Doktoraty

Recenzje i streszczenia 2021

Recenzje i streszczenia 2022

Otwarte przewody doktorskie

Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie Historia nadany przez Radę Naukową Instytutu Historii i Nauk Politycznych (1997-2021)

Rok 2020

 • Justyna Owłasiuk, Życie codzienne białoruskiej społeczności wiejskiej na pograniczu polsko-białoruskim w latach 1956–1991 w świetle historii mówionej
  Promotor: prof. dr hab. Wojciech Śleszyński [praca wyróżniona]
 • Łukasz Radulski, Podlaska Brygada Kawalerii. Struktura, życie garnizonowe, udział w działaniach wojennych 1939 r.
  Promotor: dr hab. Adam Dobroński, prof. UwB
 • Arkadiusz Przemysław Urbaniec, Administracja cywilna i wojskowa bizantyńskiej prefektury praetorio Afryki w latach 533–698
  Promotor:  dr hab. Rafał Kosiński, prof. UwB
 • Agnieszka Michalczuk, Rzeczypospolita XVII wieku w relacjach Francuzów: państwo – społeczeństwo – kultura
  Promotor: dr hab. Mariusz Drozdowski
 • Vadzim Pauliuchuk, Emigracja z województwa poleskiego w latach 1921–1939
  Promotor: prof. dr hab. Halina Parafianowicz
 • Przemysław Sianko, Granica mazowiecko-litewska do 1569 roku. Kształtowanie się, rola społeczna
  Promotor: prof. dr hab. Jan Tęgowski

Rok 2019

 • Tatsiana Kasataya, Евангельские христиане–баптисты в Белорусской ССР в 1944–1985 гг.: условия существования и деятельность
  (Ewangeliczni chrześcijanie-baptyści w Białoruskiej SRR w latach 1944–1985: warunki istnienia i działalność)
  Promotor: dr hab. Aliaksandr Smalianchuk, prof. UW
 • Waldemar Gliński, Stosunki polsko-radzieckie w latach 1989–1991Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz
 • Mariusz J. Puchacz, Stosunki amerykańsko-japońskie 1885–1924. Rola i miejsce imigracji
  Promotor: prof. dr hab. Halina Parafianowicz
 • Urszula Sokołowska, Role społeczne kobiet w świetle periodyku „Kobieta i Życie” na tle rzeczywistości Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w latach 1970–1989
  Promotor: dr hab.  Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB
 • Mirosław Reczko, Relacje polsko-żydowskie w rejonie Ciechanowca w czasie II wojny światowej
  Promotor: dr hab. Adam Czesław Dobroński, prof. UwB
 • Taras Szumejko, „Słowo o prawie i łasce” Iłariona Kijowskiego jako traktat polemiczny. Studium źródłoznawcze
  Promotor: dr hab. Dariusz Dąbrowski, prof. UKW

Rok 2018

 • Piotr Popławski, Działania operacyjne niemieckiej 3. Armii w kampanii polskiej 1939 r.
  Promotor: dr hab. Krzysztof Filipow, prof. UwB
  [Rozprawa wyróżniona uchwałą Rady Naukowej IHiNP]
 • Jarosław Stankiewicz, „Беларускаягазета” i jej miejsce w polityce propagandowej niemieckich władz okupacyjnych na Białorusi (1941-1944)
  Promotor: prof. dr. hab. Antoni Mironowicz
 • Bogusław Kosel, Wojsko w krajobrazie społecznym Litwy 1918–1956
  Promotor: dr hab. Krzysztof Buchowski, prof. UwB
 • Anita Klecha, Zofia Olelkiewiczówna – ostatnia z księżniczek słuckich. Mity i rzeczywistość
  Promotor: prof. dr. hab. Antoni Mironowicz
 • Siarhiej Abłamiejka, Пал і тыка савецк іх ула д аў у а д носінах даСтарога гораду ў Менску ў 1920–1956 гадах
  (Polityka władz radzieckich wobec Starówki Mińska w latach 1920–1956)

  Promotor: dr. hab. Jerzy Garbiński, prof. UMSC
 • Stanisław Romanowski, Cerkiew prawosławna na terenie powiatu Biała Podlaska w latach 1918–1939
  Promotor: prof. dr. hab. Antoni Mironowicz
 • Piotr Łozowski, Rodzina w przestrzeni gospodarczej Starej i Nowej Warszawy w XV i początkach XVI wieku
  Promotor: prof. dr hab. Cezary Kuklo
  Promotor pomocniczy: dr Piotr Guzowski
  [Rozprawa wyróżniona uchwałą Rady Naukowej IHiNP]
 • Magdalena Lewonowska, Ochrona zdrowia na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczpospolitej
  Promotor: dr hab. Krzysztof Buchowski, prof. UwB
  [Rozprawa wyróżniona uchwałą Rady Naukowej IHiNP]
 • Jarosław Kozikowski, Władza a społeczeństwo. Formowanie systemu komunistycznego w województwie białostockim w latach 1944-1948
  Promotor: dr hab. Artur Pasko, prof. UwB

