Sylwetka absolwenta: historia – stacjonarne 3-letnie studia I stopnia

Jesteś tutaj: Strona główna » Sylwetka absolwenta: historia – stacjonarne 3-letnie studia I stopnia

Sylwetka absolwenta: historia – stacjonarne 3-letnie studia I stopnia

Absolwent posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej; rozumie i umie analizować zjawiska i procesy historyczne; potrafi interpretować mechanizmy społeczne, polityczne, gospodarcze, kształtujące dzieje poszczególnych narodów i państw; rozumie i umie analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Umie posługiwać się językiem specjalistycznym w zakresie historii. Zna język obcy na poziomie B2. 

Absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach muzealnych, oświatowych, kulturalnych, archiwach, organach administracji państwowej, samorządu lokalnego, służbach mundurowych; jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. 

Absolwenci, którzy wybrali historię w ujęciu klasycznym w trakcie studiów realizują blok tematyczny Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego, i nabędą wiedzę nie tylko z zakresu warsztatu historyka, ale także archeologa, etnografa, konserwatora zabytków, dokumentalisty. Otrzymają przygotowanie do pracy w muzealnictwie, służbach konserwatorskich i ochrony zabytków, a także w administracji państwowej różnych szczebli – między innymi jako specjaliści od promocji regionu, kontaktów naukowych i współpracy ze służbami konserwatorskimi.

Blok tematyczny Archiwistyczny poszerzy zakres kompetencji realizowanych w na przedmiocie nauki pomocnicze historii. Poprzez uczestnictwo m.in. w takich zajęciach jak archiwoznawstwo, źródłoznawstwo historyczne, formy kancelaryjne, paleografia i neografia, edytorstwo źródeł czy opracowywanie i udostępnianie zasobu archiwalnegouzyskają przygotowanie do pracy  w archiwach i wydawnictwach.

Studenci, którzy wybiorą ścieżkę: historia wojskowości i służb mundurowych, oprócz bloku przedmiotów z  historii poszczególnych epok, będą realizować przedmioty z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa w ujęciu historycznym i współczesnym, na przykład: bronioznawstwo, munduroznawstwo, historia inżynierii wojskowej, propaganda wojenna, zarządzanie kryzysowe w dziejach, strategie bezpieczeństwa wybranych państw w XX i XXI w., ewolucja zagrożeń bezpieczeństwa w XX i XXI w.  Studenci kształcą się w zakresie dwóch języków obcych nowożytnych: zachodnioeuropejskiego i wschodnioeuropejskiego.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku historia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata historii.