Egzamin dyplomowy

Jesteś tutaj: Strona główna » Student » Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy

I. Studenci przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego powinni:

1. zapoznać się z treścią Zarządzenia nr 2 Rektora UwB z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych

2. zamieścić pracę w APD wraz ze stroną tytułową i spisem treści w formacie PDF – rodzaj załącznika „praca”, drugi w postaci pliku edytowalnego – rodzaj załącznika „inny” zgodnie z instrukcją dla studentów

3. wprowadzić do APD skan podpisanego oświadczenia (załącznik do Zarządzenia nr 51 Rektora UwB z dnia 18 czerwca 2020 r).

4. złożyć w Dziekanacie ORYGINAŁ oświadczenia antyplagiatowego najpóźniej do końca sesji głównej tj. 4 lipca 2021 r. (w przypadku obron przed zakończeniem sesji – na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem obrony).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest osiągnięcie 5 etapu statusu pracy dyplomowej w APD (napisanie recenzji w APD przez promotora i recenzenta) do końca sesji egzaminacyjnej głównej tj. 4 lipca 2021 r. (w przypadku obron przed zakończeniem sesji – na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem obrony).

5. w dniu ukończenia studiów (egzaminu magisterskiego) należy zwrócić legitymację studencką. Powyższy obowiązek nie dotyczy studentów studiów I stopnia.

II. Opłatę za wydanie dyplomu w wysokości 60 zł należy uiścić na konto widniejące w systemie USOSweb – przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego (dot. studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akad. 2019/2020)

III. Przy odbiorze dyplomu wymagana jest wypełniona karta obiegowaZESTAW PYTAŃ NA EGZAMIN DYPLOMOWY NA KIERUNKU „STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE”


Moduł: Ekonomia

 1. Problem wyboru ekonomicznego. Koszt alternatywny i granica możliwości produkcyjnych.
 2. Podmioty gospodarcze i ich cele.
 3. Przedsiębiorczość i jej znaczenie gospodarcze.
 4. Aspekty, mechanizm i rodzaje konkurencji.
 5. Istota, funkcje i rodzaje pieniądza we współczesnej gospodarce.
 6. Istota mechanizmu rynkowego. Prawo popytu, podaży oraz czynniki determinujące podaż i popyt.
 7. Rodzaje, przyczyny i metody ograniczania bezrobocia.
 8. Rodzaje, przyczyny i metody ograniczania inflacji.
 9. Instrumenty banku centralnego. Rodzaje polityki pieniężnej.
 10. Wady PKB jako miernika poziomu życia.
 11. Cele i narzędzia polityki fiskalnej.
 12. Wady i zalety repartycyjnego i kapitałowego modelu systemu ubezpieczeń społecznych.
 13. Założenia programu i konsekwencje reagonomiki.
 14. Metody prywatyzacji polskiej gospodarki.
 15. Założenia i konsekwencje Planu Balcerowicza.
 16. Pojęcie liberalizmu gospodarczego. Funkcje państwa według doktryny liberalizmu.
 17. Korzyści i zagrożenia związane z procesem globalizacji.
 18. Istota i narzędzia polityki handlowej.
 19. Istota międzynarodowego handlu wewnątrzgałęziowego. Przyczyny wzrostu jego znaczenia i korzyści z niego płynące.
 20. Wpływ handlu międzynarodowego na wzrost gospodarczy.

Moduł: Prawo międzynarodwe

 1. Proszę podać definicję prawa międzynarodowego oraz wymienić cechy charakterystyczne prawa międzynarodowego.
 2. Proszę wskazać i scharakteryzować funkcje jakie realizuje prawo międzynarodowe.
 3. Jaki jest stosunek prawa międzynarodowego do prawa wewnętrznego?
 4. Proszę wymienić podmioty prawa międzynarodwego oraz scharakteryzować jedno z nich.
 5. Proszę podać źródła prawa międzynarodowego oraz scharakteryzować jedno z nich.
 6. Jak przebiega proces zawierania umów międzynarodowych? Proszę wymienić i scharakteryzować poszczególne etapy.
 7. Proszę omówić znaczenie instytucji uznania w prawie międzynarodowym.
 8. W jakie atrybuty wyposażone powinno być państwo?
 9. Proszę omówić zagadnienie obywatelstwa (sposoby nabycia, utraty obywatelstwa, jak to wygląda w prawie polskim).
 10. Proszę wymienić funkcje misji dyplomatycznej.
 11. Proszę wymienić przywileje i immunitety dyplomatyczne.
 12. Proszę wymienić funkcje urzędu konsularnego.
 13. Proszę wskazać pokojowe sposoby załatwiania sporów międzynarodowych.
 14. Proszę wymienić etapy postępowania przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości.
 15. Proszę wymienić i scharakteryzować środki odwetowe w prawie międzynarodowym.
 16. W jakich sytuacjach jednostka może ponieść odpowiedzialność międzynarodową?
 17. Proszę wymienić sposoby traktowania cudzoziemców i je scharakteryzować.
 18. Proszę omówić znaczenie wprowadzenia do prawa międzynarodowego zakazu agresji.
 19. Proszę scharakteryzować system bezpieczeństwa zbiorowego w prawie międzynarodowym.
 20. Proszę omówić znaczenie prawa konfliktów zbrojnych w prawie międzynarodowym.

