Sylwetka absolwenta:historia -stacjonarne 2-letnie studia II stopnia

Jesteś tutaj: Strona główna » Sylwetka absolwenta:historia -stacjonarne 2-letnie studia II stopnia

Sylwetka absolwenta:historia -stacjonarne 2-letnie studia II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada gruntowną wiedzę umożliwiającą rozumienie i interpretację procesów historycznych. Dysponuje rozszerzonymi umiejętnościami i wiedzą w zakresie ogólnego wykształcenia humanistycznego. Jest przygotowany warsztatowo i merytorycznie do prowadzenia badań historycznych oraz popularyzowania tradycji i dziedzictwa kulturowego w środowiskach lokalnych. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe. Absolwent jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach doktoranckich.Absolwent po ukończeniu specjalizacji z Historii wojskowej uzyskuje specjalistyczną wiedzę w zakresu metodologii nauki historyczno-wojskowej oraz historii wojen i wojskowości, zna specyfikę i rolę armii oraz struktur paramilitarnych w przeszłości i we współczesnym świecie. Jest przygotowany do podjęcia służby w Wojsku Polskim, a także pracy w mediach, instytucjach samorządowych lub administracyjnych, placówkach badawczych i muzealnych zajmujących się tematyką historyczno-wojskową.Absolwent po ukończeniu specjalizacji z Kultury i społeczeństwa uzyskuje specjalistyczną wiedzę w zakresie różnych aspektów kultury europejskiej oraz funkcjonowania i rozwoju społeczeństwa, a szczególnie rodziny, w aspekcie historycznym, prawnym i obyczajowym. Posiada także umiejętności metodologiczne dotyczące analizy narracji historycznych.Absolwent jest przygotowany do podejmowania pracy w placówkach kultury, urzędach, mediach, muzeach, prasie, wydawnictwach oraz do samodzielnej pracy naukowej.Absolwent po ukończeniu specjalizacji Dziedzictwo kulturowe Europy Środkowo-Wschodniej: ochrona i promocja posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu zróżnicowania historycznego, społeczno-politycznego, kulturowego i etnicznego na obszarze Europy Wschodniej. Uzyskuje także wiedzę dotyczącą organizacji służb konserwatorskich, promocji oraz prawnych aspektów ochrony dóbr kultury. Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji samorządowej i krajowej, przedsiębiorstwach polskich działających na rynkach wschodnich (np. w branży turystycznej), w środkach masowego przekazu. Może także podejmować pracę w muzeach i służbach konserwatorskich. Uzyskane w trakcie kształcenia umiejętności, sprawności i wiedza pozwalają mu pełnić rolę animatora badań historycznych oraz popularyzatora tradycji i dziedzictwa kulturowego w środowiskach lokalnych.Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku historia uzyskuje tytuł zawodowy magistra historii.