Historia

Powstanie Instytutu Historii wiąże się z datą 15 lipca 1968 r. i powołaniem Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Wówczas na Wydziale Humanistycznym rozpoczął pracę Zakład Historii, którego pierwszym kierownikiem był prof. Andrzej Wyrobisz. Od 1975 r. Zakładem kierowała prof. Elżbieta Kaczyńska.

Pod koniec lat siedemdziesiątych przystąpiono do organizowania Instytutu Historii. 1 lutego 1980 r. Zakład przekształcono w Instytut Historii, a jego dyrektorem został prof. A. Wyrobisz.

W 1993 r. Instytut Historii uzyskał prawo nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Obecnie Instytut funkcjonuje w ramach Wydziału Historyczno-Socjogicznego.

studenci5W 2002 r. Instytut Historii został poddany ocenie przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną i na pięć lat uzyskał prawo do posługiwania się Certyfikatem Jakości Kształcenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

W Instytucie są realizowane różnorodne projekty badawcze, zwłaszcza z zakresu historii Europy Środkowo-Wschodniej. Zapewniamy kompetentną kadrę naukową związaną nie tylko z Białymstokiem, ale też Warszawą, Toruniem i Krakowem.

Studia w Instytucie Historii Uniwersytetu w Białymstoku pozwalają zetknąć się z humanistyką w jej współczesnej postaci. Dobrze przygotowują do życia zawodowego. Dają wykształcenie humanistyczne na dobrym poziomie. Umożliwia to naszym absolwentom sprostać wymaganiom stawianym przez rynek pracy, a także ułatwia im przystosowanie się do zróżnicowanych oczekiwań pracodawców. Ogólnohumanistyczne przygotowanie absolwentów to czynnik pozwalający elastycznie reagować na zmiany, jakie kryje kariera zawodowa. Nasi absolwenci dobrze radzą sobie w szkołach, instytucjach upowszechniania kultury, mass mediach, urzędach administracji rządowej i samorządowej itp.

27 października 2010 roku – zmiana nazwy z Instytutu Historii na Instytut Historii i Nauk Politycznych.