Moduł: Międzynarodowe stosunki polityczne

 1. Kwestia niemiecka na arenie międzynarodowej w okresie zimnej wojny.
 2. Zasadnicze płaszczyzny zimnowojennej konfrontacji Stanów Zjednoczonych i ZSRR.
 3. Proces budowy radzieckiej strefy wpływów w Europie Środkowo-Wschodniej po II wojnie światowej.
 4. Regionalne i globalne znaczenie wojny koreańskiej w okresie zimnej wojny i po upadku bipolarnego układu stosunków międzynarodowych.
 5. Proces dekolonizacji po II wojnie światowej.
 6. Geneza, przebieg i skutki wojny wietnamskiej.
 7. Zasadnicze kierunki i charakter polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych w Ameryce Łacińskiej po 1945 r.
 8. Międzynarodowe znaczenie konfliktów na Bliskim Wschodzie po II wojnie światowej.
 9. Międzynarodowe stosunki polityczne w Europie w okresie negocjacji (lata 60./70 XX w.)
 10. Regionalne i globalne skutki rozpadu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
 11. Znaczenie Polski w międzynarodowych stosunkach politycznych po 1989 r.
 12. Polityka zagraniczna Władimira Putina i Dmitrija Miedwiediewa.
 13. Rola i znaczenie Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowych po upadku bipolarnego układu stosunków międzynarodowych.
 14. Przykłady antagonizmów i kooperacji międzynarodowej na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw.
 15. Konflikty międzynarodowe na Bałkanach na przełomie XX i XXI wieku.
 16. Proces integracji państw Europy Zachodniej
 17. Proces integracji państw Europy Środkowo-Wschodniej z NATO i Unią Europejską.
 18. Konflikty narodowościowe w Europie Zachodniej na przełomie XX i XXI w.
 19. Unia Europejska na arenie międzynarodowej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony.
 20. Stosunki międzynarodowe w Afryce na przełomie XX i XXI w.

Moduł: Historia po 1945 r.

 1. Powstanie bloku wschodniego po II wojnie światowej.
 2. Podział Niemiec po II wojnie światowej.
 3. Powstanie NATO i Układu Warszawskiego
 4. Przemiany w ZSRR po śmierci Józefa Stalina.
 5. Komunistyczna Kuba i jej znaczenie w polityce międzynarodowej.
 6. Chińska Republika Ludowa pod rządami Mao.
 7. Polityka Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec Wietnamu.
 8. Przyczyny i przebieg konfliktu palestyńsko-izraelskiego.
 9. Rewolucja obyczajowa drugiej połowy lat 60. XX w.
 10. Gospodarcze aspekty powstania wspólnoty europejskiej.
 11. Wyścig zbrojeń w okresie zimnej wojny.
 12. Proces dekolonizacji w Afryce.
 13. Reformy Michaiła Gorbaczowa w ZSRR i rozpad bloku wschodniego.
 14. Upadek muru berlińskiego i zjednoczenie Niemiec.
 15. Rozpad Jugosławii i powstanie nowych państw na Bałkanach.
 16. Realizacja postanowień jałtańskich wobec Polski.
 17. Polskie podziemie niepodległościowe w okresie powojennym.
 18. Gospodarka epoki stalinowskiej w Polsce.
 19. Kultura w Polsce czasów stalinowskich.
 20. Przemiany społeczne w Polsce powojennej.
 21. Ustrój PRL.
 22. Ideologiczne oblicze PRL.
 23. Przemiany 1956 r. w Polsce.
 24. Kultura w PRL po 1956 r.
 25. Protesty społeczne u schyłku epoki Władysława Gomułki.
 26. Wielkie kampanie propagandowe PRL.
 27. Polityka gospodarcza ekipy Edwarda Gierka.
 28. Narodziny opozycji w PRL.
 29. Powstanie NZSS  „Solidarność” i stan wojenny w Polsce.
 30. Geneza Okrągłego Stołu i konsekwencje jego postanowień
Skip to content