Misja i strategia rozwoju

Jesteś tutaj: Strona główna » Wydział » O Wydziale » Misja i strategia rozwoju

Misja i strategia rozwoju

Misja

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych w swej działalności nawiązuje do historycznych tradycji europejskiego uniwersytetu, obejmujących zasadę jedności kształcenia i nauki, swobodę dyskusji, a także przywiązanie do odpowiedzialnej i krytycznej refleksji nad życiem człowieka i społeczeństwa.

Dbając o wysoki poziom prowadzonego kształcenia, Wydział przyczynia się do społecznego i ekonomicznego rozwoju wschodniej części Polski, zapewniając szeroki dostęp do wykształcenia wyższego. Prowadzi dostosowane do potrzeb i możliwości regionu kierunki studiów, których treści dydaktyczne uwzględniają zróżnicowanie narodowościowe, etniczne i wyznaniowe Podlasia. Kształci odpowiedzialnych, krytycznie myślących obywateli Polski i Unii Europejskiej, świadomych wyzwań współczesnego świata, wyposażonych w szeroką wiedzę humanistyczną i kompetencje komunikacyjne.

Usytuowanie Uniwersytetu w Białymstoku na północno-wschodnim pograniczu Polski, czyni Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych naturalnym ośrodkiem badań nad Europą Wschodnią i partnerem współpracy z ulokowanymi tam instytucjami naukowymi, edukacyjnymi i kulturalnymi. Jednocześnie, dzięki zachowywaniu światowych standardów naukowych, Wydział upowszechnia wyniki badań nad Europą Wschodnią na Zachodzie, działając w ten sposób na rzecz ich zbliżenia.

Działalność Wydziału, uwzględniająca potrzeby otoczenia społecznego, prowadzi do zacieśnienia kontaktów między światem uniwersyteckim i pozauniwersyteckim, co sprzyja upowszechnianiu nauki, a także akademickich wartości, w szczególności zrozumienia i szacunku dla roli tożsamości historyczno-kulturowej.

Strategia

I. Nauka

Zadaniem Wydziału jest organizacja i wsparcie badań z zakresu historii i pokrewnych nauk humanistycznych i społecznych, prowadzonych przez jego pracowników i doktorantów. Badania takie muszą charakteryzować się jak najwyższym poziomem naukowym, być prowadzone zgodnie z wymogami metodologicznymi obowiązującymi w ramach dyscypliny, etycznie i społecznie odpowiedzialnie. Wyniki badań winny być prezentowane w sposób pozwalający na ich dobrą widoczność w międzynarodowym obiegu naukowym. Dodatkowo, znaczenie ma też ich popularyzacja w otoczeniu społecznym Wydziału.

1. Wskaźnikami jakości badań są:

 • publikowanie wyników badań w jak najlepszych czasopismach i wydawnictwach korzystających z systemu recenzji zewnętrznych (np. double-blind review) i z wykorzystaniem innych rozwiązań zapewniających jak najwyższy poziom merytoryczny publikacji;
 • cytowania w powszechnie uznanych bazach bibliometrycznych;
 • granty badawcze przyznawane przez instytucje powołane w celu finansowania nauki;
 • nagrody i wyróżnienia przyznawane przez instytucje i organizacje naukowe;
 • oceny otrzymywane w ramach procedur parametryzacyjnych.

2. Zapewnieniu jakości badań służyć mają następujące działania:

a) Wspieranie aktywności naukowej pracowników i doktorantów:

 • Preferencyjne finansowanie badań o najwyższej jakości.
 • Pomoc w organizacji konferencji, seminariów naukowych, szkół letnich oraz innych form wymiany wiedzy.
 • Zachęcanie pracowników do poszerzania kompetencji zawodowych, wsparcie udziału w odpowiednich kursach i organizowanie ich.
 • Promowanie organizacji zespołów badawczych, ich preferowanie w kontekście polityki kadrowej i finansowania.
 • Współpraca z władzami Biblioteki Uniwersyteckiej w zapewnianiu dostępu do jak najszerszego zasobu literatury naukowej.
 • Podkreślanie dominującego znaczenia jakości badań w systemie sprawozdawczości i oceny naukowej pracowników.

b) Pomoc w publikowaniu wyników badań:

 • Upowszechnianie wiedzy o zasadach działania rynku publikacji naukowych.
 • Finansowe i organizacyjne wsparcie wydawania wybranych publikacji.
 • Dbanie o wysoki poziom naukowy czasopism i wydawnictw powiązanych z Wydziałem.
 • Wspieranie inicjatyw związanych z Open Access.

c) Promowanie mobilności i umiędzynarodowienia:

 • Zachęcanie pracowników do aktywności międzynarodowej, w tym zwłaszcza udziału w stażach naukowych i ważnych konferencjach.
 • Nawiązywanie współpracy z zagranicznymi jednostkami naukowymi.
 • Zapraszanie osób związanych z innymi krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi na staże naukowe i wykłady.

d) Wspieranie starań o pozyskiwanie projektów grantowych z instytucji zewnętrznych:

 • Upowszechnianie wśród pracowników i doktorantów wiedzy na temat zasad funkcjonowania systemu grantowego.
 • Stworzenie systemu konsultacji wniosków grantowych.
 • Pomoc osobom realizującym już granty w organizacji pracy naukowej i dydaktycznej.
 • Uwzględnianie grantów w ocenie działalności naukowej pracowników naukowych i jednostek organizacyjnych.
 • Oczekiwanie od doktorantów składania grantów i wspieranie ich w takich działaniach.

