką w cudzysłowie, najlepiej w tłumaczeniu, w wyjątkowych przypadkach w oryginale, zaś w przypisach zawsze w oryginale;
  2. cytowanych fragmentów nie poprzedza się wielokropkiem;
  3. źródła zapisane cyrylicą podajemy w transliteracji, w przypisie dopuszczalne jest stosowanie alfabetu cyrylickiego (tablica transliteracyjna w załączeniu).
 3. Pisownia imion i nazwisk
  1.  Zalecamy podawanie oryginalnej formy imion i nazwisk, w wyjątkowych przypadkach (np. Waszyngton, Cyceron, Majmonides etc.) dopuszczalna jest wersja spolonizowana utrwalona polską tradycją;
  2. Imiona osób przytaczanych po raz pierwszy winny być podane w pełnym brzmieniu; w pozostałych przypadkach stosujemy inicjał imienia bądź tylko nazwisko. W przypisach podajemy wyłącznie inicjały imion i nazwisko, zawsze bez tytułów naukowych, zawodowych i rodowych.
 4. Pisownia dat i liczebników w tekście:
  1. miesiąc słownie, np. 15 lipca 1410 r.;
  2. okresy od – do, np. 5-15 kwietnia 1936 r.;
  3. daty wtrącone w nawiasie: miesiąc podajemy cyfrą rzymską, np. (15 VII 1410), nie podajemy skrótu: r.
 5. Pisownia dat i liczebników w przypisach:
  1. miesiąc liczbą rzymską, np. 5 III 1900 (nie dotyczy cytatów i fragmentów narracyjnych);
  2. w razie braku daty dziennej miesiąc zawsze słownie, np. w marcu 1825 r.
 6. Pisownia określeń „wiek”, „rok”:
  1. przed — rozwinięte, np. w wieku XV, w roku 1095,
  2. po – skrócone, np. w XV w., w 1095 r.
 7. Skróty:
  1. stosujemy ogólnie przyjęte np. itd., m.in., etc. i inne, a także z reguły: r. (rok) i w. (wiek),
  2. w określeniach typu „w drugiej połowie”, „lata osiemdziesiąte” nie używa się cyfr.
 8. Liczebniki:
  1. zapis cyfrowy z oddzieleniem rzędów wielkości, np. 1411, 2012, 18546,
  2. zapis cyfrowy z zastosowaniem skrótów: tys., mln, mld, np. 2tys., 5mln, 10mld,
 9. W przypisach stosuje się skróty takie jak w tekście oraz konwencjonalne skróty łacińskie: ibidem, idem, eadem, op. cit., passim. Można stosować też inne, przyjęte w historycznych opracowaniach specjalistycznych, jednak z objaśnieniem przy pierwszym zastosowaniu.
 10. Opis bibliograficzny:
  1. Czasopisma: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł tekstu (kursywą), tytuł czasopisma w cudzysłowie lub skrót tytułu (bez cudzysłowu), rocznik, rok wydania, numer lub zeszyt cyframi arabskimi, strony, np.: A. Konopacki, Heraldyka Tatarów w Wielkim Księstwie Litewskim na przestrzeni XVI-XIX wieku – wybrane aspekty, „Studia Podlaskie”, 14, 2004, s. 5-17.
  2. Serie wydawnicze: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł kursywą, miejsce i rok wydania, nazwa serii i numer tomu bez wyróżnienia (ale w tekście właściwym nazwy serii kursywą), strony na końcu. W wypadku prac zbiorowych po tytule przywoływanego tekstu następuje po przecinku — w: (bez nawiasów prostokątnych), tytuł opracowania zbiorowego pisany kursywą oraz inicjał imienia i nazwisko redaktora, np. J. Tyszkiewicz, Średniowieczne granice wytyczone wzdłuż rzek w Europie Środkowej, w: Z dziejów średniowiecznej Europy Środkowo–Wschodniej, red. idem, Warszawa 2007, Fasciculi Historici Novi, t. 6, s. 145–152.
  3. Teksty zamieszczone w wydawnictwach o charakterze wydawnictw zbiorowych traktujemy jak artykuły w czasopismach (tytuły wydawnictw w cudzysłowie), np. J. Staszewski, Elekcja 1697 roku, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Nauki Humanistyczno–Społeczne, z. 259, Historia, 28, 1993, s. 73–92. Jeśli książka ukazała się jako jeden tom (zeszyt) wydawnictwa ciągłego, to stosujemy następujący opis: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł kursywą, miejsce i rok wydania, tytuł wydawnictwa ciągłego w cudzysłowie, tomy, zeszyty i podobne informacje.
  4. Biogramy w Polskim Słowniku Biograficznym traktujemy jak artykuły w wydawnictwie seryjnym, np. M. Wagner, Szczuka Wacław, PSB, t. 47, Warszawa-Kraków 2011, s. 481-482.
  5. Tytuły dzieł obcych i miejsca ich wydania należy podawać w oryginale. Nazwę wydawcy podajemy dla pozycji książkowych opublikowanych od roku 1950.
  6. Stosujemy polskie określenia skrótowe: wyd., oprac., red. (nie pod red.).
 11. W wypadku korzystania z pracy tłumaczonej: należy podać język oryginału i datę wydania, z którego dokonano tłumaczenia.
 12. Opisy bibliograficzne wtrącone do tekstu lub wywodu w przypisie zamykamy w nawiasie okrągłym.
 13. Archiwalia i rękopisy: opis modernizujemy zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji wydawniczej dla średniowiecznych źródeł historycznych (Kraków 1925) oraz Instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku (Wrocław 1953).
 14. Opisy bibliograficzne starodruków nie są modernizowane; modernizujemy ortografię tekstów dziewiętnasto– i dwudziestowiecznych.
Historia pisma

