prof. dr hab. Wojciech Śleszyński

Jesteś tutaj: Strona główna » Ludzie » Pracownicy » prof. dr hab. Wojciech Śleszyński

prof. dr hab. Wojciech Śleszyński

prof. zw. UwB

w.sleszynski@uwb.edu.pl

lokalizacja: budynek WHiSM, pokój 137

ORCID: 0000-0001-9896-3195

USOS

Informacje ogólne

1996 – magister, Uniwersytet Warszawski, Filia w Białymstoku, Instytut Historii, historia.
2001 – doktor, Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Historii, historia.
2008 – doktor habilitowany, Polska Akademia Nauk, Instytut Studiów Politycznych, politologia.
2019 – tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych nadany przez Prezydenta RP.

Doświadczenie zawodowe:

Od 1997 r. – nauczyciel akademicki

2008 – 2019 – kierownik Zakładu Stosunków Politycznych UwB

Od 2019 – kierownik Katedry Studiów Wschodnich UwB

2005 – 2008 – wicedyrektor Instytutu Historii UwB

2008 – 2012 – dyrektor Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB

2012 – 2016 – dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB

2016-2020 – prorektor ds. kształcenia UwB

Od 2017 – dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru

Badania

Dzieje pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego w XX i XXI wieku; stosunki międzynarodowe; kwestia bezpieczeństwa; mniejszości narodowe; konflikty etniczne; relacje państwo-obywatel. Historia i współczesność Polaków i Polonii na Wschodzie. Wykorzystywanie i popularyzowanie materiałów archiwalnych przechowywanych w zbiorach na terenie Białorusi i Litwy. Losy obywateli polskich zesłanych i deportowanych na Sybir.

Najważniejsze publikacje

Historia w służbie polityki. Zmiany polityczne a konstruowanie przekazu historycznego na ziemiach białoruskich w XX i XXI wieku, Białystok 2018, s. 467.

Województwa kresowe II Rzeczypospolitej. Województwo poleskie, Kraków 2014, s. 335.

Bezpieczeństwo wewnętrzne w polityce państwa polskiego na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej, Warszawa 2007, s. 400.

Okupacja sowiecka na Białostocczyźnie w latach 1939-1941. Propaganda i indoktrynacja, Białystok 2001, s. 594.

Obóz odosobnienia w Berezie Kartuskiej 1934-1939, Białystok 2003, s. 151.

Together Yet Apart. Polish-Belarusian Relations 1990-2010, Białystok-Kraków 2012, s. 112.

Świat pogranicza. Stosunki społeczno-polityczne na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w XX i XXI wieku. Wykłady – część 1. II Rzeczypospolita 1919-1939, dwa pierwsze lata wojny (1939-1941), Białystok 2009, s. 216

Kresy Wschodnie czyli Białoruś Zachodnia. Historia, współczesność, pamięć, Łomianki 2013, s. 166.

Przyszli ze Wschodu. Okupacja sowiecka ziem wschodnich II Rzeczpospolitej (1939-1941), Białystok 2019, s.160

Życie na Kresach. Województwa wschodnie II Rzeczypospolitej (1919-1939), Białystok 2020, s. 186.

Dydaktyka

Historia Polski i powszechna XX wieku

Historia wybranych regionów Europy i świata w XX wieku

Międzynarodowe stosunki polityczne

Stosunki społeczno-polityczne na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim

Zajęcia terenowe

Seminarium magisterskie/licencjackie

Doktoranci:

Dr Anna Włodarczyk

Mgr Justyna Owłasiuk

Mgr Monika Szarejko

Mgr Izabella Maciejewska

Mgr Paweł Stanurski