Rok 2017


Rok 2016


Rok 2015

 • Olena Babakova, Janusz Ostrogski (ok. 1554–1620) i jego rola w procesie politycznej, kulturowej, religijnej integracji elit ukraińskich w I Rzeczypospolitej
  Promotor: prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel
  [Rozprawa wyróżniona uchwałą Rady Naukowej IHiNP]

Rok 2014


Rok 2013


Rok 2012

 • Marek Kietliński, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” na Białostocczyźnie w latach 1980–1989
  Promotor: dr hab. Hanna Konopka
 • Jacek Brzozowski, Między Bydgoszczą a Lwowem. Zygmunt I a szlachta koronna w latach 1520–1540
  Promotor: dr hab. Ewa Dubas–Urwanowicz, prof. UwB
 • Michał Laszczkowski, Korporacja Akademicka Walecja
  Promotor: dr hab. Adam Dobroński, prof. UwB
 • Radosław Poniat, Służba domowa w miastach na ziemiach polskich od połowy XVIII do końca XIX wieku
  Promotor: prof. dr hab. Cezary Kuklo
  [Rozprawa wyróżniona uchwałą Rady Naukowej IHiNP]
 • Aneta Średzińska, Miasta prywatne ziemi drohickiej i mielnickiej do końca XVIII wieku
  Promotor: dr hab. Józef Maroszek, prof. UwB

Rok 2011


Rok 2010

 • Tomasz Jaszczołt, Szlachta ziemi drohickiej w XV i początkach XVI wieku. Zagadnienia społeczne, gospodarcze i genealogiczne
  Promotor: prof. dr hab. Jan Tęgowski
 • Macin Zwolski, Więzienie w Białymstoku w latach 1944–1956 (studium historyczno-socjologiczne)
  Promotor: dr hab. Adam Dobroński, prof. UwB

Rok 2009


Rok 2008

 • Urszula Kraśnicka-Zajdler, Biskup-tułacz arcybiskup Józef Feliks Gawlina (1892–1964)
  Promotor: dr hab. Krzysztof Filipow, prof. UwB
 • Sylwia Kuźma-Markowska, Ruch kontroli urodzeń w Stanach Zjednoczonych na przykładzie stanu Illinois (1923–1941)
  Promotor: prof. dr hab. Halina Parafianowicz
 • Andrzej Smolarczyk, Szkolnictwo i oświata województwie poleskim w latach 1918–1939
  Promotor: dr hab. Zofia Tomczonek, prof. PB
 • Andrei Zamoiski, Transformation of small towns (shtetls) of Soviet Belarus (1921–1932)
  Promotor: dr hab. Daniel Grinberg, prof. UwB

Rok 2007


Rok 2006

 • Urszula Pawluczuk, Życie monastyczne Kościoła prawosławnego w II Rzeczypospolitej
  Promotor: prof. dr hab. Antoni Mironowicz
 • Bogusława Szczerbińska, Ziemiaństwo w guberni łomżyńskiej na przełomie XIX i XX wieku
  Promotor: dr hab. Adam Dobroński, prof.UwB

Rok 2005

 • Marek Czarniawski, Powstanie i historyczna trwałość legendy Sławoja Felicjana Składkowskiego (1885–1962)
  Promotor: dr hab. Adam Dobroński, prof. UwB
 • Jerzy Kijowski, Historia najnowsza Ostrołęki na tle dziejów regionu kurpiowskiego
  Promotor: dr hab. Adam Dobroński, prof. UwB
 • Jan Mirończuk, Polityka Państwa wobec Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w Polsce (1947–1989)
  Promotor: dr hab. Hanna Konopka
 • Piotr Niewęgłowski, Wychowanie fizyczne i sport w Wojskowej Akademii Technicznej w latach 1951–2003
  Promotor: prof. dr hab. Czesław Grzelak
 • Sebastian Rejak, Understanding of the Holocaust among the Jews of Poland and America: A Study in Social Concepts and Attitudes
  Promotor: dr hab. Daniel Grinberg, prof. UwB
 • Janusz Sternicki, Tradycja powstańcza a wizja niepodległości w polskiej myśli historyczno-politycznej (1864–1918)
  Promotor: dr hab. Marian Leczyk
 • Jacek Szczepański, Wojska balonowe w Polsce 1919–1939. Aspekty militarne i propagandowe
  Promotor: dr hab. Adam Dobroński, prof. UwB

