Centrum Badań nad Obszarem Poradzieckim

Jesteś tutaj: Strona główna » Wydział » Struktura » Centrum Badań nad Obszarem Poradzieckim
Centrum Badań nad Obszarem Poradzieckim
O nas

Badania wschodnie na Uniwersytecie w Białymstoku mają długoletnią historię, udokumentowaną znaczącym dorobkiem. Już od początku lat 90. XX wieku naukowcy z Naszej jednostki wydają liczne publikacje wschodoznawcze, eksplorują archiwa w państwach poradzieckich, organizują cykle konferencji, poświęconych historii i bieżącej polityce obszaru poradzieckiego. Aby podtrzymać te wieloletnie tradycje, ale i otworzyć nowe perspektywy badawcze, w 2021 roku na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku powołano nową jednostkę organizacyjną – Centrum Badań nad Obszarem Poradzieckim.

Zadania Centrum obejmują aktywności zarówno w wymiarze naukowo- badawczym, jak i popularyzatorskim. W ich ramach prowadzone są szeroko rozumiane badania nad historią i polityką wewnętrzną państw poradzieckich oraz stosunkami międzynarodowymi w tym regionie, organizowane konferencje i seminaria naukowe, realizowane są liczne, krajowe i zagraniczne wyjazdy oraz staże naukowe. Podejmowane są również działania w zakresie dokumentacji dotychczasowego dorobku członków Centrum oraz popularyzacji wyników ich badań.

Zespół
Partnerzy

Centrum powołano w 2021 r. decyzją Dziekana Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, aby budować sieć współpracy z ośrodkami badawczo- analitycznymi.

Partnerzy Centrum

Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Muzeum Pamięci Sybiru

Dokumenty
Publikacje

Prof. dr hab. Mironowicz Eugeniusz  

Polityka zagraniczna Białorusi 1990-2010, Białystok 2011.

Polityka zagraniczna Ukrainy 1990-2010, Białystok 2012.

Wojna wszystkich ze wszystkimi. Białoruś 1941-1944, Kraków 2015.

Rosyjsko-amerykańska rywalizacja o wpływy na Południowym Kaukazie, „Studia Polityczne”, 2018, t. 46, nr 1.

Azja Centralna – rola regionu w geopolityce rosyjskiej, „Studia Politologiczne”, 2019, nr 53.

Sowiecka propaganda gazetowa na okupowanej przez Niemców Białorusi 1941-1944, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, 2020, t. LV, z. 1.

dr hab. Sadowska Joanna, prof. UwB

Rozkład systemu komunistycznego a nieformalne relacje obywateli Polski i ZSRR Zarys problematyki [w:] Dezintegracja i upadek ZSRR w perspektywie ćwierćwiecza, red. E. Lesiewicz, P. Stachowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2019, s. 151-163.

Rzeczywistość polsko-radzieckich bezpośrednich kontaktów transgranicznych w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych  XX w., w: Granice i pogranicza, red. P. Guzowski, M. Liedke, W. Walczak, Polskie Towarzystwo Historyczne, Białystok 2019, s. 317-339.

Fenomen „Telewizyjnej Listy Przebojów”: grodzieńscy fani polskiej muzyki, „Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2018,  z. 2, s. 77-93.

Polacy i język polski w Republice Buriacja, [w:] Język polski jako nośnik tożsamości, red. Magdalena Lachowicz i Karolina Polasik-Wrzosek, Poznań: Instytut Wschodni UAM, 2017, s. 47-61.

Dziedzictwo komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, pod red. J. Sadowskiej, Białystok 2008, ss. 369.

prof. dr hab. Śleszyński Wojciech

Historia w służbie polityki. Zmiany polityczne a konstruowanie przekazu historycznego na ziemiach białoruskich w XX i XXI wiekuBiałystok 2018, ss. 467.

Województwa kresowe II Rzeczypospolitej. Województwo poleskie, Kraków 2014, ss. 335.

Bezpieczeństwo wewnętrzne w polityce państwa polskiego na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej, Warszawa 2007, s. 400.

Okupacja sowiecka na Białostocczyźnie w latach 1939-1941. Propaganda i indoktrynacja, Białystok 2001, ss. 594.

Kresy Wschodnie czyli Białoruś Zachodnia. Historia, współczesność, pamięć, Łomianki 2013, ss. 166.

Przyszli ze Wschodu. Okupacja sowiecka ziem wschodnich II Rzeczpospolitej (1939-1941), Białystok 2019, ss.160

Życie na Kresach. Województwa wschodnie II Rzeczypospolitej (1919-1939), Białystok 2020, ss. 186.

dr hab. Voytyuk Oksana, prof. UwB 

Tatarzy Krymscy. Sytuacja narodu w warunkach zmieniających się państwowości, Wydawnictwo: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Białystok 2018, 527 s. (ISBN 978-83-64103-23-0).