II. Kształcenie

Zadaniem Wydziału jest prowadzenie dydaktyki w najwyższym poziomie akademickim, przygotowanie studentów do funkcjonowania na rynku pracy oraz ukształtowanie w nich postaw obywatelskich i szacunku dla dziedzictwa kulturowego. W kształceniu na każdym poziomie studiów musi być widoczny związek między dydaktyką i działalnością naukową.

1. Wskaźnikami jakości kształcenia są:

 • efekty uczenia się oraz aktywności naukowej i społecznej studentów;
 • wyniki ankiet przeprowadzanych wśród studentów;
 • opinie uzyskiwane od pracodawców zatrudniających absolwentów i innych interesariuszy zewnętrznych;
 • oceny uzyskiwane przez Wydział w procesie akredytacji.

2. Realizacji celów związanych z jakością kształcenia służyć mają działania:

a) zapewnienie najwyższego poziomu edukacji.

 • Jak najlepsze powiązanie zajęć z kompetencjami naukowymi pracowników.
 • Dostosowanie programów studiów do zmian zachodzących w metodologii i technikach badawczych nauk humanistycznych i społecznych.
 • Włączanie studentów do działań badawczych prowadzonych w ramach kół naukowych, katedr i projektów grantowych.
 • Poszerzanie oferty dydaktycznej o wykłady gości zewnętrznych, otwarte seminaria naukowe, kursy, szkoły letnie i workshopy.
 • Zachęcanie studentów do udziału w projektach wymiany międzynarodowej, organizacja zajęć w językach obcych, w tym zwłaszcza skierowanych do grup składających się ze studentów krajowych i zagranicznych.
 • Zapewnienie studentom szerokiego dostępu do najnowszej literatury międzynarodowej i oczekiwanie jej znajomości w ramach prowadzonych zajęć i podczas przygotowywania prac dyplomowych.
 • Utrzymanie w procesie dydaktycznym znaczenia prac zaliczeniowych, rocznych i dyplomowych przygotowywanych samodzielnie lub zespołowo przez studentów, nacisk na ich oryginalność i stosowanie nowoczesnych metod badawczych.
 • Wspieranie studentów w publikowaniu wyników prac badawczych.
 • Systematyczny nadzór nad jakością zajęć prowadzony przez władze Wydziału i szefów Katedr.

b) Przygotowanie studentów do wyzwań rynku pracy.

 • Pełniejsze uwzględnianie w ofercie edukacyjnej oczekiwań przyszłych pracodawców.
 • Organizacja praktyk zawodowych i wyjazdów studyjnych.
 • Włączanie do oferty dydaktycznej spotkań z osobami powiązanymi z instytucjami zatrudniającymi absolwentów kierunków studiów prowadzonych na Wydziale.
 • Uwzględnianie w programach studiów i sylabusach poszczególnych zajęć praktycznych aspektów  
 • wiedzy i umiejętności zdobywanych przez studentów.

III. Pozostałe działania Wydziału

1. Popularyzacja wiedzy naukowej.

 • Zachęcanie pracowników do prezentowania wyników badań w postaci publikacji popularnonaukowych i wystąpień skierowanych do szerokiego grona odbiorców.
 • Organizacja przez Wydział wykładów popularnonaukowych.
 • Prowadzenie na Wydziale listy ekspertów i ułatwianie kontaktu między takimi ekspertami a przedstawicielami mediów, urzędów i organizacji społecznych.
 • Organizacja i wsparcie konkursów wiedzy i innych inicjatyw skierowanych do szerokiego grona odbiorców (np. Festiwal Nauki, Olimpiada Historyczna, Noc Muzeów).

2. Wsparcie działalności naukowej i dydaktycznej.

 • Opracowanie przejrzystego sposobu podziału środków na badania naukowe.
 • Dążenie do upraszczania procedur administracyjnych.
 • Dostosowanie sprawozdawczości do rzeczywistych potrzeb administracyjnych.
 • Uwzględnienie w organizacji procesu dydaktycznego potrzeb studentów i pracowników naukowych.
 • Utrzymanie kanałów szybkiej wymiany informacji między administracją, studentami i pracownikami naukowymi.