Rok 2004

 • Maciej Ambrosiewicz, Ochrona dziedzictwa historycznego Kanału Augustowskiego
  Promotor: dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK
 • Elżbieta Bagińska, Polityka wyznaniowa Radziwiłłów birżańskich na Podlasiu w XVII wieku
  Promotor: dr hab. Henryk Ruciński
 • Krzysztof Boroda, Społeczność studencka Uniwersytetu Krakowskiego w latach 1400–1509
  Promotor: prof. dr hab. Hanna Zaremska
 • Adam Drążek, Stronnictwo Demokratyczne w województwie białostockim w latach 1945-1989. Organizacja i działanie
  Promotor: dr hab. Hanna Konopka
 • Grzegorz Ryżewski, Dobra Chreptowiczów w Wielkim Księstwie Litewskim w XV–XX wieku
  Promotor: dr hab. Józef Maroszek, prof. UwB
 • Tomasz Wesołowski, Polska szkoła fortyfikacyjna okresu międzywojennego na tle głównych europejskich systemów umocnień stałych
  Promotor: dr hab. Adam Dobroński, prof. UwB

Rok 2003

 • Przemysław Borowik, Jurydyki miasta Grodna w XV–XVIII wieku
  Promotor: dr hab. Józef Maroszek, prof. UwB).
 • Marek Góryński, Funkcjonowanie granicy polsko-niemieckiej na odcinku Prus Wschodnich w latach 1928–1939
  Promotor: dr hab. Adam Dobroński, prof. UwB
 • Marzena Liedke, Wpływ wyznań reformowanych na ruską magnaterię i szlachtę Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI i pierwszej połowie XVII wieku (do końca panowania Zygmunta III)
  Promotor: prof. dr hab. Stanisław Aleksandrowicz

Rok 2002


Rok 2001

 • Małgorzata Dajnowicz, Drobna szlachta Ziemi Łomżyńskiej na przełomie XIX i XX wieku
  Promotor: dr hab. Adam Dobroński, prof. UwB
 • Artur Pasko, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Białymstoku w latach 1948–1956. Organizacja i główne kierunki działania
  Promotor: dr hab. Hanna Konopka
 • Wojciech Śleszyński, Propaganda i indoktrynacja władz sowieckich na Białostocczyźnie w latach 1939–1941
  Promotor: prof. dr hab. Barbara Stępniewska-Holzer

Rok 2000

 • Edyta Bezubik, Sprawy małżeńskie przed sądami kościelnymi w Polsce XVII wieku
  Promotor: prof. dr hab. Andrzej Wyczański
 • Alfons Bobowik, Szkolnictwo na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej 1918–1939
  Promotor: prof.dr hab. Michał Gnatowski).
 • Robert Kempa, Wojska powietrzno–desantowe 1914–1939. Geneza, narodziny, organizacja
  Promotor: dr hab. Adam Dobroński, prof. UwB
 • Iwona Kulesza, Rozwody w polskich rodzinach magnackich w XVI–XVIII wieku
  Promotor: dr hab. Adam Manikowski, prof. UwB
 • Adam Miodowski, Akcja polityczna ugrupowań demokratycznych w sprawie polskiego wojska w Rosji w latach 1917–1918
  Promotor: dr hab. Adam Dobroński, prof. UwB
 • Małgorzata Moroz, Krynica i jej środowisko. Białoruska chrześcijańska demokracja w Polsce w latach 1918–1939
  Promotor: prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski
 • Radosław Waleszczak, Przasnysz i powiat przasnyski w latach 1866–1939
  Promotor: dr hab. Adam Dobroński, prof. UwB).

Rok 1999

 • Krzysztof Buchowski, Polacy w niepodległym państwie litewskim 1918-1940
  Promotor: prof. dr hab. Piotr Łossowski
 • Leszek Jasielczuk, Dzieje majętności klasztornej ojców dominikanów w Klimówce
  Promotor: prof. dr hab. Andrzej Wyczański
 • Joanna Sadowska, Jędrzejowiczowska reforma oświaty w latach 1932–1933
  Promotor: prof. dr hab. Andrzej Garlicki

Rok 1997

 • Adrian Konopka, Służba zdrowia polskich formacji wojskowych w Rosji (1914–1920)
  Promotor: dr hab. Michał Gnatowski
 • Iwona Helena Pugacewicz, Przemoc i bezpieczeństwo publiczne w województwie Łęczyckim (XVII–XVIII w.)
  (La violence et la securitépubliquedans la voievodie de Łęczyca: XVIIe–XVIIIe siécle)

  Promotor: prof. dr hab. Antoni Mączak