dr Wojciech Walczak

Jesteś tutaj: Strona główna » Projekty » Ludzie » Pracownicy » dr Wojciech Walczak

dr Wojciech Walczak

Adiunkt

wwalczak@uwb.edu.pl

lokalizacja: budynek WHiSM, pokój 114
dyżur w semestrze zimowym: wtorek, 9.30-10.30

ORCID: 0000-0001-5456-9874

Academia

USOS

Informacje ogólne

Studia na kierunku historii ukończył w 2004 r. na Uniwersytecie w Białymstoku (seminarium dr hab. Albertyny Szczudłowskiej-Dembskiej). Doktorat obronił w 2011 r. („Unicka eparchia turowsko-pińska w XVII-XVIII w.”). Pracownik Instytutu Historii UwB od 2004 r., obecnie wchodzi w skład Katedry Stosunków Międzynarodowych i Historii Współczesnej (Zakład Stosunków Międzynarodowych).

Stypendysta w roku akademickim 2000/2001 Uniwersytetu Kairskiego. Za pracę naukową otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Brał udział w stażach naukowo-badawczych w Rzymie (Pontificio Istituto Orientale – stypendium Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale), Londynie (trzykrotne stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia), Wilnie (stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) i Sztokholmie (Riksarkivet). Odznaczony „Zasłużony dla Kultury Polskiej” w 2016 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Założyciel i Prezes Instytutu Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Białymstoku, członek Zarządu Głównego PTH a także redaktor naczelny wydawnictwa PTH.

Od 14 kwietnia 2021 r. pełni również funkcję stałego doradcy Komisji Łączności z Polakami za Granicą.

 

Badania

Obecnie prowadzi badania nad stosunkami pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą w okresie międzywojennym. Jest członkiem zespołu nuncjaturzystów przy Polskiej Akademii Umiejętności (nuncjatura abp. Francesco Marmaggiego).

Drugi obszar jego zainteresowań do dziedzictwo dawnej Rzeczypospolitej. Jest pomysłodawcą i głównym organizatorem największego w Polsce międzynarodowego kongresu naukowego poświęconemu badaniom nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej (Białystok 2009, Warszawa 2012, Białystok 2015, Rzeszów 2018), czego efektem jest 14-tomowa publikacja podsumowująca badania nad tym zagadnieniem (Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, red. K. Łopatecki, W. Walczak, t. 1-2: Białystok 2010; t. 3: Inflanty Polskie: Białystok 2012; tom 4-6: Białystok 2013; tom 7-10: Białystok 2015; red. W. Walczak, tom 11-14: Białystok 2020). Zajmuje się badaniami nad archiwaliami – polonikami poza granicami Polski. Dzięki pozyskanym środkom z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostało zdigitalizowanych ponad 800.000 kart/stron dokumentów-poloników znajdujących się poza granicami obecnej RP, częściowo udostępnionych w repcyfr.pl.

Zajmuje się także inwentaryzacją zabytków na Łotwie. Jest kierownikiem międzynarodowego projektu naukowego realizowanego ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Województwo inflanckie”.

Kierowane projekty grantowe:

„Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Województwo inflanckie” (NPRH) – projekt trwający.

Kolekcja archiwaliów „POLSKA” z Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu – opisanie,
digitalizacja i udostępnienie)
– NPRH, projekt zakończony.

Pozyskanie kopii cyfrowych i opisania archiwaliów z kolekcji Pawła Dobrochotowa z Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w St. Petersburgu (umowa z MKIDN 00649/11/DDK na 2011 r., umowa z MNiSW nr 909/DWB/P/2010 i nr 626/P-DUN/ZO/2011), projekty zakończone.

Elektroniczne repozytorium poloników znajdujących się poza granicami Kraju (umowa z MNiSW nr 153/P-DUN/2010), projekt zakończony.

POLONIKA w Watykanie – badania, kwerendy i digitalizacja (umowa z MNiSW nr 29/PDWB/2010), projekt zakończony.

Eparchia turowsko-pińska w XVII-XVIII w. (grant własny: umowa z MNiSW nr 3252/B/H03/2009/37), projekt zakończony.

Najważniejsze publikacje

Unicka eparchia turowsko-pińska w XVII-XVIII wieku. Struktura organizacyjna, Białystok 2012 (tłumaczenie: The Structure of the Uniate Turau‑Pinsk Eparchy in the 17th and 18th Centuries, trans. By Anna Artemiuk, Białystok 2013)

(współautorstwo z K. Łopatecki) The history of Branicki Palace until 1809. The influence of “Versailles of Podlasie” on the development of Białystok, Białystok 2015.

Il posto della diocesi di Turów e Piñsk nella struttura della Chiesa Uniate dei secc. XVI-XVII, „Orientalia Christiana Periodica” 79(2013), s. 401-428.(współautorstwo z K. Łopatecki) Mapy i plany Rzeczypospolitej XVII w., t. I i II, Warszawa 2011

Polonika ze zbiorów Petersburskiego Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu: Sekcja Zachodnioeuropejska: Zespół 11 (Dokumenty książąt Ostrogskich): kartony 477, 487, 488, Zespół 12 (Dokumenty archiwum rodowego Małachowskich): karton 478, Kolekcja 32 (Materiały dotyczące historii Polski XV-XIX w. Kodeksy): karton 657, 658, 659 nr 1-4, 660 opis 2, 3, oprac. W. Walczak, Białystok 2019.

Stan badań nad wielokuturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, red. Wojciech Walczak i Katarzyna Wiszowata-Walczak, tom 11, Białystok 2020, ss. 596.

Stan badań nad wielokuturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, red. Wojciech Walczak i Katarzyna Wiszowata-Walczak, tom 12, Białystok 2020, ss. 640.

Stan badań nad wielokuturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, red. Wojciech Walczak i Katarzyna Wiszowata-Walczak, tom 13, Białystok 2020, ss. 640.

Stan badań nad wielokuturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, red. Wojciech Walczak i Katarzyna Wiszowata-Walczak, tom 14, Białystok 2020, ss. 636.

Legazione e Ambasciata di Polonia presso il Regno d’Italia negli anni 1919–1940, Roma 2019.

Dydaktyka

+