„Studia Podlaskie” to rocznik naukowy założony w 1989 roku przez środowisko skupione wokół ówczesnego Instytutu Historii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Pismo ukazuje się nieprzerwanie od trzydziestu już lat. Od 1997 roku, po powstaniu w Białymstoku samodzielnej uczelni, periodyk był wydawany przez Instytut Historii (od 2010 roku: Instytut Historii i Nauk Politycznych) Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2019 roku, po kolejnych zmianach instytucjonalnych, pismo jest afiliowane przy Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB.

Założycielem i długoletnim redaktorem naczelnym „Studiów Podlaskich” był nieżyjący już prof. Michał Gnatowski. W latach 2011-2018 funkcję redaktora naczelnego pełnił prof. Józef Maroszek. Od października 2018 roku pracami redakcji kieruje prof. Grzegorz Zackiewicz.

„Studia Podlaskie” to pismo, w którym na przestrzeni lat publikowane były wyniki badań naukowych, przede wszystkim z dziedziny historii, ale też zakresu nauk politycznych, dotyczących szeroko pojętego pogranicza wschodniego Rzeczpospolitej w jej dawnych i obecnych granicach. Jakkolwiek artykuły dotyczące Podlasia zawsze były na łamach rocznika licznie reprezentowane, periodyk nigdy nie miał charakteru stricte regionalnego.

W „Studiach Podlaskich” publikowali i publikują badacze związani z wieloma różnymi ośrodkami naukowymi w Polsce i zagranicą (w tym ostatnim przypadku należy wymienić zwłaszcza historyków litewskich i białoruskich). Począwszy od 1989 roku na łamach „Studiów
Podlaskich” ukazało się wiele artykułów na temat pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego i dziedzictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego, wielokulturowego i wielowyznaniowego charakteru tego obszaru, czy szerzej: historii Europy Środkowo-Wschodniej.

Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku
Pl. Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok

Kontakt telefoniczny +(48) 85 745-74-44, tel/fax +(48) 85 745-74 43
e-mail: studiapodlaskie@uwb.edu.pl

Grzegorz Zackiewicz (redaktor naczelny), e-mail: g.zackiewicz@uwb.edu.pl
Monika Kozłowska-Szyc (sekretarz redakcji), e-mail: m.kozlowska-szyc@uwb.edu.pl

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono treści spełniających wskazane kryteria.