Egzamin dyplomowy

Jesteś tutaj: Strona główna » Student » Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy

I. Studenci przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego powinni:

1. Zapoznać się z treścią Zarządzenia nr 2 Rektora UwB z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych

2. zamieścić pracę w APD wraz ze stroną tytułową i spisem treści w formacie PDF – rodzaj załącznika „praca”, drugi w postaci pliku edytowalnego – rodzaj załącznika „inny” zgodnie z instrukcją dla studentów

3. wprowadzić do APD skan podpisanego oświadczenia (załącznik do Zarządzenia nr 51 Rektora UwB z dnia 18 czerwca 2020 r).

4. złożyć w Dziekanacie ORYGINAŁ oświadczenia antyplagiatowego najpóźniej do końca sesji głównej tj. 5 lipca 2022 r. (w przypadku obron przed zakończeniem sesji – na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem obrony).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest osiągnięcie 5 etapu statusu pracy dyplomowej w APD (napisanie recenzji w APD przez promotora i recenzenta) do końca sesji egzaminacyjnej głównej tj. 5 lipca 2022 r. (w przypadku obron przed zakończeniem sesji – na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem obrony).

5. w dniu ukończenia studiów (egzaminu magisterskiego) należy zwrócić legitymację studencką. Powyższy obowiązek nie dotyczy studentów studiów I stopnia.

II. Studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akad. 2019/2020, wnoszą opłatę w wysokości 60 zł na konto widniejące w USOSweb przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego.

III. Przy odbiorze dyplomu obowiązuje elektroniczna karta obiegowa.


ZESTAWY PYTAŃ NA EGZAMIN DYPLOMOWY