Rozwój procesów separatystycznych w Ukrainie w latach 1991-2014 oraz ich konsekwencje [w:] Współczesne regionalizmy i separatyzmy polityczne i kulturowe w Europie Środkowej i Wschodniej, red. D. Miszewski, G. Wnętrzak, F. Dąbrowski, Akademia Sztuki Wojennej 2020.  s. 40-426.

Internal Migrations from Crimea and Donbass after 2014 as Conflict-Triggering Factors in the Regions of Ukraine, Athenaeum, “Polish political science Studies”, vol. 67(3)/2020, pp. 154–173.

The gas sector of Ukraine: past and future, “Wschodnioznawstwo” nr 4, 2020, s. 207-232.

Energy blockade of Donbass and its consequences for Ukraine, “Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal”22(4)2019, s. 97-114.

Stereotypes Related to Internally Displaced Persons from Donbass in Ukrainian Society,Przegląd politologiczny, 3/2019, pp. 93-105. DOI : 10.14746/pp.2019.24.3.8

Koncepcja Międzymorza we współczesnej myśli politycznej Ukrainy, „Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich” 2019, nr 10, s. 129-150.

Problem języka ukraińskiego na Ukrainie na tle aneksji Krymuiwojnyw Donbasie, „Sprawy narodowościowe” 51/2019. DOI: https://doi.org/10.11649/sn.1857.

Kilka uwag na temat świadomości narodowej mieszkańców Donbasu, w: Ukraina. Czas przemian po rewolucji godności, red. A. Furier, Poznań 2017, s. 233-273.

Deportacja Tatarów Krymskich w 1944 roku oraz jej skutki, „Białostockie Teki Historyczne” 2016, T. 14 s. 145-158.

Działania krymskotatarskiego ruchu narodowowyzwoleńczego w warunkach aneksji Krymu (na przykładzie blokady półwyspu),Sprawy Narodowościowe” 2016, nr 48, s.209-228.

Sektor naftowy Ukrainy: historia i przyszłość, „Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal” 2015, T. 18, nr 2, s. 129-146.

Rosyjsko-ukraińskie porozumienia w Charkowie oraz ich konsekwencje dla bezpieczeństwa narodowego Ukrainy,„Przegląd Naukowy Disputatio”, Tom XII, Nr 1-2/2011, s. 178-195.

Відродження кримськотатарської мови та культури в Криму після 1991 року, „Studia Wschodniosłowiańskie” 2015, T. 15 s. 617-635.

.

 

dr hab. Zackiewicz Grzegorz, prof. UwB

Polska myśl polityczna wobec systemu radzieckiego 1918-1939, wyd. Arcana, Kraków 2004.

Opinie i wyobrażenia na temat Rosji w polskich drukach ulotnych z lat pierwszej wojny światowej, [w:] Druki ulotne w procesie komunikacji społecznej w XIX wieku (do 1918 roku), red. M. Karpińska, Warszawa 2018, s. 145-159.

Polish political elites on events in Russia in the first months after the Novemeber 1917 Bolshevik coup d’état, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2018, t. LIII (3), s. 89-109. https://apcz.umk.pl/SDR/article/view/SDR.2018.3.04

Plotki i pogłoski na temat bolszewików krążące na ziemiach polskich w latach 1917–1918, „Przegląd Historyczny” 2021, z. 1, s. 29-43 http://przegladhistoryczny.pl/sites/ph.ihuw.pl/files/ph/ph_1_2021_zackiewicz.pdf

Projekty
Aktywność medialna

3 grudnia 2021r. Pani dr Justyna Olędzka wzięła udział w prezentacji raportu “Granica dyktatora. Polska i Białoruś wobec kryzysu granicznego” przez Grupę Analityczną Studium Europy Wschodniej UW, której jest członkiem. Prezentacja raportu dostępna pod linkiem.

8 marca 2020 r. udział prof. Olega Łatyszonka w dyskusji pt. „Polityka historyczna a tożsamości lokalne Podlasia” zorganizowana przez Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej oraz Urząd Wojewódzki w Białymstoku. Relacje dostępne na stronach GW i IRS.

4 listopada 2019 r. udział prof. Olega Łatyszonaka w  programie TVP3 „Bez kantów”, Temat: zmiana nazwy ulicy Zygmunta Szendzielarza ”Łupaszki”. Link.

10 grudnia 2018 r. udział prof. Olega Łatyszonka w program Jana Pośpieszalskiego „Warto rozmawiać”, który był  poświęcony marszom pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Hajnówce, TVP. Film dostpny pod linkiem.

15 lutego 2018 r. udział prof. Olega Łatyszonka w dyskusji nad książką Piotra Zychowicza „Skazy na pancerzach”, Klub „Hybrydy”. Relacja pod linkiem

Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 p. 119
15-420 Białystok

e-mail: obszarporadziecki@uwb.edu.pl