dr hab. Urszula Anna Pawluczuk

Jesteś tutaj: Strona główna » Ludzie » Pracownicy » dr hab. Urszula Anna Pawluczuk

dr hab. Urszula Anna Pawluczuk

adiunkt

upraw@uwb.edu.pl

lokalizacja: budynek WHiSM, pokój 135

ORCID: 0000-0002-1419-4788

USOS

Informacje ogólne

magister – 1998, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu;

doktor – 2006, Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu w Białymstoku;

doktor habilitowany – 2018, Rada Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie;

Badania

Badania nad historią Europy Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Kościoła, relacji wyznaniowych, kulturowych i narodowych mieszkańców pogranicza. Dziedzictwo Kościoła prawosławnego, rozwój monastycyzmu wschodniego na ziemiach polskich i w krajach ościennych. Wschodnia tradycja chrześcijaństwa i jej wpływ na oblicze kulturowe mieszkańców państwa.

Najważniejsze publikacje
U. A. Pawluczuk, Życie monastyczne w II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007.

U. A. Pawluczuk, Ławra Poczajowska. Pod opieką Matki Bożej i św. Hioba, Wyd. Libra, Białystok 2013.

U. A. Pawluczuk, The religious situation in Grodno in the 17th century [w:] Das Bild Des Feindes, Konstruktion von Antagonismen und Kulturtransfer im Zeitalter der Turkenkriege, (Hg.) Echard Leuschner und Thomas Wunsch, Wyd. Bibliotheca Hertziana, Max-Planck-Institut fur Kunstgeschichte, der Ernst Pietsch-Stiftung, der Universitat Erfurt und der Universitat der Passau, Berlin 2013.

U. A. Pawluczuk, Życie monastyczne w zachodnich guberniach Imperium Rosyjskiego w latach 1795-1915, [w:] Klasztory mnisze na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początków XX wieku, pod red. J. Gwioździk, R. Witkowskiego, A. M. Wyrwy, Wydawnictwo Nauka i Innowacje,  Poznań 2014.

U. A. Pawluczuk, Wilno w okresie Soboru 1514 roku, [w:] Synody Cerkwi prawosławnej w I Rzeczypospolitej, pod red. Urszuli Pawluczuk i Marzanny Kuczyńskiej, Wyd. Fundacja ,,Oikonomos” Białystok 2014.

U. A. Pawluczuk, Osiemnastowieczne Wilno-miasto wielu religii i narodów, Wyd. Libra, Białystok 2015.

У. А. Павлучук, Православные монастыри на территории Великого Княжества Литовского в XVI веке как культурные и духовные центры, [w:] Славянская Библия в эпоху раннего книгопечатания к 510-летию создания Библейского сборника Матфея Десятого, Ответственный редактор А. А. Алексеев, Издательство Пушкинского Дома Санкт-Петербург 2017.

U. A. Pawluczuk, Wileński monaster Świętego Ducha w dziejach Kościoła prawosławnego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2019.

U. A. Pawluczuk, Magnateria w życiu religijnym Wilna w XVIII wieku [w:] Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, pod red. Ewy Dubas-Urwanowicz, Marty Kupczewskiej, Karola Łopateckiego i Jerzego Urwanowicza, Polskie Towarzystwo Historyczne,  Białystok 2019.

U. A. Pawluczuk, Tożsamość narodowa mnichów prawosławnych w II Rzeczypospolitej [w:] Konteksty regionalności. Badania inter – i transdyscyplinarne, pod red. A. Kopiczko, Z. Chojnowski, M. Jagłowski, A. Mironowicz, B. Radzicki i R. Żytyniec, Wydawnictwo Polska Akademia Nauk, Olsztyn 2019.

Dydaktyka

Tematyka seminariów dyplomowych:

  • Kościół wschodni w I Rzeczypospolitej i Wielkim Księstwie Litewskim
  • Monastycyzm wschodni w Europie Środkowo-Wschodniej
  • Mniejszości wyznaniowe i narodowe w II Rzeczypospolitej
  • Wielonarodowość i wielowyznaniowość w Wielkim Księstwie Litewskim
  • Dziedzictwo kulturowe cywilizacji bizantyjskiej w Europie Środkowo-Wschodniej