Jakość kształcenia

Jesteś tutaj: Strona główna » Student » Jakość kształcenia

Jakość kształcenia

Na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku co roku realizowane jest badanie, którego celem jest monitorowanie i doskonalenie jakości kształcenia.

Sprawozdanie zespołu jakości kształcenia za rok akad. 2020/2021 – wejdź

Raport Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (listopad 2020) – wejdź

Poprzednie raporty (link) były realizowane przez Zespół ds Jakości Kształcenia Wydziału Historyczno-Socjologicznego. W r. 2019 Wydział został podzielony na 3 odrębne jednostki.

Zespół ds. Jakości Kształcenia (kadencja na l. 2020-2024):

dr hab. Rafał Kosiński, prof. UwB (przewodniczący)

mgr J. Zajko-Czochańska

dr Beata Goworko-Składanek

mgr Monika Kozłowska-Szyc (doktorantka)

student/ka (I. Fiedorczuk)

Komisja Dydaktyczna WHiSM

do zadań Komisji należy ocena programów kształcenia, proponowanie zmian i konsultowanie ich ze studentami i interesa riuszami, a także ewaluacja tematów prac dyplomowych i procedur związanych z prowadzeniem seminariów

dr hab. M. Liedke, prof. UwB (przewodnicząca)

dr hab. Joanna Sadowska, prof. UwB

dr hab. G. Zackiewicz, prof. UwB

dr hab. R. Kosiński, prof. UwB (przewodniczący Zespołu ds Jakości Kształcenia)

dr hab. P. Guzowski

Rada Interesariuszy Zewnętrznych WHiSM

Piotr Kardela, Odział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, 

Jerzy Kalina, Bielsat TV, 

Anna Kietlińska, Podlaski Oddział Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”, 

Marek Kietliński, Archiwum Państwowe w Białymstoku,

Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego, 

Waldemar Wilczewski, Muzeum Państwowe w Białymstoku, 

Józef Puczyński, Podlaski Oddział Straży Granicznej, 

Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku,

Robert Sadowski, Muzeum Wojska w Białymstoku, 

M. Dajnowicz, Wojewódzki Konserwator Zabytków

W. Śleszyński, Muzeum Sybiru w Białymstoku

Harmonogram spotkań z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi (konsultacje dot. zmian programowych)

8.03: Spotkanie z Radą Interesariuszy Zewnętrznych WHiSM

15.03: Spotkanie Komisji Dydaktycznej (ocena i weryfikacja tematów prac dyplomowych)

17.03: Spotkanie Studenckiej Komisji ds Programów Studiów, Komisji Dydaktycznej WHiSM i władz Wydziału

18.03: Spotkanie z pracownikami WHiSM (szkolenie)

18.03: Rada Wydziału (opiniowanie proponowanych zmian)

23.03: Spotkanie Komisji Dydaktycznej (podsumowanie konsultacji w sprawie zmian programowych z interesariuszami wewn. i zewn.)

21.04: Spotkanie Komisji Dydaktycznej WHiSM (zmiany programowe)

10.05. Spotkanie z Radą Interesariuszy Zewnętrznych WHiSM

Procedury

Procedura monitorowania programów studiów i wprowadzania zmian programowych

Procedura postępowania w sytuacji ujawnienia niskiej jakości zajęć dydaktycznych

Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych